Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011

ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΙΩΝΕΙ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ.....

ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΙΑ! !!!  ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ!
Ο Κος ΚΟΛΛΙΑΣ ΞΕΧΑΣΕ ΤΑ ΥΠΟΣΧΕΜΕΝΑ....

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το Πρακτικό 24/23-12- 2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας.
Απόφαση 201/2011                                ΘΕΜΑ: « 1. Επιβολή και αναπροσαρμογή των 
                                                                                  Δημοτικών Τελών του Δήμου Τριφυλίας
                                                                                 ( τέλη καθαριότητα και Φωτισμού),
                                                                                  2. Επιβολή και αναπροσαρμογή του     
                                                                                    Δημοτικού φόρου».

            Στην Κυπαρισσία, σήμερα, την 23η του μήνα  Δεκεμβρίου  του έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17.00, στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Τριφυλίας συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Τριφυλίας, ύστερα από την αριθ. 33434/19-12-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω  επτά  (7) μέλη :
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σαμπαζιώτης Γεώργιος – Πρόεδρος                                           1. Σωτηρόπουλος Δημήτριος
2. Πανουσιοπούλου Μαρία                                                              2. Μπακούρος Σωτήριος
3. Ρούσσης Ιωάννης                                                                         3. Χρονόπουλος Σπυρίδων
4. Δεληγιάννης Θεόδωρος
5. Μερκούρης Ιωάννης
6. Σουρέτης Παναγιώτης (αναπλ/κό μέλος Χρονόπουλου Σπ.)
7. Γαλάνης Γεώργιος
           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Αλεξανδροπούλου Σοφία, τακτικό υπάλληλος του Δ. Τριφυλίας.
  Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε :
1. Στο άρθρο 21 παρ.1 το Β.Δ. 24/20-10-1958 « Περί των προσόδων Δήμων και Κοινοτήτων » όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 4 του Ν. 18080/80 ορίζονται τα εξής: « Δια τας υπό του Δήμου ή Κοινότητας παρεχομένας υπηρεσίας των οδών, πλατειών και κοινοχρήστων εν γένει χώρων, της περισυλλογής, αποκομιδής και διαθέσεως απορριμμάτων, ως και της κατασκευής και λειτουργίας κοινοχρήστων αφοδευτηρίων, επιβάλλεται τέλος οριζόμενο δι΄ αποφάσεως του Συμβουλίου».

Στο άρθρο 22 του ίδιου Β.Δ. ορίζεται ότι : « Δια τας δαπάνας εγκαταστάσεων, συντηρήσεως και ηλεκτρικής ενέργειας προς φωτισμόν των κοινοχρήστων χώρων επιτρέπεται δια αποφάσεως του Συμβουλίου η επιβολή τέλους μη δυναμένου να υπερβεί τα τριάκοντα τοις εκατό του εκάστοτε επιβαλλομένου τέλους καθαριότητας ».
Με την παρ. 12 του άρθρου 25 του Ν. 1828/89 τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού ενοποιήθηκαν σε ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που επιβάλλεται για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθώς και κάθε άλλης δαπάνης από παγίως παρεχόμενες στους πολίτες Δημοτικές Υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα. 

2. Για τον καθορισμό του συντελεστή του τέλους εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 25/75 όπως τροποποιήθηκαν από το Ν. 429/76 και το Ν. 1080/80.

   Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/75, τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού καθορίζονται για κάθε στεγασμένο ή μη στεγασμένο χώρο ανά μετρητή παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και βρίσκονται με πολλαπλασιασμό των τετραγωνικών μέτρων της επιφάνειας του χώρου επί των συντελεστή που ορίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

 Εν όψει της Εφαρμογής από 1-1-2011 των διατάξεων του Ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης » οι νέοι Δήμου μπορούν να επιβάλλουν με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ανταποδοτικά τέλη διαφοροποιούμενα ανά Δημοτικό ή κοινοτικό Διαμέρισμα ανάλογα με το λειτουργικό κόστος παροχής των αντίστοιχων εξυπηρετήσεων στους κατοίκους κάθε διαμερίσματος  ( εγκύκλιος 45/28-12-2010 ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. ) Επιπροσθέτως το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. με το υπ΄ αριθ. 12243/14-6-2007 έγγραφό του δημοσίευσε την υπ΄ αριθ. 41 εγκύκλιό του με θέμα : « Η κανονιστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού, επί θεμάτων επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ( Ν.3463/2006) .

            Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου κοινοποιείται στη Δ.Ε.Η. η οποία αρχίζει να την εκτελεί από 1ης Ιανουαρίου του επόμενου έτους. 

3. Επειδή το τέλος είναι ανταποδοτικό, τα έσοδα πρέπει να καλύπτουν τις δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού.

Α. ΕΞΟΔΑ

   Από τα στοιχεία που μας υπέβαλλε το λογιστήριο του Δήμου μας ,  οι δαπάνες των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2012 υπολογίζονται ότι θα ανέλθουν στο ποσό των 3.538,569,75 € και αναλυτικά έχουν ως εξής:

1.         Τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού με δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα,

            Επιδόματος αδείας, εργοδοτική εισφορά                                                                  585.821,60

2.      Αποδοχές προσωπικού Αορίστου χρόνου με δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα,

      Επιδόματος   αδείας,   εργοδοτική εισφορά                                                                 122.713,06

3.       Αποδοχές  με σύμβαση ορισμένου χρόνου    με δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα,

       Επιδόματος  αδείας,   εργοδοτική εισφορά                                                                 386.375,27

4. Καύσιμα και λιπαντικά για την κίνηση των αυτοκινήτων                                            290.000,00

     5. Αποζημίωση εργολάβου για την αποκομιδή απορριμμάτων

         των Δημοτικών Ενοτήτων Αετού, Αυλώνας και Τριπύλης                                          260.000,00

    6. Συντήρηση και επισκευή των αυτ/των καθ/τος.                                                              200.000,00

    7. Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                                                                               72.000,00

    8. Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού                                                                           100.000,00

    9. Αναλώσιμα υπηρεσίας καθαριότητας                                                                                40.000,00

  10.   Δαπάνη Δημοτικού φωτισμού και αποζημίωση της Δ.Ε.Η.                                            891.898,19

                                                                                           Σύνολο €                                 2.948.808,12 

11.   Έξοδα διοίκησης και είσπραξης 20% επί των πιο πάνω 

 συνολικών εξόδων.(2.948.808,12 Χ 20% = 589.761,63)                                                    589.761,63                                                                Γενικό σύνολο εξόδων €:                                       3.538.569,75

Β. ΕΣΟΔΑ

Σύμφωνα με τις καταστάσεις της Δ.Ε.Η.  το συνολικό εμβαδό των ακινήτων μας στα οποία επιβάλλονται τέλη καθαριότητας και φωτισμού είναι:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δ.Κ. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
303.997
72.076
Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΙΩΝ
20.761
5.727
Τ.Κ. ΒΡΥΣΩΝ
9.488
730
Τ.Κ. ΜΟΥΡΙΑΤΑΔΑΣ
6.913
381
Τ.Κ. ΜΥΡΟΥ
6.186
142
Τ.Κ. ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΥ
5.379
344
Τ.Κ. ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ
6.815
273
Τ.Κ. ΡΑΧΩΝ
13.631
1.914
Τ.Κ. ΣΠΗΛΙΑΣ
29.116
3.185
Τ.Κ. ΣΤΑΣΙΟΥ
10.238
357
Τ.Κ. ΦΑΡΑΚΛΑΔΑΣ
15.155
2.968
ΣΥΝΟΛΟ                           Δ.Ε. ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
427.679
88.097
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δ.Κ. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
202.232
41.700
Τ.Κ. ΒΑΛΤΑΣ
9.193
436
Τ.Κ. ΛΕΥΚΗΣ
9.953
994
Τ.Κ. ΜΑΡΑΘΟΠΟΛΕΩΣ
36.289
8.332
Τ.Κ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
13.979
984
Τ.Κ. ΠΥΡΓΟΥ
34.267
7.206
Τ.Κ. ΦΛΟΚΑΣ
3.978
1071
ΣΥΝΟΛΟ                          Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
310.251
60.723
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΙΛΙΑΤΩΝ
ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Δ.Κ. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
257.866
41.136
Τ.Κ. ΕΞΟΧΙΚΟΥ
9.741
945
Τ.Κ. ΠΛΑΤΗΣ
4.648
402
Τ.Κ. ΧΑΛΑΖΩΝΙΟΥ
8.004
451
Τ.Κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
12.730
541
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
292.989
43.475
ΔΗΜΟΤΙΚΗ    ΕΝΟΤΗΤΑ. ΑΕΤΟΥ
ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τ.Κ. ΑΕΤΟΥ
32.996
4.355
Τ.Κ. ΚΟΠΑΝΑΚΙΟΥ
67.720
12.742
Τ.Κ. ΑΓΡΙΛΙΑΣ
4.056
734
Τ.Κ. ΑΡΤΙΚΙΟΥ
2.300
352
Τ.Κ. ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΙΟΥ
11.236
748
Τ.Κ. ΚΑΜΑΡΙΟΥ
6.559
215
Τ.Κ. ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΗΣ
6.618
189
Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
2.692
597
Τ.Κ. ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ
6.326
358
Τ.Κ. ΠΟΛΥΘΕΑΣ
4.368
570
Τ.Κ. ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
3.495
105
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΕΤΟΥ
148.366
20.965
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΥΛΩΝΑ
ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τ.Κ. ΑΥΛΩΝΑ
10.169
824
Τ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
14.943
1.060
Τ.Κ. ΑΓΑΛΙΑΝΗΣ
11.007
400
Τ.Κ. ΒΑΝΑΔΑΣ
2.966
227
Τ.Κ. ΕΛΑΙΑΣ
15.258
1.422
Τ.Κ. ΚΑΛΙΤΣΑΙΝΑΣ
1.275
66
Τ.Κ. ΚΑΛΟΥ ΝΕΡΟΥ
36.226
14.284
Τ.Κ. ΚΑΡΥΩΝ
4.426
258
Τ.Κ. ΠΛΑΤΑΝΙΩΝ
6.111
395
Τ.Κ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
2.622
75
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΑΥΛΩΝΑ
105.003
19.016
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΠΥΛΑ
ΟΙΚΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
Τ.Κ. ΤΡΙΠΥΛΑ
1.220
25
Τ.Κ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
4.872
480
Τ.Κ. ΚΑΛΟΓΕΡΕΣΙΟΥ
1.626
100
Τ.Κ. ΛΑΝΤΖΟΥΝΑΤΟ
1.596
50
Τ.Κ. ΡΟΔΙΑΣ
2.412
308
Τ.Κ. ΣΕΛΛΑ
4.750
436
ΣΥΝΟΛΟ Δ.Ε. ΤΡΙΠΥΛΑ
16.476
1.399Σύμφωνα με τα πιο πάνω τετραγωνικά μέτρα το ύψος των τελών καθαριότητας και φωτισμού με τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα των φωτιζόμενων επιφανειών το ποσό που αντιστοιχεί να εισπράξουμε από τη Δ.Ε.Η. είναι στο ύψος των 1.733.664,99 €.

Το ποσό των εσόδων που θα εισπράξουμε σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να καλύψει το ποσό των ανταποδοτικών εξόδων των υπηρεσιών καθαριότητας και φωτισμού διότι το κόστος των υπηρεσιών αυτών είναι κατά πολύ υψηλότερο.

Για το λόγω αυτό  θα πρέπει να προσαρμοστεί το ύψος των τελών καθαριότητας και φωτισμού με τα δηλωθέντα τετραγωνικά μέτρα φωτιζόμενων επιφανειών, ούτως ώστε με το εισπραττόμενο ποσό να αντιμετωπίζονται οι δαπάνες καθαριότητας και φωτισμού  του Δήμου.

Ύστερα από τα παραπάνω ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά  με τη διαμόρφωση  των τελών, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την αρχή της ανταποδοτικότητας οι συντελεστές των τελών είναι δυνατόν να διαφοροποιούνται στις Δημοτικές ή τοπικές Κοινότητες ανάλογα ιδίως με την έκταση και τη συχνότητα παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας και άρα το κόστος που συνεπάγεται η παροχή της.

 Με τη λειτουργία του νέου Καλλικρατικού Δήμου και προκειμένου να επιτευχθούν καλύτερες υπηρεσίες στον τομέα καθαριότητας και φωτισμού από τη « συνένωση » των υπηρεσιών αυτών και την αναδιοργάνωση των όρων παροχής των υπηρεσιών από το νέο Δήμο και προκειμένου τα έσοδα του Δήμου να καλύπτουν  τα προαναφερθέντα  έξοδα να προβούμε στις ανάλογες τροποποιήσεις.

Στη συνέχει ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ.Προέδρου κι έλαβε υπόψη τα στοιχεία που υπέβαλε το λογιστήριο του Δήμου, τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του από 24/9-20/10/58 Β.Δ/τος όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.1080/80, τις  αποφάσεις των πρώην Δήμων που έχουν συνενωθεί,  μετά  και από διαλογική συζήτηση,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α1.     Την επιβολή τέλους καθαριότητας σε όλες τις Τοπικές Κοινότητες της  Δημοτικής Ενότητας       

            Τριπύλας

2.    Την επιβολή Δημοτικού Φόρου στις Τοπικές Κοινότητες

       α)  της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας, Αρμενιών, Βρυσών, Μουριατάδας, Μύρου,     

             Ξηροκάμπου, Περδικονερίου, Ραχών, Σπηλιάς, Στασιού και Φαρακλάδας ,

       β)  της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών, Εξοχικού, Πλάτης, Χαλαζωνίου,    

            Χριστιανουπόλεως,

       γ) της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνα, Αυλώνα, Αγαλιανής, Βανάδας, Καλίτσαινας,    

           Καλούνερού, Πλατανίων, Προδρόμου

       δ) της Δημοτικής Ενότητας Αετού, Κοπανακίου, Αγριλιάς, Αρτικίου, Γλυκοριζίου,

           Καμαρίου,  

           Κεφαλόβρυσης, Μοναστηρίου, Πολυθέας, Σιτοχωρίου και

       ε) της Δημοτικής Ενότητας Τιπύλης, Ραπτόπουλου, Καλογερεσίου, Λαντζουνάτου, Ροδιάς,    

           Σελλά    

3. Την αναπροσαρμογή των τελών καθαριότητας και φωτισμού στις τοπικές κοινότητες της κάθε     

      Δημοτικής Ενότητας του Δήμου μας για τις κατοικίες και τα καταστήματα και καθορίζει     συντελεστές για τον υπολογισμό των τελών καθαριότητας και φωτισμού για τη χρήση του έτους 2012 και εφεξής ως πιο κάτω:

 α)  της Δημοτικής Ενότητας Κυπαρισσίας,

-  Κυπαρισσίας :  Για τις κατοικίες σε  1,66 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,28  και φωτισμός €  0,38 (1,28+0,38=1,66 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,65 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  2,05  και φωτισμός €  0,60  (2,05+0,60=2,65 ).

-  Αρμενιών :  Για τις κατοικίες σε  1,30 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,00  και φωτισμός €  0,30  (1,00+0,30=1,30 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,30 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,00 και φωτισμός €  0,30  (1,00+0,30=1,30 ).

-   Βρυσών :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ).

-   Μουριάτάδας :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                  Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

-   Μύρου  :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,40 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40 ).

-   Ξηροκάμπου :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,92  και φωτισμός €  0,28 (0,92+0,28=1,20 ).

-   Περδικονερίου :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92 και φωτισμός €  0,28 (0,92+0,28=1,2 0 ).

-   Ραχών :  Για τις κατοικίες σε  1,30 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,00  και φωτισμός €  0,30  (1,00+0,30=1,30 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,40 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40 ).

-   Σπηλιάς  :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,16  και φωτισμός €  0,34  (1,16+0,34=1,50).

-   Στασιού :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ).

-   Φαρακλάδας :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,40).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,16  και φωτισμός €  0,34  (1,16+0,34=1,50).

                             β)  της Δημοτικής Ενότητας Φιλιατρών,

-  Φιλιατρών :  Για τις κατοικίες σε  1,66 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,28  και φωτισμός €  0,38  (1,28+0,38=1,66 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,92  και φωτισμός €  0,58  (1,92+0,58=2,50 ).

-  Εξοχικού :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,16  και φωτισμός €  0,34  (1,16+0,34=1,50 ).

-  Πλάτης  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ).

-  Χαλαζωνίου :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85 και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,16  και φωτισμός €  0,34 (1,16+0,34=1,50 ).

-  Χριστιανουπόλεως  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25.  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,16  και φωτισμός €  0,34  (1,16+0,34=1,50 ).

              γ) της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων,

-  Γαργαλιάνων :  Για τις κατοικίες σε  1,66 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,28 και φωτισμός €  0,38 (1,28+0,38=1,66 ).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,92  και φωτισμός €  0,58  (1,92+0,58=2,50 ).

-  Βάλτας   :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                           

                             Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                           Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ).

-  Λεύκης  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ) 

Μαραθοπόλεως  :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40).

                           Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,70  και φωτισμός €  0,50  (1,70+0,50=2,20 ).

-  Μουζακίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                               Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ). 

-  Πύργου :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                Καθαριότητα €  1,16  και φωτισμός €  0,34  (1,16+0,34=1,50 ).

 -  Φλόκας   :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ). 

δ) της Δημοτικής Ενότητας Αυλώνα

-  Αυλώνα  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,30ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                 Καθαριότητα €  1,00  και φωτισμός €  0,30  (1,00+0,30=1,30 ). 

-  Σιδηροκάστρου  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,40 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                  Καθαριότητα 1,08  και φωτισμός €  0,32 (1,08+0,32=1,40). 

-  Αγαλιανής  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85 και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ). 

-  Βανάδας :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                      Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2                                                                                  

                       το οποίο  αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ). 

-  Ελαίας  :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,00 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,54  και φωτισμός €  0,46 (1,54+0,46= 2,00 ).

 -  Καλίτσαινας  :  Για τις κατοικίες σε  1,00ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

-  Καλούνερού  :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,00 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,54  και φωτισμός €  0,46  (1,54+0,46=2,00 ). 

-  Καριών  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                               Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28 (0,92+0,28=1,20 ). 

-  Πλατανίων  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,50 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,16 και φωτισμός €  0,34 (1,16+0,34=1,50 ). 

-  Προδρόμου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ). ε) της Δημοτικής Ενότητας Αετού,

-  Αετού  :  Για τις κατοικίες σε  1,20 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,00 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                  Καθαριότητα €  1,54  και φωτισμός €  0,46 (1,54+0,46=2,00 ).

 -  Κοπανακίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,40 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,08  και φωτισμός €  0,32  (1,08+0,32=1,40).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 2,00 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                Καθαριότητα €  1,54  και φωτισμός €  0,46  (1,54+0,46=2,00 ). 

-  Αγριλιάς  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  1,00  και φωτισμός €  0,20  (1,00+0,20=1,20 ). 

-  Αρτικίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ). -  Γλυκορριζίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,10 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ). 

-  Καμαρίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20 (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                  Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25 = 1,10 ). 

-  Κεφαλόβρυσης   :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20 (0,80+0,20=1,00).

                           Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,20 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,92  και φωτισμός €  0,28  (0,92+0,28=1,20 ).

  -  Κρυονερίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20 (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                 Καθαριότητα €  0,85και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ). 

-  Μοναστηρίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20 (0,80+0,20=1,00).

                          Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                   Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ). 

-  Πολυθέας   :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

-  Σιτοχωρίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ) 

                      και

 στ) της Δημοτικής Ενότητας Τριπύλης,

-  Τριπύλα  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

  -  Ραυτόπουλο  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                                Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

-  Καλογερεσίου  :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

-  Λαντζουνάτο :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:                 

                          Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

-  Ροδιάς   :  Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80 και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85  και φωτισμός €  0,25 (0,85+0,25=1,10 ).

-  Σελλά  :      Για τις κατοικίες σε  1,00 ανά Μ2 το οποίο αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,80  και φωτισμός €  0,20  (0,80+0,20=1,00).

                            Για τα καταστήματα, Γραφεία, Οργανισμούς κ.λ.π. σε 1,10 ανά Μ2 το οποίο   

                            αναλύεται:

                            Καθαριότητα €  0,85 και φωτισμός €  0,25  (0,85+0,25=1,10 ).

        Σύμφωνα με τους παραπάνω συντελεστές τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού  ανέρχονται στο ποσό των 2.468.238,50 € δηλαδή:

Α) Τέλη καθαριότητας και φωτισμού

     α) Από τα κατοικίες                                                                                                    1.935.406,00

     β) Από καταστήματα  κ.τ.λ.                                                                                            532.832,50

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘ/ΤΑΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ                                         2.468.238,50     

                                

4.  Για τα ακίνητα που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός σχεδίου οικισμών να πληρώνουν    

       το 100% των αναλογούντων τελών καθαριότητας και φωτισμού.

5. Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων και για τα οποία τα τέλη καθαριότητας εισπράττονται μέσω των λογαριασμών της ύδρευσης από 1-1-2012 και εφεξής να χρεωθούν τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. με διορθώσεις των αντίστοιχων λογαριασμών τους.

6. Ποσό χρέωσης Δημοτικού φόρου σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Τριφυλίας σε 0.05 για κάθε τετραγωνικό μέτρο.

7.  Κάθε προηγούμενη απόφαση  Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά συντελεστές τελών      

    καθαριότητας και φωτισμού παύει να ισχύει.

 


Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθ. 201/2011


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ                                                  Ακολουθούν υπογραφές


Ακριβές απόσπασμα

Κυπαρισσία 27-12-2011

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


ΣΑΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

5 σχόλια:

 1. Καλά, τι νομίζατε; Ότι ο Κόλλιας θα έκανε ότι έλεγε;
  Μαύρη κούνια που σας κούναγε!
  Περιμένετε και θα δείτε πολλά ακόμα!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΡΕ ΣΕΙΣ, ΑΥΤΟΙ ΤΑ ΕΧΟΥΝ ΦΑΕΙ ΟΛΑ!!!!
  ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ, ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ!!!
  ΞΕΥΤΙΛΕΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣΣ!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ολοι ίδιοι είναι!
  Μόλις πάρουν την κουτάλα, ξεχνάνε όλα όσα έχουν πει, υποσχέσεις κλπ. και τότε επικαλούνται τα έξοδα!!!!!!
  Δώστε το μισθό σας Κε Κόλλια!
  Έτσι και αλλοιώς δεν σας τον χρωστάγαμε!!!!!
  Αλλά που πήγε το <> που θα κάνατε; Πως γίνετε με τόσο σπουδαίο νοικοριό να μην βγαίνετε και ο Ξύγκας με μεγαλύτερους μισθούς κλπ. έβγαινε; Μήπως τελικά θέλετε να κάνετε ήρωα τον Ξύγκα;Μήπως;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Να δούμε τι δικαιολογία θα πεί τώρα ο Κωστάκης!
  Γιατί καιρός κάνει τα λάχανα..... καιρός τα παραπούλια!!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα