Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

«Παιχνίδια» ιδιωτικών κλινικών με τα κρεβάτια για ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ


Λαβράκια βρήκε η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία κατόπιν επώνυμης καταγγελίας διενήργησε έλεγχο στις χρεώσεις ιδιωτικών κλινικών της Θεσσαλονίκης σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ.
Συγκεκριμένα παρατηρήθηκε η «αναγκαστική» αναβάθμιση θέσης με αμοιβή με πρόσθετη επιβάρυνση των ασθενών καθώς και η μη αναλυτική καταγραφή των επιπλέων χρεώσεων (πέραν του ποσού που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ)
Κατά τον έλεγχο, μεταξύ άλλων, διαπιστώθηκε ότι:
• Τόσο στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.), όσο και στις συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με τις ιδιωτικές κλινικές, δεν ορίζεται ένας ελάχιστος αριθμός τετράκλινων θαλάμων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του, αλλά ούτε και προβλέπεται απαλλαγή του ασφαλισμένου από το κόστος αναβάθμισης θέσης ελλείψει τετράκλινου θαλάμου ή ελεύθερης κλίνης σε τετράκλινο θάλαμο. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο ασφαλισμένος συχνά ωθείται σε υπογραφή δήλωσης «αναβάθμισης θέσης» και επιβαρύνεται με την επακόλουθη δαπάνη που απορρέει από αυτήν.
• Η απαίτηση από τις ιδιωτικές κλινικές να υπογράψουν οι ασφαλισμένοι, πριν την εισαγωγή τους, έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης στο οποίο τους γνωστοποιείται αόριστα ότι πιθανόν να επιβαρυνθούν με ιδιωτικές χρεώσεις, δεν προβλέπεται στις διατάξεις του Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) , τη νομοθεσία περί Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (Κ.Ε.Ν.) και τους όρους της σύμβασής τους με τον ΕΟΠΥΥ, καθώς οι ασφαλισμένοι επιβαρύνονται αποκλειστικά και μόνο για τις παροχές που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ.
• Συνήθως, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών (Α.Π.Υ.) που εκδίδονται από τις ιδιωτικές κλινικές δεν αναγράφουν το Κ.Ε.Ν., ούτε αναλυτικά τις επιμέρους χρεώσεις, αλλά συνολικά το ποσόν της ιδιωτικής χρέωσης του ασφαλισμένου, με αποτέλεσμα να μην έχει ο ασθενής τη δυνατότητα ελέγχου των χρεώσεων.
• Οι ασθενείς- ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ δεν έχουν επαρκή ενημέρωση από τον Οργανισμό, ώστε να γνωρίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της νοσηλείας τους στις ιδιωτικές κλινικές.
• Σε μία περίπτωση, ιατρός ελεγκτής/κτρια του ΕΟΠΥΥ δεν ζήτησε εξαίρεση από τα ελεγκτικά καθήκοντα (π.χ έγκριση νοσηλειών) που ασκεί σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, με την οποία διατηρεί ταυτόχρονα συνεργασία και ο/η ιατρός σύζυγός του/της, παραβαίνοντας την αρχή της αμεροληψίας.
Βάσει των ανωτέρω ευρημάτων, η έκθεση ελέγχου της Αρχής διαβιβάστηκε στον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναμόρφωση των συμβάσεών του Οργανισμού με τις ιδιωτικές κλινικές, ώστε στις εν λόγω συμβάσεις να προβλέπονται:
 Ένας ελάχιστος αριθμός τετράκλινων θαλάμων για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του και σε περίπτωση που ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συμβάλλεται με ιδιωτική κλινική που δεν διαθέτει τετράκλινους θαλάμους, να αναφέρεται ρητά η υποχρέωση ενημέρωσης του ασφαλισμένου από την κλινική σχετικά με την επιβεβλημένη αναβάθμιση θέσης, τις διαθέσιμες επιλογές και τη δαπάνη που απορρέει από αυτές.
 Η απαγόρευση της εκ των προτέρων δέσμευσης του ασφαλισμένου – μέσω της υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης κατά την εισαγωγή του – να αποδεχτεί αόριστα χρεώσεις που ενδεχομένως προκύψουν κατά την νοσηλεία του, ενώ αν κατά τη νοσηλεία του ασφαλισμένου προκύψει η ανάγκη να παρασχεθούν υπηρεσίες, οι οποίες δεν προβλέπονται στον Ε.Κ.Π.Υ., να απαιτείται η συγκατάθεση του ασφαλισμένου, αφού προηγουμένως ενημερωθεί αναλυτικά για τις επιπλέον χρεώσεις.
 Η αναλυτική καταγραφή στις Α.Π.Υ. των υπηρεσιών υγείας που αντιστοιχούν σε επιπλέον χρεώσεις σε ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και η υποχρέωση παροχής στους ασφαλισμένους του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναλυτικής κατάστασης όλων των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά τη νοσηλεία τους
 Η ακριβής διαδικασία της μεταφοράς ασθενούς, από τις ιδιωτικές κλινικές σε άλλες δημόσιες ή ιδιωτικές υγειονομικές δομές, το ύψος της δαπάνης καθώς και το ποιον βαρύνει αυτή.
Επιπλέον, ζητήθηκε από τον ΕΟΠΥΥ η παροχή στους ασφαλισμένους του της δυνατότητας ενημέρωσης μέσω τηλεφώνου ή διαδικτύου, σχετικά με:
 Τη διαθεσιμότητα κλίνης σε τετράκλινο θάλαμο στις συμβεβλημένες με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ιδιωτικές κλινικές.
 Τους όρους των συμβάσεων και τις δικαιούμενες παροχές.
 Τις έννομες συνέπειες της υπογραφής των υπεύθυνων δηλώσεων – ιδιωτικών συμφωνητικών.
Τέλος, η έκθεση ελέγχου της ΕΑΔ διαβιβάσθηκε στον/ην Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για την άσκηση πειθαρχικής δίωξης στον/ην ως άνω αναφερόμενο/η ιατρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα