Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023

Μικρά φωτοβολταϊκά: Βήμα-βήμα η νέα διαδικασία για γρήγορη εγκατάσταση


Τη νέα διαδικασία αίτησης για μικρά φωτοβολταϊκά συστήματα και τους όρους σύνδεσης περιγράφει η τροποποιημένη Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, εν αναμονή του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στη στέγη» του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
Η νέα απόφαση αφορά τη σύνδεση φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μέχρι 10,8 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 10 kW για τριφασικές παροχές και μέγιστης ισχύος παραγωγής μέχρι 5 kW για μονοφασικές παροχές με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού που μπορεί να συνδυάζονται και με σύστημα αποθήκευσης.
Η διαδικασία βήμα-βήμα
Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνει τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) για την πρόθεση του να φωτοβολταϊκό σύστημα μέσω κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος που υλοποιεί ο ΔΕΔΔΗΕ.
Ο ενδιαφερόμενος εισέρχεται στο Πληροφοριακό Σύστημα με κωδικούς taxisnet και συμπληρώνει τα απαραίτητα πεδία: 
α) στοιχεία του αιτούντα
αα) Σε περίπτωση φυσικού προσώπου:i.Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii.Ονοματεπώνυμο,
iii.Στοιχεία Αιτούντος/Αιτούσας (Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
αβ) Σε περίπτωση νομικού προσώπου:
i.Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.),
ii.Επωνυμία,
iii.Στοιχεία Νομικού Προσώπου (έδρα εταιρείας, διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο),
iv.Όνομα και στοιχεία νόμιμου εκπροσώπου (τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση)
β) στοιχεία του υπεύθυνου μηχανικού, ήτοι Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.), Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
γ) στοιχεία της παροχής όπου πρόκειται να συνδεθεί ο εν λόγω σταθμός.
Μετά τη ταυτοποίηση του αριθμού παροχής με τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) του αιτούντα, ο αιτών προχωρά στη συμπλήρωση των κατωτέρω στοιχείων:
i)στοιχεία του σταθμού και της θέσης εγκατάστασής του.
ii)στοιχεία πληρωμής Τέλους Σύνδεσης, συνοδευόμενο από το σχετικό αποδεικτικό της πληρωμής
iii)Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων που τίθενται από τον Διαχειριστή του Δικτύου και των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ) καθώς και περί κατοχής όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών/εγγράφων και περί ακρίβειας των στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986.
Το Τέλος Σύνδεσης, ανέρχεται στα τριακόσια εβδομήντα ευρώ (370 €), αφορά τα διαχειριστικά έξοδα αξιολόγησης και το κόστος σύνδεσης.
Ανακριβής δήλωση
Ο ΔΕΔΔΗΕ θα πρέπει εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης του ενδιαφέροντος, να ενημερώνει σχετικά με το διαθέσιμο περιθώριο ισχύος και την αποδοχή ή απόρριψη της αιτούμενης σύνδεσης. Σε περίπτωση διαθέσιμου περιθωρίου ισχύος, ο Διαχειριστής θα αποστέλλει μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τη Σύμβαση Σύνδεσης στον ενδιαφερόμενο, ο οποίος πρέπει να την αποδεχθεί εντός 15νθημέρου και να την αναρτήσει στην πλατφόρμα ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Ο ΔΕΔΔΗΕ διατηρεί το δικαίωμα, σε οποιοδήποτε στάδιο της Σύνδεσης, εφόσον διαπιστωθεί ανακριβής δήλωση να προβεί μονομερώς σε λύση - καταγγελία της Σύμβασης Σύνδεσης με ταυτόχρονη αποδέσμευση του ηλεκτρικού χώρου, ακόμα και μετά την ενεργοποίηση του σταθμού, χωρίς να θέσει προθεσμία και χωρίς οιαδήποτε απαίτηση του αιτούντα για αποζημίωση, εξ αυτής της αιτίας.
Ηλεκτρικός χώρος
Σε περίπτωση υπογραφής Σύμβασης Σύνδεσης, ο ηλεκτρικός χώρος δεσμεύεται από την ημερομηνία θέσης σε ισχύ της Σύμβασης Σύνδεσης υπέρ του παραγωγού για: α) δώδεκα (12) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον δεν απαιτούνται εργασίες σε Υποσταθμούς ΥΤ/ΜΤ,
β) είκοσι τέσσερις (24) μήνες για σταθμούς που συνδέονται στο Δίκτυο, εφόσον απαιτούνται εργασίες κατασκευής νέου Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ ή επέκτασης Υποσταθμού ΥΤ/ΜΤ.
Για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες υφίσταται υποχρέωση διενέργειας διαγωνιστικών διαδικασιών προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο, δυνάμει των διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου δύναται να παραταθεί κατά δέκα οκτώ (18) μήνες αντιστοίχως, με την προϋπόθεση ο Παραγωγός να ενημερώσει τον αρμόδιο Διαχειριστή του δικτύου εντός των ως άνω περιόδων δέσμευσης ηλεκτρικού χώρου. Σε κάθε περίπτωση ο Παραγωγός υποχρεούται να πραγματοποιήσει την σύνδεση του σταθμού εντός του εκάστοτε χρονικού διαστήματος της παρούσας, άλλως με την πάροδο αυτής της προθεσμίας αίρεται αυτοδικαίως η δέσμευση του ηλεκτρικού χώρου.
Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά
Τέλος, σύμφωνα με την Απόφαση, ειδικά για σταθμούς που εγκαθίστανται στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, τα ανώτατα όρια ισχύος της παρ. 1 ανέρχονται σε δέκα (10) kW.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα