Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου 2021

Χατζηδάκης σε Λαμπρόπουλο: 7.690 εργάτες γης για εποχική εργασία και 3.640 για εξαρτημένη εργασία φέτος στη Μεσσηνία


Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων Κωστής Χατζηδάκης απάντησε αρμοδίως στον Βουλευτή Μεσσηνίας Γιάννη Λαμπρόπουλο για τους εργάτες γης από τρίτες χώρες που είχε υποβάλλει στις 23.8.2021.
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από τον Βουλευτή κ. Ιωάννη Λαμπρόπουλο αναφορικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις των άρθρων 11, 12, 13 και 13Α του ν. 4251/2014 (Α΄80) καθορίζονται οι διαδικασίες μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση στον τομέα της αγροτικής οικονομίας. Ειδικότερα με το άρθρο 11 του ως άνω νόμου προβλέπεται ότι με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Ναυτιλίας και Αιγαίου, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, που εκδίδεται κατά το τελευταίο τρίμηνο κάθε δεύτερου έτους, καθορίζεται ο ανώτατος αριθμός θέσεων για εξαρτημένη εργασία που χορηγούνται σε πολίτες τρίτων χωρών, ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.
Η σχετική Κ.Υ.Α. εκδίδεται με βάση τις ανάγκες για την απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίες καθορίζονται, μεταξύ άλλων, με διαβούλευση μεταξύ των Περιφερειών και των εργοδοτών, λαμβάνοντας υπόψη μια σειρά παράγοντες όπως το συμφέρον της εθνικής οικονομίας, τη σκοπιμότητα της απασχόλησης, την προσφορά εργασίας από ημεδαπούς, ευρωπαίους πολίτες ή νομίμως διαμένοντες στη χώρα πολίτες τρίτων χωρών ανά ειδικότητα και τα ποσοστά ανεργίας ανά τομέα απασχόλησης, οι δε πολίτες τρίτων χωρών μπορούν να εισέρχονται στη χώρα για μόνιμη (άρθρο 12) ή εποχική (άρθρο 13) εργασία στην αγροτική οικονομία. Σε περίπτωση που οι θέσεις εργασίας που προβλέπονται με την εν λόγω Κ.Υ.Α. δεν καλυφθούν με τις διαδικασίες των άρθρων αυτών, μπορεί ο εργοδότης να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης αίτηση για την κατ’ εξαίρεση απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, οι οποίοι στερούνται τίτλου διαμονής στην χώρα, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι επείγουσες ανάγκες της αγροτικής εκμετάλλευσης (άρθρο 13Α).
Βάσει της προαναφερθείσας εξουσιοδοτικής διάταξης, με την αρ. 5269/139/05.02.2021 ΚΥΑ (Β 430) καθορίσθηκε για τη διετία 2021 – 2022 ο ανώτατος αριθμός θέσεων εργασίας πολιτών τρίτων χωρών για εξαρτημένη ή εποχική εργασία ανά Περιφέρεια και ειδικότητα απασχόλησης.
Ειδικότερα στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας κατανεμήθηκαν 7.690 θέσεις εργατών γης για εποχική εργασία και 3.640 θέσεις εργατών γης για εξαρτημένη εργασία.
Σε κάθε περίπτωση πάντως, η αρμοδιότητα για υποβολή αιτήματος νέων αναγκών, απρόβλεπτων κατά το στάδιο της διαδικασίας έκδοσης της παραπάνω ΚΥΑ, ανήκει στις Περιφέρειες της Χώρας.
Επιπλέον σημειώνεται ότι, βάσει της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4783/2021 (Α΄ 38), εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 5 του ν. 4251/2014 (Α’ 80), μπορεί να υποβάλει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2021, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, με βάση τις θέσεις εργασίας, όπως καθορίζονται με την παραπάνω Κ.Υ.Α., προκειμένου να τον μετακαλέσει για απασχόληση στην εποχική αγροτική οικονομία, με την προϋπόθεση ότι ο πολίτης τρίτης χώρας δεν έχει συμπληρώσει το εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας.
Η αίτηση, στην οποία αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία (επώνυμο, όνομα, επώνυμο και όνομα πατέρα, επώνυμο και όνομα μητέρας, χώρα και ημερομηνία γέννησης, ιθαγένεια, αριθμός διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και λήξης, χώρα έκδοσης) του προς απασχόληση πολίτη τρίτης χώρας, καθώς και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εργοδότη υποβάλλεται σε ηλεκτρονική πλατφόρμα μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα