Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020

Αλιευτικό Καταφύγιο Μαραθόπολης: Μέχρι 6 Μαρτίου προσφορές στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό

Μέχρι τις 6 Μαρτίου μπορούν να υποβληθούν προσφορές στην «ανοιχτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν.2212/2026 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2α του Ν.4412/2016) για το έργο «Ανάπτυξη Αλιευτικού Καταφυγίου Μαραθόπολης», προϋπολογισμού 5.322.580,64 ευρώ που προκήρυξε η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει έργα που θα βελτιώσουν την υφιστάμενη κατάσταση του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης και χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:
1.Έργα στον προσήνεμο μώλο, 2.Έργο εκβαθύνσεως της λιμενολεκάνης, 3.Έργα στον υπήνεμο μώλο, 4.Έργα στη χερσαία ζώνη. Τα έργα στον προσήνεμο μώλο είναι συνοπτικά τα παρακάτω: Άρση σωρού φυσικών ογκόλιθων και τετραπόδων, επέκταση και ανακατασκευή προσήνεμου μώλου, κρηπίδωμα στο υπάρχον τμήμα του προσήνεμου μώλου. Το έργο της εκβαθύνσεως της λιμενολεκάνης περιλαμβάνει: Βυθοκόρηση στην είσοδο της λιμενολεκάνης στη στάθμη -4,65 μέτρα, βυθοκόρηση στη λιμενολεκάνη στη

στάθμη -3,00 μέτρα. Τα έργα στον υπήνεμο μώλο είναι: Κρηπίδωμα στον υπήνεμο μώλο, ενίσχυση θωράκισης τμήματος του υπήνεμου μώλου. Τα έργα στη χερσαία ζώνη είναι: Κρηπίδωμα κατ’ επέκταση του προσήνεμου μώλου και επιχωμάτωση. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου ορίζεται σε 24 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 6η Μαρτίου 2020 και ώρα 15:00. Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 12η Μαρτίου 2020 και ώρα 11:00. Προσφέρεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης στον ειδικό, δημόσια προσβάσιμο, χώρο “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, καθώς και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής http://ppel.gov.gr/. Κύριος του έργου είναι το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, φορέας κατασκευής του η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου, προϊσταμένη Αρχή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, επιβλέπουσα υπηρεσία το Τμήμα Δομών Περιβάλλοντος της ΔΤΕ Περιφέρειας Πελοποννήσου και αρμόδιο Τεχνικό Συμβούλιο το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5032861 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020» από το Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Χαράλαμπο Κασίμη, υπεγράφη στις 27 Ιουνίου 2019 και δημοσιεύθηκε στη Δι@υγεια με 6Ε8Ψ4653ΠΓ-0ΑΓ. Της ένταξης προηγήθηκαν το με ID 51573/10-09-2018 ώρα: 1:29 μμ, Τεχνικό Δελτίο Πράξης του Δικαιούχου Περιφέρεια Πελοποννήσου προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την ένταξη της πράξης στο Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ, 15. Το με αρ. πρωτ. 4064/04-10-2018 έγγραφο επιστολής συμπληρωματικών στοιχείων και τα με αρ. πρωτ. 4536/14-11-2018, 4705/14-12-2018, 555/8-4-2019, 1334/29-5-2019 έγγραφα ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ. Τα με αρ. πρωτ. 122442/6-5-2019 και 149265/31-5-2019 έγγραφα της Περιφέρειας Πελοποννήσου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία και έγγραφα για τη συμπλήρωση του φακέλου. Όπως είναι γνωστό, για να φτάσει η μέρα υπογραφής και δημοσίευσης της Πράξης ένταξης το έργο του αλιευτικού καταφυγίου Μαραθόπολης πέρασε από «σαράντα κύματα», με «ναυάγιο» και «τσουνάμι ευθυνών» για λάθη, παραλείψεις και προβλήματα που έχουν αναδειχθεί σε αλλεπάλληλα ρεπορτάζ και στο «Θ». Ωστόσο, γεγονός αδιαμφισβήτητο είναι πως, επειδή υπήρξε αδιαπραγμάτευτη βούληση και της προηγούμενης κυβέρνησης και της προηγούμενης Περιφερειακής Αρχής Πελοποννήσου και της προηγούμενης δημοτικής Αρχής Τριφυλίας, για την υλοποίησή του, σε στενή συνεργασία, διορθώθηκαν λάθη, αποκαταστάθηκαν παραλείψεις, ξεπεράστηκαν προβλήματα και επετεύχθη το επιθυμητό για όλους – κυρίως την τοπική κοινωνία της Μαραθόπολης, της Δ.Ε. Γαργαλιάνων και της Τριφυλίας ευρύτερα και βεβαίως για τους αλιείς της περιοχής – αποτέλεσμα! Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και εθνικούς πόρους από το ΠΔΕ. Στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου, όπως αυτό αναφέρεται στην Πράξη ένταξης, οριζόταν ημερομηνία έναρξης της Πράξης η 20η Δεκεμβρίου 2019 και πως η ανάληψη της νομικής δέσμευσης του πρώτου κύριου υποέργου πραγματοποιείται έως 20 Φεβρουαρίου 2020, οι οποίες ωστόσο παρήλθαν δίχως καν να έχει διεξαχθεί ο διαγωνισμός του έργου…Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα