Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2022

Η απογραφή καθορίζει τους αριθμούς αιρετών - Τι ισχύει για βουλευτικές έδρες, δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια

Σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή θα παραδώσει στο υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα της απογράφης του 2021 για το νόμιμο πληθυσμό με βάση οποία θα προσδιοριστεί τόσο ο αριθμός των βουλευτικών εδρών κάθε νομού στις εθνικές εκλογές όσο και ο αριθμός των περιφερειακών και δημοτικών συμβούλων ανά ενότητα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
Ειδικά στους νομούς της Περιφέρειας Πελοποννήσου η αγωνία χτυπάει κόκκινο καθώς η μεγάλη μείωση του μόνιμου πληθυσμού δεν αποκλείει το ενδεχόμενο απώλειας μιας βουλευτικής έδρα στους νομούς Αρκαδίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας.
Υπενθυμίζουμε ότι ο «μόνιμος πληθυσμός» αναφέρεται στο σύνολο των ατόμων, ανεξαρτήτως ιθαγένειας και καθεστώτος διαμονής, που έχουν τη συνήθη διαμονή στην περιοχή της απογραφής.
Ο «Νόμιμος πληθυσμός» σύμφωνα με το άρθρο 3 του νόμου 4772/2021 (Α’ 17), είναι ο αριθμός των δημοτών κάθε δήμου της Χώρας ανά δημοτική ενότητα, που έχουν ελληνική υπηκοότητα και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα
Επειδή στο νόμιμο πληθυσμό υπολογίζονται και οι ετεροδημότες δεν αποκλείεται τελικώς ο αριθμός των βουλευτικών εδρών στη Μεσσηνία να παραμείνει σταθερός καθώς υπάρχει μεγάλος αριθμός Μεσσήνιων δημοτών που διαμένει στην Αττική.
Για τις έδρες των δημοτικών και των περιφερειακών συμβουλίων ο νόμος 4804/2021 προβλέπει:
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το δημοτικό συμβούλιο αποτελείται από:
α) δεκατρία (13) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό έως δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους,
β) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως πέντε χιλιάδες (2.001 - 5.000) κατοίκους,
γ) δεκαεννέα (19) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πέντε χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (5.001 - 10.000) κατοίκους,
δ) είκοσι πέντε (25) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους,
ε) είκοσι εννέα (29) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους,
στ) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατό χιλιάδες (50.001 - 100.000) κατοίκους,
ζ) τριάντα εννέα (39) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατό χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (100.001 - 150.000) κατοίκους και
η) σαράντα τρία (43) μέλη, σε δήμους με πληθυσμό από εκατόν πενήντα χιλιάδες έναν (150.001) και άνω κατοίκους.
Εάν οι δημοτικές ενότητες δήμων με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως τριάντα χιλιάδες (10.001 - 30.000) κατοίκους, από τριάντα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (30.001 - 50.000) κατοίκους και από πενήντα χιλιάδες έναν έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (50.001 - 150.000) κατοίκους που έχουν συσταθεί με το άρθρο 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87), υπερβαίνουν τις έξι (6), ο αριθμός των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τους είναι εκείνος που αντιστοιχεί στην επόμενη πληθυσμιακή κλίμακα.
Ως εκλογικές περιφέρειες για την ανάδειξη των δημοτικών συμβούλων ορίζονται:
α) η δημοτική ενότητα της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) και β) οι δημοτικές κοινότητες της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 3852/2010.
Έδρες δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας
Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των δημοτικών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού του δήμου, δια του συνολικού αριθμού των μελών του δημοτικού συμβουλίου κάθε δήμου.
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των δημοτικών της συμβούλων.
Οι έδρες των δημοτικών συμβούλων στο δημοτικό συμβούλιο, που παραμένουν αδιάθετες, προστίθενται ανά μία (1) στις εκλογικές περιφέρειες με τα μεγαλύτερα, κατά σειρά, υπόλοιπα εωσότου συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του δημοτικού συμβουλίου για κάθε εκλογική περιφέρεια, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου
Αν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με ίσα υπόλοιπα, διατίθενται σε αυτές από μια (1) έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Αν υπάρχουν εκλογικές περιφέρειες με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από την εκλογική περιφέρεια με τον μικρότερο πληθυσμό.
Αν προκύψει εκλογική περιφέρεια χωρίς έδρα, διατίθεται σε αυτή μία (1) έδρα, η οποία αφαιρείται από κάθε εκλογική περιφέρεια του δήμου με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με τον μικρότερο πληθυσμό.
ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των τριακοσίων (300) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο της δημοτικής κοινότητας.
Οι δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό μεγαλύτερο ή ίσο των τριακοσίων ενός (301) κατοίκων διοικούνται από τον πρόεδρο του συμβουλίου της δημοτικής κοινότητας και το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας.
Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας αποτελείται από:
α) τρία (3) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως δύο χιλιάδες (301 - 2.000) κατοίκους,
β) πέντε (5) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δύο χιλιάδες έναν έως δέκα χιλιάδες (2.001 - 10.000) κατοίκους,
γ) έντεκα (11) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως πενήντα χιλιάδες (10.001 - 50.000) κατοίκους και
δ) δεκαπέντε (15) μέλη, σε δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό από πενήντα χιλιάδες έναν (50.001) και άνω κατοίκους
ΠΕΡΙΦEΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Το περιφερειακό συμβούλιο αποτελείται από:
α) τριάντα πέντε (35) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) κατοίκους,
β) σαράντα πέντε (45) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από τριακόσιες χιλιάδες έναν έως οκτακόσιες χιλιάδες (300.001-800.000) κατοίκους.
γ) εξήντα ένα (61) μέλη, σε περιφέρειες με πληθυσμό από οκτακόσιες χιλιάδες έναν (800.001) κατοίκους και άνω.
Κάθε περιφερειακή ενότητα κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 3852/2010 (Α’ 87) συνιστά αντίστοιχη εκλογική περιφέρεια.
Μέτρο για τον υπολογισμό των εδρών των περιφερειακών συμβούλων κάθε εκλογικής περιφέρειας αποτελεί το ακέραιο πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού της περιφέρειας δια του αριθμού των μελών του περιφερειακού συμβουλίου κάθε περιφέρειας.
Από το πηλίκο της διαίρεσης του πληθυσμού κάθε εκλογικής περιφέρειας δια του εκλογικού μέτρου προκύπτουν οι έδρες των περιφερειακών της συμβούλων
Εάν από τη διαδικασία προκύψουν εκλογικές περιφέρειες με αριθμό εδρών μικρότερο ή ίσο των δύο (2), οι ελλείπουσες συμπληρώνονται με την αφαίρεση μίας (1) από κάθε εκλογική περιφέρεια με τον μεγαλύτερο αριθμό εδρών και κατά φθίνουσα σειρά. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρι να συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός των εδρών. Σε περίπτωση εκλογικών περιφερειών με τον ίδιο αριθμό εδρών, συμπεριλαμβανομένων όσων έχουν ήδη αφαιρεθεί σύμφωνα με το πρώτο και δεύτερο εδάφιο, η έδρα αφαιρείται από εκείνη με τον μικρότερο πληθυσμό

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα