Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Τι άλλαξε στις άδειες γονέων Δημοτικών Υπαλλήλων με το Νόμο 4830/2021


Στην τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων, αναφορικά με την ειδική άδεια πατρότητας, την άδεια άνευ αποδοχών και τις διευκολύνσεις Δημοτικών Υπαλλήλων με οικογενειακές υποχρεώσεις, προχώρησε η Κυβέρνηση.
Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στα άρθρα 58 και 60 του πρόσφατου Νόμου 4830/2021 (Φ.Ε.Κ. Α’ 169) του Υπουργείου Εσωτερικών.
Με αυτά τροποποιήθηκαν εκτενώς τα άρθρα 57 και 60 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων (δηλ. του ν.3584/2007 ως ισχύει).
Αναλυτικότερα, επήλθαν οι εξής αλλαγές:
Ι] Με το αρ.58 «Δικαίωμα ειδικής άδειας» του ν.4830/2021, στην παρ.1 του αρ.57 του Κώδικα τροποποιήθηκε το γ’ εδάφιο, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός ημερών της άδειας απουσίας του πατέρα Υπαλλήλου λόγω γέννησης τέκνου, προστέθηκαν τρία νέα εδάφια και η παρ.1 διαμορφώθηκε ως εξής:
« 1. Οι Υπάλληλοι έχουν δικαίωμα άδειας απουσίας με αποδοχές 5 εργασίμων ημερών σε περίπτωση γάμου και 3 εργασίμων ημερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου τους ή και συγγενούς έως και β’ βαθμού. Επίσης, δικαιούνται κατόπιν τεκμηριωμένης αίτησης ειδική άδεια με αποδοχές διάρκειας 1 έως 3 ημερών, κατά περίπτωση, για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ή για τη συμμετοχή σε δίκη ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου. Στον πατέρα Υπάλληλο χορηγείται υποχρεωτικά άδεια 14 εργάσιμων ημερών, με αποδοχές, η οποία πρέπει να λαμβάνεται κατά τη γέννηση του τέκνου. Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται:
είτε α) 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης
είτε β) μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.
Για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας, ο Υπάλληλος γνωστοποιεί αρμοδίως την πιθανολογούμενη ημέρα τοκετού, προκειμένου η Υπηρεσία να λάβει εγκαίρως γνώση.
Σε περίπτωση υιοθεσίας ή αναδοχής τέκνου, ηλικίας έως 8 ετών, η άδεια των προηγούμενων εδαφίων χορηγείται από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια. »
ΙΙ] Με την παρ.1 του αρ.60 του ν.4830/2021, η παρ.1 του αρ.60 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων αντικαταστάθηκε ως εξής:
« 1. Η προβλεπόμενη από την παρ.2 του αρ.58 άδεια άνευ αποδοχών χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και 8 ετών. Για τους Υπαλλήλους που έχουν έως 2 τέκνα και δικαιούνται την άδεια του προηγούμενου εδαφίου, η Υπηρεσία που βαρύνεται με την υποχρέωση μισθοδοσίας του Υπαλλήλου, υποχρεούται να καταβάλει στον γονέα μηνιαίως, για κάθε τέκνο, ποσό ίσο με τον ελάχιστο νομοθετημένο μισθό για τους 2 πρώτους μήνες της άδειας. Η άδεια χορηγείται είτε συνεχόμενα είτε τμηματικά, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατή η χορήγησή της για διάστημα μικρότερο του 1 μηνός. Για κάθε τέκνο, διάστημα 4 μηνών της άδειας του α’ εδαφίου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε συνέπεια. Σε περίπτωση πολύδυμης κύησης, οι διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων χορηγούνται αυτοτελώς για κάθε τέκνο. Οι μονογονείς, λόγω θανάτου του άλλου γονέα ή λόγω ολικής αφαίρεσης της γονικής μέριμνας ή μη αναγνώρισης του τέκνου από τον άλλο γονέα δικαιούνται τις διευκολύνσεις των προηγούμενων εδαφίων εις διπλούν. Σε περίπτωση γέννησης τρίτου και περισσότερων τέκνων, για χρονικό διάστημα 3 μηνών η άδεια του α’ εδαφίου χορηγείται με πλήρεις αποδοχές. Η αίτηση για χορήγηση της άδειας των προηγούμενων εδαφίων υποβάλλεται τουλάχιστον 1 μήνα πριν από την έναρξη της άδειας, εκτός εάν συντρέχουν έκτακτοι λόγοι, οι οποίοι καθιστούν αναγκαία την έναρξη της άδειας σε συντομότερο χρονικό διάστημα. Η αρμόδια Υπηρεσία απαντά στην αίτηση του Υπαλλήλου άμεσα και πάντως το αργότερο εντός 1 μηνός από την υποβολή της. »
ΙΙΙ] Με την παρ.2 του αρ.60 του ν.4830/2021, στο αρ.60 του Κώδικα προστέθηκε παρ.1Α ως εξής:
« 1Α. Η διευκόλυνση της παρ.1Α του αρ.51 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων & Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν.3528/2007) χορηγείται αυτοτελώς σε κάθε φυσικό, θετό και ανάδοχο γονέα υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη Υπηρεσιακού Συμβουλίου, όταν πρόκειται για ανατροφή τέκνου ηλικίας έως και 8 ετών. »
IV] Με την παρ.3 του αρ.60 του ν.4830/2021, το α’ εδάφιο της παρ.3 του αρ.60 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων τροποποιήθηκε με την προσθήκη επιφύλαξης και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε ως εξής:
« 3. Με την επιφύλαξη της πρόβλεψης περί αυτοτελούς άσκησης των διευκολύνσεων του παρόντος άρθρου, αν και οι δύο γονείς είναι Υπάλληλοι, με κοινή τους δήλωση, που κατατίθεται στις Υπηρεσίες τους, καθορίζεται ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση των διευκολύνσεων του παρόντος, εκτός αν με τη δήλωση αυτή καθορίσουν χρονικά διαστήματα που ο καθένας θα κάνει χρήση, μέσα στα οριζόμενα κατά περίπτωση ηλικιακά όρια του τέκνου.
Αν η σύζυγος του Υπαλλήλου ή ο σύζυγος της Υπαλλήλου εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον δικαιούται όμοιες, ολικώς ή μερικώς, διευκολύνσεις, ο σύζυγος ή η σύζυγος Υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ.2, κατά το μέρος που η σύζυγος αυτού ή ο σύζυγος αυτής δεν κάνει χρήση των δικών της ή των δικών του δικαιωμάτων ή κατά το μέρος που αυτά υπολείπονται των διευκολύνσεων της παρ.2 »
V] Με την παρ.4 του αρ.60 του ν.4830/2021, η παρ.4 του αρ.60 του Κώδικα τροποποιήθηκε με την προσθήκη αναφοράς στη διευκόλυνση της παρ.1Α του αρ.60 και συγκεκριμένα διαμορφώθηκε ως εξής:
« 4. Όταν ο ένας γονέας λάβει την άδεια της παρ.1 ή τη διευκόλυνση της παρ.1Α του αρ.60, ο άλλος δεν έχει δικαίωμα να κάνει χρήση των διευκολύνσεων της παρ.2 του άρθρου αυτού για το ίδιο διάστημα. »
VI] Με την παρ.5 του αρ.60 του ν.4830/2021, στο τέλος της παρ.8 του αρ.60 του Κώδικα Δημοτικών Υπαλλήλων προστέθηκε νέο εδάφιο και η παρ.8 διαμορφώθηκε ως εξής:
« 8. Υπάλληλοι που έχουν ανήλικα τέκνα δικαιούνται άδεια με αποδοχές έως 4 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος σε περίπτωση ασθένειας των τέκνων τους. Για τους Υπαλλήλους που είναι τρίτεκνοι η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 7 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος και για τους Υπαλλήλους που είναι πολύτεκνοι σε 10 εργάσιμες ημέρες. Για τους Υπαλλήλους που είναι μονογονείς, η ως άνω άδεια ανέρχεται σε 8 εργάσιμες ημέρες για κάθε ημερολογιακό έτος. Σε περίπτωση που και οι δύο γονείς είναι Υπάλληλοι, το δικαίωμα είναι αυτοτελές για κάθε γονέα. »

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα