Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

Στην «ΟΚΤΑΝΑ» η ανάπλαση της Άνω Πόλης της Κυπαρισσίας

Στον προσωρινό ανάδοχο του έργου «Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας», την εταιρεία «ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με ποσοστό έκπτωσης 18,20%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης κατακυρώθηκε το έργο μετά και τη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Τριφυλίας και πλέον όλοι αναμένουν να προχωρήσουν ταχύτατα οι διαδικασίες για την εγκατάσταση του εργολάβου και την έναρξη των εργασιών. Θέμα της χθεσινής συνεδρίασης ήταν η «Ανάκληση της αριθ.94/2019 αποφάσεως Οικονομικής Επιτροπής Δ. Τριφυλίας» με την οποία η Ο.Ε., κατά πλειοψηφία, είχε αποφασίσει: «Α. Εγκρίνει το από 24-04-2019 Πρακτικό ΙΙΙ ελέγχου των συμπληρωματικών δικαιολογητικών, της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού κι ως εκ τούτου: - απορρίπτεται η προσφορά της εταιρείας “ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε”, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο πρακτικό, - καταπίπτει υπέρ του Δήμου Τριφυλίας η εγγυητική επιστολή συμμετοχής της ανωτέρω εταιρείας, - φέρεται ως επόμενος προσωρινός ανάδοχος του έργου “Ανάπλαση Άνω Πόλης Κυπαρισσίας” η εταιρεία “ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, με ποσοστό έκπτωσης 18,20%, επί του προϋπολογισμού της μελέτης. Β. Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους συμμετέχοντες-προσφέροντες του εν λόγω διαγωνισμού (άρθρο 4.1, περίπτ. θ’ της αριθ. 15221/19-10-2018 διακήρυξης). Γ. Μετά την πάροδο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας απόφασης σε όλους τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (άρθρο 4.3 της αριθ. 15221/19-10-2018 Διακήρυξης), να κληθεί ο επόμενος προσωρινός ανάδοχος, ο οικονομικός φορέας, “ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”, όπως υποβάλλει στην Επιτροπή Διαγωνισμού, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης - πρόσκλησης σε αυτόν, τα προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου και τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 22 της αριθ.15221/19-10-2018 διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής του άρθρου 23 αυτής. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσωρινό ανάδοχο ηλεκτρονικά, μέσω της λειτουργικότητας της “Επικοινωνίας” σε μορφή αρχείων pdf κι εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους θα προσκομισθούν υποχρεωτικά, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, όλα τα έγγραφα που απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Μειοψηφούντων των κ.κ. Ανδρινόπουλου και Κουκούμη, οι οποίοι ψήφισαν κατά, ζητώντας την ακύρωση του διαγωνισμού και την επαναδημοπράτηση του έργου, προκειμένου να επιτευχθούν πιο ικανοποιητικές οικονομικές προσφορές». Η εταιρεία “ΑΝΤΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Τ.Ε”, είχε υποβάλλει ένσταση, στην οποία δικαιώθηκε, ωστόσο απέσυρε την εγγυητική της επιστολή, σύμφωνα με όσα ελέχθησαν κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης της Ο.Ε., οπότε η διαδικασία επιλογής αναδόχου συνεχίστηκε με την επόμενη, κατά σειρά, εταιρεία που είναι η “ΟΚΤΑΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ”.
Του Ηλία Γιαννόπουλου
tharros

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα