Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για το «Ταμείο Επιχειρηματικότητας», ύψους 1,2 δις.

Δημοσιεύτηκε σήμερα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή των τραπεζών που θα συνεπενδύσουν ίδια κεφάλαια από κοινού με κεφάλαια του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας", το οποίο διαχειρίζεται το ΕΤΕΑΝ, για τη δημιουργία έξι Ταμείων Δανειοδότησης. Τα ταμεία αυτά θα χορηγήσουν δάνεια συνολικού ύψους 1,2 δις € με ευνοϊκότατους όρους στις επιχειρήσεις, που θα ενταχθούν στις 6 Δράσεις που περιλαμβάνονται στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας. Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για τις τράπεζες είναι η 31/5/2011. Υπολογίζεται ότι μέσα στον Ιούνιο οι πόροι του Ταμείου Επιχειρηματικότητας θα βρίσκονται στη διάθεση των επενδυτών μέσω των τραπεζών που θα επιλεγούν.
       Ποιες δράσεις περιλαμβάνει το Ταμείο Επιχειρηματικότητας:
  
     Α. Δράση Γενικής Επιχειρηματικότητας
       Β. Δράσεις Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Περιφερειακής Συνοχής, Ολοκληρωμένων Πολυετών Επιχειρηματικών Σχεδίων και Συνέργειας - Δικτύωσης
       Γ. Δράση Επιχειρηματικότητας των Νέων
       Δ. Δράση Εξωστρέφειας
       Ε. Δράση Θεματικού Τουρισμού, Αφαλάτωσης, Διαχείρισης Απορριμμάτων, Πράσινων Υποδομών, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ
       ΣΤ. Δράση Καινοτόμας Μεταποίησης, Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Τροφίμων, Ποτών
 (Δείτε εδώ την αναλυτική ανακοίνωση του υπουργείου για τις Δράσεις επιχειρηματικότητας)
 
     Το "Ταμείο Επιχειρηματικότητας", θα συνδράμει με κεφάλαια ύψους 400 εκ. €, ενώ η συμμετοχή των τραπεζών που θα επιλεγούν θα είναι διπλάσια, ώστε να επιτυγχάνεται σχέση συμμετοχής ένα προς δύο. Δηλαδή, μαζί με τα 400 εκ. € του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας", θα συνεπενδυθούν άλλα 800 εκ. € από τις τράπεζες, αντίστοιχα. Οι πόροι του Ταμείων Δανειοδότησης θα ανέλθουν συνολικά στο 1,2 δις €.

      α/α Κατηγορία Δράσης Περιγραφή των Στοχευμένων Δράσεων, στις οποίες θα εντάσσονται τα επενδυτικά σχέδια Ύψος δανείου (€)

Ελάχιστο-μέγιστο Πόροι ( €) ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ για συνεπένδυση

1. Επενδύσεις νόμου 3908/2011,ΦΕΚ Α 8/01.02.2011 Γενική Επιχειρηματικότητα 50.000-800.000

300.000.000

2. Τεχνολογική Ανάπτυξη , Περιφερειακή Συνοχή, Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια και Συνέργεια - Δικτύωση 50.000-800.000 300.000.000

3. Επιχειρηματικότητα των Νέων 30.000-300.000 90.000.000

4. Εξωστρέφεια 50.000-500.000 210.000.000

5. Θεματικός Τουρισμός, Αφαλάτωση, Διαχείριση Απορριμμάτων, Πράσινες Υποδομές, Πράσινες Εφαρμογές, ΑΠΕ 50.000-500.000 150.000.000

6. Καινοτόμα Μεταποίηση, Εφοδιαστική Αλυσίδα, Τρόφιμα , Ποτά 50.000-500.000 150.000.000

ΣΥΝΟΛΟ 1.200.000.000

 Ο ρόλος, η διαδικασία επιλογής και οι υποχρεώσεις των Τραπεζών
  Οι τράπεζες που θα επιλεγούν θα δημιουργήσουν ένα νέο χαρτοφυλάκιο δανείων προς επιχειρήσεις, μέσω των Ταμείων Δανειοδοτήσεων, με τα κεφάλαια του "Ταμείου Επιχειρηματικότητας" και τα προσφερόμενα προς συνεπένδυση κεφάλαια τους.
  Η χορήγηση των δανείων και η παρακολούθηση αυτών θα υλοποιηθούν από τις τράπεζες που θα επιλεγούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες της ίδιας της τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, η κάθε τράπεζα θα έχει τη μόνη άμεση πιστωτική σχέση με κάθε επιχείρηση.
  Κάθε τράπεζα θα είναι αρμόδια (σύμφωνα με τις εσωτερικές διαδικασίες λειτουργίας της) για την εξέταση των επενδυτικών σχεδίων και την έγκριση των δανείων, το χειρισμό των πληρωμών, την παρακολούθηση της υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, μέσω δειγματοληπτικών ελέγχων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων στο ΕΤΕΑΝ για την πορεία των δράσεων.
  Το 50% του συνολικού συνεπενδυόμενου ποσού των Δράσεων πρέπει να διατεθεί, δηλαδή να έχουν υπογραφεί οι δανειακές συμβάσεις με τις επιχειρήσεις, εντός 12 μηνών από την υπογραφή της Συμφωνίας Χρηματοδότησης και Συνεπένδυσης και το 100% εντός 24 μηνών, με δυνατότητα παράτασης από το ΕΤΕΑΝ. Σημειώνεται ότι το συνολικό συνεπενδυόμενο ποσό θα πρέπει να έχει εκταμιευθεί πλήρως μέχρι την 31.12.2015
Το σύνολο του συνεπενδυομένου ποσού από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και από κάθε επιλεγέντα υποψήφιο, θα διατεθεί για δάνεια με ευνοϊκούς όρους σε επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα.
  Το προσφερόμενο επιτόκιο των κεφαλαίων των τραπεζών που θα αναγράφεται στην πρότασή τους, μαζί με το προσφερόμενο επιτόκιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα τελικό επιτόκιο για τον επιχειρηματία που θα κυμαίνεται γύρω στο 4%, το ευνοϊκότερο επιτόκιο στην ελληνική αγορά σήμερα.
  Για την επιλογή των τραπεζών, κατά τη διαγωνιστική διαδικασία, θα χρησιμοποιηθούν δύο κριτήρια. Το επιτόκιο που θα προσφέρουν και το διαχειριστικό κόστος ανά φάκελο που θα ζητούν από το δανειολήπτη. Ο συντελεστής βαρύτητας του επιτοκίου αποτελεί το 95% του συνόλου της βαθμολογίας, ενώ το διαχειριστικό κόστος το 5% αντίστοιχα.
Η τράπεζα που θα προσφέρει το χαμηλότερο επιτόκιο για κάθε δράση και το χαμηλότερο διαχειριστικό κόστος, συγκριτικά με τους άλλους υποψηφίους, θα συγκεντρώσει την ανώτερη βαθμολογία.
  Η διάρκεια των δανείων θα είναι μακροπρόθεσμη έως 10 χρόνια με περίοδο χάριτος που μπορεί να φτάνει έως 2 χρόνια με σκοπό την υποβοήθηση του επενδυτή κατά τα πρώτα χρόνια υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα