Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

Μπλόκο από τον ΕΦΚΑ στην υποβολή ΑΠΔ για τους κακοπληρωτές

Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) περιλαμβάνει υπουργική απόφαση.
Τους όρους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή του μέτρου αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) περιλαμβάνει υπουργική απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Γιάννη Βρούτση.
Προϋποθέσεις
1. Το ΚΕΑΟ δύναται, εκτός των μέτρων αναγκαστικής είσπραξης που προβλέπονται από τον ΚΕΔΕ, να αναστείλει για τον εργοδότη τη χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) Ο εργοδότης ασφαλίζει προσωπικό μέσω ΑΠΔ χωρίς να καταβάλει τις τρέχουσες

μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές.
β) Ο εργοδότης δεν βρίσκεται σε καθεστώς ρύθμισης οφειλών ή προβαίνει επανειλημμένα σε ρυθμίσεις οφειλών και απώλεια αυτών αυξάνοντας το ποσό της οφειλής του.
γ) Η μη καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών ανάγεται σε έξι τουλάχιστον μισθολογικές περιόδους κατά τη διάρκεια ενός έτους ή και λιγότερες αν ο εργοδότης εντοπίζεται να χρησιμοποιεί μεθόδους που παρεμποδίζουν την ικανοποίηση του ΕΦΚΑ από την περιουσία του οφειλέτη ή δεν επιτρέπουν τον εντοπισμό των πραγματικών υπευθύνων και ιδίως αν η μη καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών συνδυάζεται με:
αα) Δημιουργία νέας επιχείρησης με την ίδια έδρα ή/και το ίδιο αντικείμενο εργασιών ή /και τον ίδιο δια κριτικό τίτλο με την επιχείρηση που έχει δημιουργήσει οφειλές και την ασφάλιση σε αυτή του ίδιου προσωπικού ή μέρους αυτού.
ββ) Τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης προσώπων χωρίς περιουσία ή προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα ή πρώην εργαζομένων της επιχείρησης, ώστε να μην είναι δυνατή η ικανοποίηση του φορέα από την περιουσία του υπευθύνου.
γγ) Δημιουργία οφειλής με την έναρξη λειτουργίας της επιχείρησης ή μεγάλη αύξηση στον αριθμό των εργαζομένων σε μικρό χρονικό διάστημα.
δδ) Μη συμμόρφωση του οφειλέτη μετά από άρση προηγούμενης αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ.
2. Η αναστολή της χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.
Διαδικασία υποβολής Α.Π.Δ. και προϋποθέσεις καταχώρισης των στοιχείων τους μετά την εφαρμογή του μέτρου
1. Μετά την εφαρμογή του μέτρου οι Α.Π.Δ. των περιόδων της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΦΚΑ γίνεται υπό προϋποθέσεις ως εξής:
α) Κατά την πρώτη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ, αν υποβάλλονται με ψηφιακό -μαγνητικό μέσο Α.Π.Δ. για περισσότερες της μιας και μέχρι έξι (6) μισθολογικές
περιόδους, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον της τελευταίας απαιτητής Α.Π.Δ. Αν κατά την πρώτη προσέλευση υποβάλλονται Α.Π.Δ. για περισσότερες από έξι (6) μισθολογικές περιόδους, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ που υποβάλλονται.
β) Κατά την δεύτερη μετά την αναστολή προσέλευση του εργοδότη ή εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου στην αρμόδια υπηρεσία για υποβολή Α.Π.Δ. με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο, είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο (1/3) του συνολικού ποσού εισφορών που δηλώνεται με τις Α.Π.Δ. που υποβάλλονται.
γ) Για κάθε επόμενη υποβολή με ψηφιακό – μαγνητικό μέσο ΑΠΔ μίας ή περισσότερων μισθολογικών περιόδων δεν είναι δυνατή η καταχώριση αυτών, αν δεν έχουν καταβληθεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτήν ή αυτές.
2. Η καταχώριση των Α.Π.Δ. της περιόδου αναστολής κατά τους όρους της προηγούμενης παραγράφου γίνεται με την πρόσθετη προϋπόθεση της προσκόμισης στο αρμόδιο υποκατάστημα μισθωτών του ΕΦΚΑ των στοιχείων των φορολογικών δηλώσεων των τελευταίων τριών ετών του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων, ήτοι των εντύπων ΕΙ, Ε2, Ε9, των εκκαθαριστικών φορολογίας εισοδήματος για φυσικά πρόσωπα και των εντύπων Ν, Ε2, Ε3 και Ε9 για νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, καθώς και των μισθωτηρίων συμβολαίων έδρας και παραρτημάτων του εργοδότη. Τα φορολογικά στοιχεία αποστέλλονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΚΕΑΟ. Η υποχρέωση της παραγράφου αυτής ισχύει μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης της παραγράφου 7 του άρθρου 69 του ν.4635/2019 (ΑΊ67) και την παροχή στο ΚΕΑΟ της δυνατότητας απευθείας άντλησης των φορολογικών στοιχείων του εργοδότη και των συνυπεύθυνων προσώπων.
3. Οι Α.Π.Δ. που έχουν κατατεθεί με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία μισθωτών του ΕΦΚΑ αλλά δεν μπορούν να καταχωριστούν σύμφωνα με αναφερόμενα στην παράγραφο 1 της παρούσας, θεωρούνται μη υποβληθείσες.
Άρση του μέτρου
1. Η άρση του μέτρου της αναστολής χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΕΦΚΑ για την υποβολή ΑΠΔ, γίνεται εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:
α) εξόφληση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών που δηλώθηκαν με τις ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής και παραλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας απόφασης ή
β) ρύθμιση της συνολικής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων και των ασφαλιστικών εισφορών των ΑΠΔ των χρονικών περιόδων αναστολής που παραλήφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας, υπό την προϋπόθεση της αποστολής στο ΚΕΑΟ των φορολογικών στοιχείων της παρ. 2 του άρθρου 2 της παρούσας που προσκόμισε ο εργοδότης και τα αποτελέσματα του ελέγχου του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Η άρση γίνεται από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ που αποστέλλει σχετική ειδοποίηση στην αρμόδια για τη διαχείριση της διαδικτυακής πύλης του ΕΦΚΑ υπηρεσία.
Προϋπόθεση είναι η υποβολή αιτήματος του εργοδότη στην αρμόδια για την παραλαβή της ΑΠΔ υπηρεσία του ΕΦΚΑ. Αν δεν υποβληθεί αίτημα από τον οφειλέτη, η άρση γίνεται αυτεπάγγελτα από την κεντρική υπηρεσία του ΚΕΑΟ μετά την εξόφληση της συνολικής οφειλής.
3. Οι Α.Π.Δ. των μισθολογικών περιόδων από τη ρύθμιση της οφειλής και μέχρι την άρση της αναστολής υποβάλλονται με ψηφιακό - μαγνητικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ και η καταχώρισή τους γίνεται, εφόσον καταβάλλονται οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές που δηλώνονται με αυτές.  dikaiologitika

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα