Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Ρύθμιση οφειλών ύψους 1.794.368,47 ευρώ της ΔΕΥΑΤ προς το Δήμο Τριφυλίας

Απόφαση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων και βεβαιωμένων οφειλών της ΔΕΥΑΤ, ύψους 1.794.368,47 ευρώ, προς το Δήμο έλαβε ομόφωνα χθες η Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας.
Όπως αναφέρεται στο απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης, σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Υπηρεσίας οι ληξιπρόθεσμες και βεβαιωμένες οφειλές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας ανέρχονται στο ποσό των 1.515.104,58 ευρώ για τη βασική οφειλή, πλέον προσαυξήσεων ποσού 279.263,89 ευρώ, ήτοι οφειλές συνολικού ποσού 1.794.368,47 ευρώ.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε:
«Α. Τη με δόσεις ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) προς το Δήμο, που έχουν βεβαιωθεί έως 29/11/2019 και ειδικότερα την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της σε εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τις κατά ΚΕΔΕ

προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, βάσει των διατάξεων του Ν.4611/2019.
Β. Η πρώτη δόση της ρυθμιζόμενης οφειλής θα καταβληθεί εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υπαγωγής στη ρύθμιση, διαφορετικά η ρύθμιση καταργείται αυτοδικαίως. Οι επόμενες δόσεις θα καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.
Γ. Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξης με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης: α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών, β) δεν υποβάλλει στον Δήμο τις προβλεπόμενες δηλώσεις για την επιβολή του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και του τέλους παρεπιδημούντων, μαζί με τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και το εκκαθαριστικό ΦΠΑ, γ) έχει υποβάλει αναληθή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.
Δ. Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.
Ε. Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 1 του άρθρου 112 του Ν.4611/2019. Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 219/2019».
Του Ηλία Γιαννόπουλου tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα