Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Η Ευφροσύνη Γεωργίου Λεβεντάκη άμισθη συνεργάτις του δημάρχου Τριφυλίας

Η Λεβεντάκη Ευφροσύνη του Γεωργίου ορίστηκε ως άμισθη συνεργάτις του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του δημάρχου με χθεσινή απόφαση του κ. Λεβεντάκη.
Στην απόφαση με αριθμό 2764 και θέμα «Ορισμός άμισθου συνεργάτη δημάρχου Τριφυλίας», που δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με ΑΔΑ: 6ΚΗΙΩΗΕ-35Β, αναφέρεται: «Ο δήμαρχος, έχοντας λάβει υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4625/2019 και ισχύει. 2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης” (ΦΕΚ τ. Α 87/2010), όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4625/2019 και ισχύει. 3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) “Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”. 4. Του Ν.4555/18 “Πρόγραμμα “ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι”, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 4625/2019 και ισχύει. 5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου Τριφυλίας (Φ.Ε.Κ. 1797 Β/06-06-2012). 6. Την ανάγκη για επικουρία του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του. 7. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν επιβαρύνεται ο

προϋπολογισμός του Δήμου, αποφασίζει τον ορισμό της Λεβεντάκη Ευφροσύνης του Γεωργίου ως άμισθου συνεργάτιδος του δημάρχου Τριφυλίας σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας του ιδιαίτερου γραφείου του δημάρχου. Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το Πρόγραμμα Διαύγεια (https://diavgeia.gov.gr/f/dimos_trifylias)».

Του Ηλία Γιαννόπουλου


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα