Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011

Εκδόθηκε η ΚΥΑ για την απόσυρση αυτοκινήτων - Τι προβλέπει !

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την απόσυρση, την οποία εισηγήθηκε ο Υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Κουσελάς. Την ΚΥΑ προσυπέγραψαν ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Δημήτρης Ρέππας και η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Τίνα Μπιρμπίλη. Για το θέμα αυτό, ο κ. Κουσελάς έκανε την ακόλουθη δήλωση: « Η απόσυρση και τα κίνητρα που θεσπίσαμε θα βοηθήσουν σημαντικά τους πολίτες, τον κλάδο του αυτοκινήτου που περνά κρίση και θα συμβάλλει στην αύξηση των κρατικών εσόδων και τη μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Είναι ένα θετικό μέτρο που το περίμενε η αγορά».
Σχετικά με τη διαδικασία της απόσυρσης σας ενημερώνουμε για τα κάτωθι:…
Ύψος απαλλαγών: Παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτ/του μέχρι και 2000 κ.ε. με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης σε αντικατάσταση
 παλαιού επιβατικού αυτ/του (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.


Οι απαλλαγές έχουν ως ακολούθως:
α) μέχρι και 900 κ.ε., απαλλαγή από το Τ.Τ. για εργοστασιακή αξία μέχρι και 6.000 ευρώ.
β) από 901 μέχρι και 1400 κ.ε, απαλλαγή από το Τ.Τ για εργοστασιακή αξία μέχρι και 8.000 ευρώ.
γ) από 1401 μέχρι και 1600 κ.ε, απαλλαγή από το 65% του Τ.Τ και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 11.000 ευρώ.
δ) από 1601 μέχρι και 2000 κ.ε., απαλλαγή από το 50% του Τ.Τ και για εργοστασιακή αξία μέχρι και 14.000 ευρώ.


Δυνατότητα παραλαβής καινούργιου επιβατικού αυτ/του μέχρι και 2000 κ.ε. με μερική ή ολική απαλλαγή από τέλος ταξινόμησης σε αντικατάσταση παλαιού επιβατικού αυτ/του (για το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998), το οποίο παραδίδεται προς καταστροφή (αποσύρεται) στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής.


Έναρξη εφαρμογής: 10 ημέρες από τη δημοσίευση της Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.


Λήξη εφαρμογής: Έως τις 20/12/2011 θα αποσύρονται αυτ/τα (θα παραδίδονται στο εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής).


Δικαιούχα της ως άνω απαλλαγής πρόσωπα :
- ο ιδιοκτήτης του αυτ/του το οποίο αποσύρεται ή
- το πρόσωπο στο οποίο ο ιδιοκτήτης του αυτ/του έχει εκχωρήσει το δικαίωμα προς απόσυρση.


Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά για τα αποσυρόμενα αυτ/τα:
α) να έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα μέχρι και 31/12/1998.
β) να διαθέτουν όλα τα μηχανικά μέρη και όλα τα στοιχεία του αμαξώματός τους (δεν είναι απαραίτητο να έχουν δυνατότητα αυτοκίνησης καθώς μπορεί να έχουν πλέον αχρηστευθεί λόγω της ακινητοποίησής τους).
γ) να έχουν καταβληθεί τα τέλη κυκλοφορίας του 2011 καθώς και τυχόν οφειλόμενα προηγουμένων ετών. Για τα αυτοκίνητα που βρίσκονται ήδη σε ακινησία δεν καταβάλλονται τέλη κυκλοφορίας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εξαιρούνται τα αυτ/τα που έχουν καταστραφεί από ατύχημα, πυρκαγιά, εμπρησμό ή βανδαλισμό.


Βήματα - Διαδικασία απόσυρσης:
1. Παράδοση του αυτ/του από τον ιδιοκτήτη του ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε εγκατάσταση επεξεργασίας ή σε σημεία συλλογής Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ).
2. Το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής εκδίδει εντός 8 ημερών πιστοποιητικό καταστροφής του οχήματος, δίνει ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού στον ενδιαφερόμενο και ένα αντίγραφο αποστέλλει στην υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της εκάστοτε Περιφέρειας για να διαγραφεί το όχημα.
3. Η υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας, στην οποία αποστέλλεται το πιστοποιητικό καταστροφής εκδίδει εντός 5 ημερών από την λήψη του αντιγράφου του πιστοποιητικού καταστροφής, πράξη οριστικής διαγραφής του οχήματος.
4. Η πράξη οριστικής διαγραφής παραδίδεται στον ιδιοκτήτη του οχήματος ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του σε δύο αντίγραφα.
5. Το ένα αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής κατατίθεται άμεσα στο αρμόδιο τελωνείο και το άλλο κρατείται από τους ενδιαφερόμενους.
Εκτιμώμενη διάρκεια ολοκλήρωσης της διαδικασίας απόσυρσης: 17 ημέρες.


Διαδικασία τελωνισμού καινούργιου αυτοκινήτου:


Το αυτοκίνητο που θα παραληφθεί πρέπει να είναι καινούργιο και ατελώνιστο.


Α) Εφόσον το καινούργιο αυτ/το τελωνίζεται απευθείας από τους ιδιώτες:
Ο ιδιοκτήτης του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση υποβάλλει τελωνειακό παραστατικό για τον τελωνισμό του καινούργιου επιβατικού οχήματος στο οποίο επισυνάπτει:
- βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου οχήματος και
- αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου επιβατικού οχήματος.


Β) Εφόσον το καινούργιο αυτ/το τελωνίζεται από την εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό των ιδιωτών:
Εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά (βεβαίωση καταβολής τελών κυκλοφορίας και πράξη οριστικής διαγραφής) απαιτούνται και:
- αίτηση της εταιρείας με την οποία θα ζητείται ο τελωνισμός του οχήματος προκειμένου να διατεθεί στον δικαιούχο,
- υπεύθυνη δήλωση (θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια αρχή) του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή του προσώπου προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση, με την οποία θα βεβαιώνεται η συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.
Στις περιπτώσεις αυτές το τελωνειακό παραστατικό θα μένει σε εκκρεμότητα για έξι μήνες έως ότου επιστρέψει το πιστοποιητικό ταξινόμησης του αυτοκινήτου από το οποίο να προκύπτει ότι το αυτοκίνητο ταξινομήθηκε στο όνομα του ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή το πρόσωπο προς το οποίο έχει γίνει εκχώρηση του δικαιώματος προς απόσυρση.
Αν δεν επιστρέψει εντός της προθεσμίας αυτής το πιστοποιητικό ταξινόμησης, τότε η εμπορική επιχείρηση θα καταβάλλει τους οφειλόμενους φόρους, προσαυξήσεις και πρόστιμα.


Σχηματική παρουσίαση ροής:
Παράδοση οχήματος από τον ενδιαφερόμενο (ιδιοκτήτη ή πρόσωπο στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα) για καταστροφή στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.


Καταστροφή και έκδοση πιστοποιητικού καταστροφής του οχήματος εντός 8 ημερών από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ.


Αποστολή του πιστοποιητικού καταστροφής άμεσα από το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΟΤΚΖ στις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας.


Οριστική διαγραφή του οχήματος εντός 5 ημερών (από τη λήψη του πιστοποιητικού καταστροφής) από τις υπηρεσίες Μεταφορών της Περιφέρειας,


Άμεση παράδοση στο τελωνείο αντιγράφου οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου οχήματος. Το άλλο αντίγραφο κρατείται από τον ενδιαφερόμενο.


Υποβολή Τελωνειακού παραστατικού για τελωνισμό καινούργιου οχήματος μαζί με:
- α) την βεβαίωση της ΔΟΥ για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας του αποσυρόμενου αυτ/του.
- β) αντίγραφο της πράξης οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου αυ/του.
Εφόσον τελωνίζει η εμπορική επιχείρηση για λογαριασμό του ιδιώτη:
Μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλεται: γ) αίτηση της επιχείρησης και δ) υπεύθυνη δήλωση του ιδιώτη για τη συμφωνία με την επιχείρηση.

1 σχόλιο:

  1. ΑΓΑΠΗΤΕ ΦΙΛΕ,
    ΚΑΝΤΕ ΚΑΤΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΔΟΥΛΕΙΕΣ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΝΕΟΙ.
    ΑΛΙΩΣ ΘΑ ΣΑΣ ΛΙΩΣΟΥΜΕ.

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα