Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2022

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ 2022-23 ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Με την αριθμ.Φπρατ 335945 /29-09-2022 Απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Μεσσηνίας
με θέμα:« Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας, κατά τη χειμερινή περίοδο από 1-10-2022 έως 30-4-2023», καθορίζεται η λειτουργία αυτών, όπως οι συνημμένες καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με την από 8/27-09-2022 εισήγηση του Σωματείου Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων Ν. Μεσσηνίας « Ο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ», ως εξής:
1.Το ωράριο λειτουργίας όλων των πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων, μικτών και
αμιγών, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών καυσίμων εντός των σταθμών αυτοκινήτων , είναι ελεύθερο.
2.Υποχρεωτική , εκ περιτροπής , διανυκτέρευση: 
Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής  υποχρεωτικά κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος
της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από 09:00 μ.μ έως 06:00 π.μ της επομένης κατά τη
χειμερινή περίοδο, και η λειτουργία τους δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δύο (2) ωρών .Τα πρατήρια καυσίμων που θα λειτουργούν υποχρεωτικά εκ περιτροπής κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
3.Υποχρεωτική , εκ περιτροπής , ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες Το ωράριο λειτουργίας των πρατηρίων καυσίμων που λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά, κατά τις Κυριακές και αργίες , εντός του χρονικού διαστήματος της ημερήσιας λειτουργίας, ορίζεται από 6:00 π.μ. έως 09 :00 μ.μ. Τα πρατήρια τα οποία θα λειτουργούν εκ περιτροπής υποχρεωτικά ημέρα Κυριακή ή αργία , καλύπτουν το 25% του συνόλου των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα διημερεύσεων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
4.Στον αριθμό των εκ περιτροπής διανυκτερευόντων πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν.
Μεσσηνίας για τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, καθώς και στον αριθμό των  πρατηρίων που θα λειτουργούν ημερησίως εκ περιτροπής κατά τις Κυριακές και αργίες,
περιλαμβάνονται υποχρεωτικά τα πρατήρια καυσίμων που έχουν εγκατεστημένους  αυτόματους πωλητές.
5.Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το
πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών , εκ περιτροπής , διανυκτερεύσεων και
της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές και αργίες, που
καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.
6.Όσα πρατήρια έχουν οριστεί με την παρούσα να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά, εκ  περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, ή να διημερεύουν κατά τις
Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά, διαφορετικά τιμωρούνται ως παραβάτες και
υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 37 του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70/τ.Α/30-03-2012)
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της χειμερινής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής , ήτοι: από 01-10-2022 έως 30-04- 2023.
Η απόφαση , μαζί με τους συν/νους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα « Διαύγεια», με αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ): 9ΜΚΦ7Λ1-ΟΞΕ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα