Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2019

«Παγώνουν» οι προσλήψεις σε δήμους λόγω εκλογών και Καλλικράτη

Να επιταχύνουν την όλη διαδικασία για την πρόληψη των συμβασιούχων που έχουν ανάγκη να προσλάβουν για το 2019 ζητά με εγκύκλιο του ο υπουργός Εσωτερικών κ. Αλέξης Χαρίτσης από τους δημάρχους της χώρας.
Με σχετική επείγουσα εγκύκλιο που εξέδωσε στις 21 του μήνα ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει προς τους δημάρχους ότι ένα μήνα πριν τις εκλογές, δηλαδή κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, απαγορεύεται δια νόμου (αρ.28 του ν.2190/1994) να γίνονται προσλήψεις συμβασιούχων. Επίσης στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι οι προσλήψεις και λόγω του Καλλικράτη θα επιτρέπονται μετά την 1η Σεπτεμβρίου, δηλαδή αφού οι νικητές δήμαρχοι αναλάβουν καθήκοντα.
Στην εγκύκλιο ο υπουργός Εσωτερικών επισημαίνει πως, δεδομένου ότι πρόκειται για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλεί τους Ο.Τ.Α. για την ορθή και έγκαιρη υποβολή των

αιτημάτων τους για 2019, δηλαδή μέχρι τον Μάρτιο, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιονομική κατάσταση και την περιστολή των κρατικών δαπανών.
Η εγκύκλιος
Η Εγκύκλιος ορίζει τη διαδικασία, ανά κατηγορία αιτήματος, που πρέπει να τηρηθεί για τον προγραμματισμό έτους 2019, ως εξής:
Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙΒ’ ΒΑΘΜΟΥ
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου από τους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 1 της Εγκυκλίου.
Ειδικά οι Περιφέρειες, θα πρέπει να αποστείλουν ξεχωριστό και κατά προτεραιότητα αίτημα για την κάλυψη των αναγκών τους σε κτηνιάτρους, στο πλαίσιο της άμεσης αντιμετώπισης προβλημάτων και διαχείρισης κρίσεων με στόχο την προάσπιση της δημόσιας υγείας και του δημοσίου συμφέροντος, την προστασία του καταναλωτή και τη διασφάλιση της υγείας του ζωικού κεφαλαίου.
Β. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ Ν.Π.Ι.Δ. ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ &Β’ ΒΑΘΜΟΥ
1.Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στα Ν.Π.Ι.Δ. της Αυτοδιοίκησης με προέλευση των πιστώσεων από ιδίους πόρους, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Παράρτημα 2α .
Στο πλαίσιο της προσπάθειας περιστολής των δαπανών και προκειμένου ο αριθμός των εγκρίσεων της κατηγορίας αυτής να παραμείνει στα ίδια επίπεδα, παρακαλούνται οι φορείς στο υποβληθέν αίτημά τους να μην υπερβαίνουν τον αριθμό των αντίστοιχων εγκρίσεων που χορηγήθηκαν κατά το προηγούμενο έτος.
Όσον αφορά την πρόσληψη προσωπικού σε δημοτικές επιχειρήσεις με ειδικό σκοπό τη λειτουργία ραδιοφωνικού ή τηλεοπτικού σταθμού, η Εγκύκλιος σημειώνει ότι με το αρ.18 του ν.4483/2017 καταργήθηκε η αναστολή προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Επομένως, οι Φορείς μπορούν να υποβάλλουν αιτήματα και για το προσωπικό αυτό.
2.Για την πρόσληψη Διευθυντών σε Δημοτικές Κοινωφελείς Επιχειρήσεις καθώς και για τις Δημοτικές Α.Ε. ισχύουν αντίστοιχα τα άρθρα 254 έως 258 και 265 έως 266 του ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας).
Για την πρόσληψη διευθυντικών στελεχών από τα Ν.Π.Ι.Δ. αρμοδιότητας ΥΠΕΣ, που προσλαμβάνονται επί θητεία με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 ως ισχύει. Για να είναι δυνατή η ικανοποίηση των αιτημάτων αυτών, θα πρέπει στον οικείο Κανονισμό Προσωπικού/Υπηρεσιών της επιχείρησης ή εταιρείας να προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσληψης διευθυντικού στελέχους επί θητεία, καθώς και να ορίζεται η διάρκεια αυτής (π.χ. ίση με τη δημοτική περίοδο).
Ειδικά για την πρόσληψη Γενικών Διευθυντών σε ΔΕΥΑ επί θητεία με διάρκεια τεσσάρων ετών με δικαίωμα ανανέωσης για μια φορά ισχύει το αρ.348παρ.2 του ν.4512/2018, (σχετική η αριθ. 24006/30-5-2018 Εγκύκλιος).
(Παράρτημα 2β με υποχρεωτική συμπλήρωση των υποδειγμάτων του)
Για τις ανωτέρω περιπτώσεις πρόσληψης απαιτείται υποχρεωτικά εισήγηση για την αιτιολόγηση των αναγκών της Υπηρεσίας από τον Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκει η επιχείρηση (αρ.3παρ.2 της ΠΥΣ 33/06 ως ισχύει).

Γ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ Α’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 3ακαι 3β.
Σημειώνεται ότι για να χαρακτηρίζονται οι προσλήψεις ως «ανταποδοτικού χαρακτήρα» πρέπει από τη βεβαίωση περί ύπαρξης πιστώσεων του φορέα να προκύπτει ότι η δαπάνη καλύπτεται από ανταποδοτικά τέλη και έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Φορέα, στους κωδικούς που αντιστοιχούν σε ανταποδοτικές υπηρεσίες.
Τα έσοδα των Δήμων από τα κοιμητήρια είναι «δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών». Από τη διάταξη αυτή δεν συνάγεται ότι τα έσοδα των Δήμων που προέρχονται από τη λειτουργία των κοιμητηρίων τους έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, και επομένως η Υπηρεσία του Δήμου που διαχειρίζεται τα κοιμητήρια τους δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως «ανταποδοτική υπηρεσία». Αιτήματα για την κάλυψη αναγκών κοιμητηρίων μπορούν να υποβάλλονται με κάλυψη της δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο Δ.

Δ. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ και λοιπών αντικαταβολών
Για τα αιτήματα που αφορούν σε προσωπικό ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου σε ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και Ν.Π.Ι.Δ. αυτών, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα Παραρτήματα 4ακαι 4β.
Με το αρ.107 του ν.4483/2017 προβλέφθηκε ότι το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού που παρέχει εκπαιδευτικές υπηρεσίες δεν απαιτείται να καλύπτεται εξολοκλήρου από το καταβαλλόμενο από τους πολίτες αντίτιμο, αλλά αρκεί να καλύπτεται σε ποσοστό τουλάχιστον 70% από την καταβολή διδάκτρων στις πολιτιστικές και αθλητικές δομές (δημοτικά ωδεία, εικαστικά εργαστήρια, δημοτικά γυμναστήρια, κολυμβητήρια κ.λπ.), ενώ το λοιπό ποσό θα καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Φορέα.
Για τις λοιπές υπηρεσίες που ασκούν οι Φορείς (δημοτικά αναψυκτήρια, εκμετάλλευση παραλιών, δημοτικά σινεμά, παιδικοί – βρεφονηπιακοί σταθμοί κλπ) εξακολουθεί να ισχύει η κάλυψη της δαπάνης στο 100%.

Όπως προαναφέρθηκε, αιτήματα για την κάλυψη των αναγκών κοιμητηρίων τα οποία πλέον θα υποβάλλονται με τη μορφή λοιπών αντικαταβολών ακολουθούν τη διαδικασία που προβλέπεται ομοίως για το αντίτιμο.

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ
Τα αιτήματα συνοδεύονται υποχρεωτικά από τα υποδείγματα που αναφέρονται αναλυτικά στα παραρτήματα της Εγκυκλίου, συμπληρωμένα.
Το Υπουργείο τονίζει ότι αιτήματα με οικονομικές βεβαιώσεις που αναγράφουν«με αναμόρφωση του προϋπολογισμού» δεν θα προωθούνται.

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΕΚΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
Με το αρ.2 της από 31/12/2012 ΠΝΠ που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.4147/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα