Σάββατο 30 Απριλίου 2011

Όλο το νομοσχέδιο για τους μεσίτες ακινήτων - Τι αλλάζει - Βαριά πρόστιμα στους παραβάτες

Μόνο «πιστοποιημένοι» μεσίτες με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές και υποχρεώσεις μπορούν πλέον να απασχολούνται με αγοραπωλησίες ακινήτων. Στην αντίθετη περίπτωση, τιμωρούνται με φυλάκιση έως και 2 χρόνια και χρηματική ποινή έως και 30.000. Αυτά προβλέπει το νομοσχέδιο ««Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις» που εγκρίθηκε από το υπουργικό συμβούλιο και κατατίθεται για ψήφιση στη Βουλή.
Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, υπάρχουν μόνο οι νόμιμοι μεσίτες και οι «δόκιμοι», αλλά πάντως, μεσίτες που δεν είναι εγγεγραμμένοι στο Επιμελητήριο με αυτή την ιδιότητα και δεν πληρούν τις νέες προδιαγραφές, δεν θα δικαιούνται να εισπράττουν αμοιβές. Όσο για τους παραβιάζοντες τον υπο ψήφιση νόμο, προβλέπεται η λειτουργία πειθαρχικού συμβουλίου, το οποίο εφόσον τους επιδικάσει πρόστιμο, αυτό εισπράττεται από το Επιμελητήριο.
Στο νομοσχέδιο επίσης προβλέπεται η δημιουργία «Μητρώου Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων» και ο τρόπος υπογραφής των συμβάσεων με τα συμβαλλόμενα μέρη.
Στις λοιπές διατάξεις, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στους εμπορικούς αντιπροσώπους και στους συμμετέχοντες στην κυριακάτικη αγορά του δήμου Πειραιά.
Ολόκληρο το υπό κατάθεση νομοσχέδιο, έχει ως εξής:
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
«Μεσίτες Ακινήτων και λοιπές διατάξεις»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 Άρθρο 1
Μεσίτης Ακινήτων
Μεσίτης Ακινήτων είναι το πρόσωπο που υποδεικνύει ευκαιρίες ή μεσολαβεί για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλείας ή αντιπαροχής.


Άρθρο 2
Δόκιμος Μεσίτης Ακινήτων
Δόκιμος Μεσίτης Ακινήτων είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο στο πλαίσιο της μαθητείας του υποβοηθά το μεσίτη στην εκτέλεση από αυτόν των μεσιτικών εργασιών.

Άρθρο 3
Νομικά πρόσωπα
Η παροχή υπηρεσιών μεσιτείας ακινήτων επιτρέπεται και σε νομικά πρόσωπα υπό τις εξής σωρευτικά συντρέχουσες προϋποθέσεις:
α) οι πράξεις μεσιτείας να προβλέπονται στον καταστατικό σκοπό του νομικού προσώπου.
β) οι προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων, όπως καθορίζονται στo άρθρο 4 του παρόντος νόμου, πρέπει να συντρέχουν σε ένα τουλάχιστον από τα φυσικά πρόσωπα που εκπροσωπούν νομίμως το νομικό πρόσωπο. Οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν και στον υπεύθυνο του κλάδου μεσιτείας κάθε υποκαταστήματος του νομικού προσώπου.

Άρθρο 4
Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Μεσίτη Ακινήτων
1. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο, ή, προκειμένου για νομικό πρόσωπο, στα πρόσωπα που ορίζονται στην περίπτωση β' του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, οι ακόλουθες προϋποθέσεις :
α) Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ). Για πολίτη τρίτης χώρας απαιτείται να διαθέτει άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον εκάστοτε ισχύοντα νόμο.
β) Να μην έχει καταδικαστεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας ή κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
γ) Να μην έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση (ΑΚ1666-1688).
δ) Να διαθέτει:
δα) Τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής και προϋπηρεσία δόκιμου μεσίτη για ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, άλλως
δβ) Πιστοποιητικό επιτυχίας σε εξετάσεις από φορέα που θα ορίσει το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις απαιτείται προϋπηρεσία δόκιμου μεσίτη για ένα (1) έτος στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Με Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας καθορίζονται οι αρμόδιοι για τις εξετάσεις αυτές φορείς και ο τρόπος πιστοποίησής τους, το περιεχόμενο των εξετάσεων, η διαδικασία και ο χρόνος διεξαγωγής τους, οι προϋποθέσεις συμμετοχής των υποψηφίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

2.Η συνδρομή των προϋποθέσεων που τάσσονται στην παράγραφο 1 του παρόντος αποδεικνύεται με τα κάτωθι έγγραφα:
α) Ταυτότητα ή διαβατήριο, εφόσον πρόκειται για Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή κράτους μέλους του Ε.Ο.Χ, ή, εφόσον πρόκειται για πολίτη τρίτης χώρας, άδεια διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα ή άδεια διαμονής για ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα
β) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, ως ισχύει ότι δεν έχει καταδικασθεί για τα αδικήματα της περ. β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος.
γ) Πιστοποιητικό που βεβαιώνει ότι δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
δ) Αντίγραφο πιστοποιητικού που να αποδεικνύει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του εδαφίου δ της παραγράφου 1 του παρόντος. Ειδικότερα, ο χρόνος προϋπηρεσίας ως δόκιμου μεσίτη αποδεικνύεται με βεβαίωση εγγραφής του δόκιμου μεσίτη στο σχετικό μητρώο του άρθρου 5 του παρόντος και με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, του μεσίτη τον οποίο υποβοηθά.
στ) Προκειμένου για μεσίτη ακινήτων αναγνωρισμένο από κράτος μέλος της ΕΕ ή κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένο σε αυτό, ο οποίος επιθυμεί να εγκατασταθεί στην Ελλάδα μέσω ίδρυσης υποκαταστήματος, γραφείου ή άλλης εγκατάστασης, απαιτείται βεβαίωση εγγραφής του σε μητρώο ή άλλη αρμόδια αρχή ή επαγγελματική οργάνωση σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Ο μεσίτης αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του.
Τα ανωτέρω έγγραφα και πιστοποιητικά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στο αρμόδιο Επιμελητήριο, το οποίο μετά από έλεγχο πληρότητας αυτών, προβαίνει στην εγγραφή στο Μητρώο του Επιμελητηρίου και στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).
3. Για την άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη ακινήτων πρέπει να πληρούνται σε μόνιμη βάση οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο αυτό. Οι προϋποθέσεις αυτές ελέγχονται από το αρμόδιο Επιμελητήριο ανά τριετία. Σε κάθε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές, το φυσικό ή νομικό πρόσωπο διαγράφεται από το Γ.Ε.ΜΗ και το Μητρώο του Επιμελητηρίου.
4. Οι μεσίτες ακινήτων υποχρεούνται, σε κάθε περίπτωση: α) να προσκομίζουν στο αρμόδιο Επιμελητήριο, ανά τριετία από την εγγραφή τους, υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τα στοιχεία (α), (β) και (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και β) να ενημερώνουν, εντός μηνός από την παύση συνδρομής των προϋποθέσεων που απαιτούνται για την εγγραφή τους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, το αρμόδιο Επιμελητήριο, το οποίο στη συνέχεια προβαίνει στη διαγραφή τους.
5. Απαγορεύεται η άσκηση του επαγγέλματος του μεσίτη και η εγγραφή στο ΓΕΜΗ σε όσους μεσίτες ακινήτων έχει επιβληθεί η πειθαρχική ποινή της οριστικής στέρησης του δικαιώματος ασκήσεως του επαγγέλματος ή της προσωρινής για όσο ισχύει αυτή.
6. Μεσίτες αναγνωρισμένοι από κράτος μέλος της Ε.Ε ή κράτος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένοι σε αυτό, οι οποίοι εκτελούν στο πλαίσιο της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών περιστασιακά μεσιτικές πράξεις στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του κράτους προέλευσης για την άσκηση μεσιτικών πράξεων

Άρθρο 5
Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων
1. Καθιερώνεται Μητρώο Δόκιμων Μεσιτών Ακινήτων στα κατά τόπους Επιμελητήρια, στο οποίο έχουν υποχρέωση να εγγράφονται οι Δόκιμοι Μεσίτες Ακινήτων. Ως χρόνος έναρξης της περιόδου δοκιμής θεωρείται η ημερομηνία εγγραφής στο Μητρώο.
2. Για την εγγραφή στο ως άνω μητρώο απαιτείται να συντρέχουν στο ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο οι αναφερόμενες στις περιπτώσεις α, β και γ της παρ. 1 του άρθρου 4 του παρόντος προϋποθέσεις
3. Προκειμένου να εγγραφεί ως Δόκιμος Μεσίτης Ακινήτων στο μητρώο του Επιμελητηρίου, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει τα ακόλουθα έγγραφα στην αρμόδια υπηρεσία του Επιμελητηρίου:
α) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει καταδικασθεί για κακούργημα ή για πλημμέλημα κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης επί δικαστηρίω, υπεξαίρεσης στην υπηρεσία, πλαστογραφίας η κατάχρησης ενσήμων, απιστίας, ψευδορκίας, δόλιας χρεοκοπίας, καταδολίευσης δανειστών, τοκογλυφίας, ή για κάποιο από τα εγκλήματα περί το νόμισμα.
β) Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75, στην οποία να αναφέρει τα στοιχεία του μεσίτη με τον οποίο πρόκειται να συνεργαστεί, και αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση του μεσίτη.
4. Οι Δόκιμοι Μεσίτες Ακινήτων ασφαλίζονται προαιρετικά στον ΟΑΕΕ
Άρθρο 6
Σύμβαση μεσιτείας
1. Η σύμβαση μεσιτείας ακινήτων καταρτίζεται εγγράφως. Για την πλήρωση του απαιτούμενου έγγραφου τύπου αρκεί η ανταλλαγή ενυπόγραφων επιστολών, ενυπόγραφων τηλεομοιοτυπιών, καθώς και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η σύμβαση πρέπει:
α) να περιλαμβάνει τα στοιχεία των συμβαλλομένων μερών, το αριθμό φορολογικού τους μητρώου, καθώς και τον αριθμό ΓΕΜΗ του μεσίτη,
β) να καθορίζει την ταυτότητα του αντικειμένου της μεσολάβησης ή υπόδειξης ευκαιρίας, καθώς και το ποσό ή ποσοστό της μεσιτικής αμοιβής. Αν δεν έχει οριστεί το ποσό ή ποσοστό της αμοιβής, οφείλεται η συνηθισμένη αμοιβή. Σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής μεσιτικών υπηρεσιών, θα πρέπει να αναγράφεται το μητρώο, η αρμόδια αρχή ή οργάνωση, στην οποία είναι εγγεγραμμένος ο μεσίτης σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασής του. Η χρήση γενικών όρων συναλλαγών στη σύμβαση μεσιτείας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 2251/1994 (Α΄ 191), όπως ισχύει. Αν δεν έχει οριστεί διαφορετικά, η διάρκεια της σύμβασης μεσιτείας είναι δώδεκα (12) μηνών, με δικαίωμα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, κατόπιν μονομερούς έγγραφης δήλωσης του εντολέα. Μετά τη λήξη της μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων. Αν η διάρκεια της σύμβασης είναι μεγαλύτερη από την ανωτέρω οριζόμενη, οποιοσδήποτε των συμβαλλομένων έχει το δικαίωμα να την καταγγέλλει αζημίως μετά την πάροδο των δώδεκα (12) μηνών. Τα αποτελέσματά της καταγγελίας επέρχονται μετά την πάροδο τριών (3) μηνών.
2. Επιτρέπεται η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας, στο πλαίσιο της οποίας ο εντολέας δεν έχει το δικαίωμα να αναθέσει εντολή με το ίδιο περιεχόμενο σε άλλο μεσίτη για όσο χρόνο ισχύει η σύμβαση και ο μεσίτης έχει την υποχρέωση να δραστηριοποιηθεί για την εκτέλεση της εντολής. Η σύμβαση αποκλειστικής μεσιτείας δεν μπορεί να έχει διάρκεια πάνω από οκτώ (8) μήνες, με δικαίωμα παράτασης για τέσσερις (4) ακόμα μήνες, κατόπιν μονομερούς έγγραφης δήλωσης του εντολέα. Μετά τη λήξη της μπορεί να συναφθεί νέα σύμβαση ακόμη και μεταξύ των ιδίων συμβαλλομένων. Αν η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε εντός του χρόνου της αποκλειστικής μεσιτείας ή εντός τριμήνου από τη λήξη της, τεκμαίρεται ότι καταρτίστηκε με την υπόδειξη ή μεσολάβηση του αποκλειστικού μεσίτη, εκτός εάν αποδειχθεί ότι η κατάρτιση της κύριας σύμβασης οφείλεται αποκλειστικά σε ενέργειες του ίδιου του εντολέα. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο μεσίτης έχει αξίωση αποκατάστασης όλων των δαπανών στις οποίες έχει υποβληθεί για την προώθηση του ακινήτου πλέον μιας εύλογης αποζημίωσης η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/3 της συμφωνηθείσας αμοιβής, χωρίς πάντως το συνολικό ποσό να μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το ήμισυ της συμφωνηθείσας αμοιβής. Αν η κύρια σύμβαση καταρτίστηκε εντός τριμήνου από τη λήξη του χρόνου της αποκλειστικής μεσιτείας, και εντωμεταξύ ο εντολέας έχει δώσει εντολή σε άλλο μεσίτη, τότε αμοιβή στον (πρώτο) αποκλειστικό μεσίτη οφείλεται μόνο αν αποδειχθεί ότι η κατάρτιση της σύμβασης οφείλεται σε δικές του ενέργειες.
3. Ο μεσίτης ακινήτων δικαιούται να αξιώσει αμοιβή κατά την κατάρτιση της κύριας σύμβασης, εφόσον έχει ο ίδιος μεσολαβήσει στη σύναψή της ή έχει υποδείξει την ευκαιρία σύναψής της. Αν περισσότεροι μεσίτες υπέδειξαν ή μεσολάβησαν, τότε αμοιβή οφείλεται μόνο μία φορά και κατανέμεται μεταξύ των μεσιτών κατά το ποσοστό συμβολής του καθενός στην κατάρτιση της σύμβασης. Αν περισσότεροι μεσίτες υπέδειξαν διαδοχικά την ίδια ευκαιρία, αμοιβή δικαιούται να αξιώσει μόνο αυτός ο οποίος υπέδειξε πρώτος την ευκαιρία. Αν δεν μπορεί να αποδειχτεί το ποσοστό συμβολής κάθε μεσίτη στην κατάρτιση της σύμβασης, τότε αμοιβή κατανέμεται μεταξύ των μεσιτών κατά ίσα μέρη. Επί μεσιτείας για ανοικοδόμηση ακινήτου με αντιπαροχή, ο μεσίτης δικαιούται να αξιώσει πλήρη αμοιβή με την κατάρτιση του εργολαβικού προσυμφώνου, εκτός κι αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά.
4. Εάν συναφθεί για το ίδιο ακίνητο διαφορετική σύμβαση από την προβλεπόμενη στη σύμβαση μεσιτείας, η σύμβαση που τελικά συνήφθη, τεκμαίρεται ως αποτέλεσμα της διαμεσολάβησης του μεσίτη.
5. Στη σύμβαση μεσιτείας πρέπει να αναγράφεται ρητά εάν ο μεσίτης μπορεί να ενεργήσει και για τον αντισυμβαλλόμενο του εντολέα του. Εάν, παρά την έλλειψη της πιο πάνω συμφωνίας, ο μεσίτης συμβληθεί και με το άλλο μέρος, ο εντολέας δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή της συμφωνηθείσας αμοιβής ή να αξιώσει την επιστροφή της ήδη καταβληθείσας.
6. Σε κάθε αμφοτεροβαρή σύμβαση επί ακινήτου, η οποία καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο, προσαρτάται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως ισχύει, των συμβαλλομένων περί μεσολάβησης ή μη Μεσίτη Ακινήτων στην κατάρτισή της και σε περίπτωση μεσολάβησης υποχρεούνται να αναφέρουν τα στοιχεία του μεσίτη, τον αριθμό ΓΕΜΗ αυτού και τον αριθμό φορολογικού του μητρώου.
7. Οι συμβαλλόμενοι σε σύμβαση σχετική με ακίνητα δεν υποχρεούνται σε καταβολή αμοιβής σε πρόσωπα τα οποία προσέφεραν υπηρεσίες μεσιτείας, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου και των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου.
8. Ο εντολέας υποχρεούται να ανακοινώσει στο μεσίτη την κατάρτιση της κύριας σύμβασης εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, από την κατάρτιση της, άλλως ευθύνεται σε αποκατάσταση κάθε ζημίας του μεσίτη που οφείλεται στην καθυστέρηση ανακοίνωσης.
9. Κατά τα λοιπά οι σχέσεις των συμβαλλόμενων μερών με τον μεσίτη ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Άρθρο 7
Υποχρεώσεις των μεσιτών ακινήτων
Οι μεσίτες ακινήτων οφείλουν:
α) Να ενημερώνουν, πριν από τη σύναψη της κύριας σύμβασης, τους εντολείς τους και τους υποψήφιους αντισυμβαλλομένους, για τις ιδιότητες του ακινήτου της εντολής, καθώς και για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα αυτού, που έχουν περιέλθει αποδεδειγμένα σε γνώση τους.
β) Να ενημερώνουν πριν από τη σύναψη της σύμβασης μεσιτείας τους εντολείς τους για κάθε περίπτωση συναλλαγής, στην οποία υπάρχει διπλή εντολή, ή εμπλέκεται άλλο προσωπικό ή οικονομικό ενδιαφέρον των ιδίων, πέραν εκείνου της συμφωνηθείσας αμοιβής.
γ) Να προστατεύουν το επαγγελματικό απόρρητο και να μην αποκαλύπτουν σε τρίτους προσωπικά και οικονομικά στοιχεία των εντολέων τους, πέραν αυτών που είναι αναγκαία για την κατάρτιση της σύμβασης.
Άρθρο 8
Ποινικές κυρώσεις
Όποιος, χωρίς να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος και χωρίς να έχει εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ, ενεργεί μεσιτικές πράξεις ή εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσίτη αστικών συμβάσεων τιμωρείται με ποινή φυλάκισης από έξι (6) μήνες μέχρι δύο (2) έτη ή με χρηματική ποινή από πέντε (5.000) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ, ή με αμφότερες τις ποινές.
Άρθρο 9
Πειθαρχικό Συμβούλιο - Πειθαρχικές ποινές
1. Με απόφαση του Περιφερειάρχη για τα Επαγγελματικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Ροδόπης και του οικείου Αντιπεριφερειάρχη, για τα λοιπά Επιμελητήρια της Χώρας, συγκροτείται Πειθαρχικό Συμβούλιο, που ασκεί την πειθαρχική εξουσία επί των μεσιτών ακινήτων. Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μετέχουν:
α) Ένας Πρωτοδίκης, ως Πρόεδρος, που ορίζεται μαζί με τον αναπληρωτή από το διευθύνον το οικείο Πρωτοδικείο όργανο.
β) Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης ή Τμήματος Εμπορίου της Περιφέρειας της έδρας κάθε Επιμελητηρίου.
γ) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε Επιμελητηρίου, προερχόμενο από τον κλάδο των μεσιτών ακινήτων, με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, ελλείψει δε αυτού, από έναν μεσίτη με τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, ο οποίος έχει επαγγελματική έδρα στον ίδιο Νομό και προτείνεται από το Πρωτοβάθμιο Συνδικαλιστικό Όργανο του ίδιου κλάδου, ως μέλος.
Χρέη Εισηγητού εκτελεί ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Μητρώου κάθε Επιμελητηρίου.
Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Επιμελητηρίου οριζόμενος από το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού με την ίδια απόφαση.
Όλοι οι ανωτέρω ορίζονται με τους αναπληρωτές τους.
2. Οι δαπάνες του Πειθαρχικού Συμβουλίου και η αμοιβή των μελών του βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Επιμελητηρίου και καθορίζονται με απόφαση της Διοικητικής Επιτροπής του.
3. Οι αποφάσεις των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος άρθρου, κατά την πρώτη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αυτού, θα εκδοθούν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
5. Πειθαρχικά αδικήματα είναι:
α) Κάθε παράβαση υποχρέωσης που απορρέει από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
β) Κάθε ενέργεια από δόλο ή αμέλεια που βλάπτει την επαγγελματική φήμη των μεσιτών αστικών συμβάσεων.
γ) Η οποιαδήποτε παράβαση των όρων της εντολής που έλαβε ο μεσίτης από τον εντολέα, η παράνομη είσπραξη αμοιβής ή προκαταβολής χρημάτων, καθώς και η αδυναμία επιστροφής χρημάτων στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του από τη σύμβαση.
6. Την πειθαρχική δίωξη ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ύστερα από καταγγελία οποιουδήποτε έχει έννομο συμφέρον ή του Προέδρου του οικείου Επαγγελματικού Σωματείου ή και αυτεπαγγέλτως. Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου υποχρεούται στην άσκηση της πιο πάνω πειθαρχικής δίωξης, αν υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για τη διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος.
7. Πειθαρχικές ποινές είναι:
α) Έγγραφη επίπληξη.
β) Πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Επιμελητηρίου.
γ) Προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος μέχρι (1) ένα έτος.
δ) Επιβολή προστίμου και προσωρινή στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος,
ε) Οριστική στέρηση του δικαιώματος άσκησης του επαγγέλματος σε περίπτωση που υποπίπτει στα ποινικά αδικήματα της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του παρόντος.
8. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο, για τη λήψη της απόφασής του, δικαιούται να καλεί προς εξέταση μάρτυρες, να ζητά την κατάθεση εγγράφων, να παραγγέλλει τη διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας και να ζητά τη συνδρομή κάθε δημοσίας αρχής. Ο εγκαλούμενος καλείται να απολογηθεί εντός ευλόγου χρόνου και δικαιούται να υποβάλλει την απολογία του προφορικώς ή εγγράφως και να παρίσταται ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου με συνήγορο. Αν ο εγκαλούμενος είναι άγνωστης διαμονής, το Πειθαρχικό Συμβούλιο αναρτά την κλήση προς απολογία στον χώρο των ανακοινώσεων του Επιμελητηρίου επί ένα (1) μήνα και εν συνεχεία αποφαίνεται ερήμην αυτού. Στο ίδιο σημείο και για το ίδιο χρονικό διάστημα αναρτά την απόφασή του ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο.
9. Οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Συμβουλίου διαβιβάζονται στο Επιμελητήριο και κοινοποιούνται τόσο στον εγκαλούμενο, μέσω του οικείου Επιμελητηρίου, όσο και στα άλλα Επιμελητήρια της χώρας. Οι αποφάσεις των Πειθαρχικών Συμβουλίων προσβάλλονται ενώπιον των αρμοδίων Διοικητικών Δικαστηρίων.

Άρθρο 10
Τελικές και μεταβατικές διατάξεις
1. Οι εν ενεργεία μεσίτες οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα οικεία Επιμελητήρια έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, διατηρούν την ιδιότητά τους ως Μεσίτες Αστικών Συμβάσεων και υποχρεούνται σε συμμόρφωση με τα άρθρα 6 επόμενα του παρόντος νόμου.
2. Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται:
α) το π.δ 248/1993 (ΦΕΚ 108 Α'), με εξαίρεση την παρ. 1 του άρθρου 2 αυτού, το οποίο παραμένει σε ισχύ έως την έναρξη λειτουργίας του ΓΕΜΗ,
β) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στον παρόντα νόμο.
3. Για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από το παρόντα νόμο, εφαρμόζονται οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα περί μεσιτείας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 11
Εμπορικοί Αντιπρόσωποι
1. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του ΠΔ 219/1991 (Α΄ 81), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση γ, ως εξής:
«γ. Από την υποχρέωση εγγραφής στο Επιμελητήριο εξαιρείται εμπορικός αντιπρόσωπος αναγνωρισμένος από κράτος μέλος της Ε.Ε ή κράτος μέλος του Ε.Ο.Χ. και εγκατεστημένος σε αυτό, ο οποίος εκτελεί στα πλαίσια της διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών, περιστασιακά πράξεις εμπορικής αντιπροσώπευσης στην Ελλάδα, όπως ορίζονται στο παρόν, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος για την άσκηση πράξεων εμπορικής αντιπροσώπευσης. Ο εμπορικός αντιπρόσωπος αυτός φέρει τον τίτλο της χώρας της κύριας εγκατάστασής του και αν ιδρύσει γραφείο ή υποκατάστημα ή άλλη εγκατάσταση στην Ελλάδα, υποχρεούται να εγγραφεί στο Γ.Ε.ΜΗ .
2. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ΠΔ 249/1993(Α΄ 108), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« α) απολυτήριο τουλάχιστον Λυκείου ή ισότιμο τίτλο της αλλοδαπής»
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ΠΔ 249/ 1993 (Α΄ 108) καταργείται.

Άρθρο 12
Άδεια συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήμου Πειραιά
Οι κάτοχοι άδειας συμμετοχής στην κυριακάτικη αγορά του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2323/ 1995 (Α' 145), όπως ισχύει, ακόμη κι αν αυτή δεν ανανεώθηκε, μπορούν να συμμετέχουν στην κυριακάτικη αγορά, εφόσον καταβάλλουν στο Δήμο τα αναλογούντα τέλη από την ημερομηνία λήξης της ισχύος της άδειάς τους έως την ημερομηνία ανανέωσης αυτής ή της έκδοσης νέας. Τα επιβληθέντα πρόστιμα για συμμετοχή στην εν λόγω αγορά μετά τη λήξη της άδειας διαγράφονται, τα τυχόν δε καταβληθέντα επιστρέφονται.
Άρθρο 13
Μεταφορά εποπτείας του Συνηγόρου του Καταναλωτή
Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 3297/ 2004 (Α' 259) η φράση «από τον Υπουργό Ανάπτυξης» αντικαθίσταται από τη φράση «από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα