Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Η θέση της κ. Σταματίας Αλεξοπούλου, Δημοτική Σύμβουλος Παράταξης «ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», στα θέματα της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2021


Θα ήθελα να εκφράσομε ως Ο.Ε τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της Φώφης Γεννηματά και να κρατήσουμε στην μνήμη της ενός λεπτού σιγή.
Τοποθέτηση στα θέματα της συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής στις 25/10/2021
Στο 1ο Θέμα Η.Δ. <<Άσκηση ή μη ένδικων μέσων (έφεσης) κατά της αριθ. 66/2021 αποφάσεως Ειρηνοδικείου Πύργου Ηλείας (Εκούσια Δικαιοδοσία)>>: Ψηφίζω να μην ασκηθούν ένδικα μέσα (έφεση) σύμφωνα με την εισήγηση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου μας.
Στο 2ο Θέμα Η.Δ. <<Καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια και Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικής χαράς του Δήμου Τριφυλίας»>>: Σε ποια παιδική χαρά Κυπαρισσίας αναφέρεται η 42/2021 Μελέτη; Στην παιδική χαρά δίπλα στην πηγή του Αϊ-Λαγούδη ;Στην παιδική χαρά στην Άνω Πόλη ή στην παιδική χαρά που υπήρχε στον χώρο που έχει παραχωρηθεί στον Δήμο Κυπαρισσίας από τον ΟΣΕ δίπλα στην πλατεία; Εάν πρόκειται για την παιδική χαρά στον Αϊ-Λαγούδη ίσως είναι υπερβολικό το κόστος. Στην παιδική χαρά στην Άνω Πόλη τοποθετήθηκαν όργανα κατα την προηγούμενη Δημοτική περίοδο. Εάν είναι για την παιδική χαρά στο χώρο που μας έχει παραχωρήσει ο ΟΣΕ χαίρομαι γιατι αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της ύπαρξής της δίπλα στην πλατεία. Για την πιστοποίησή της θα πρέπει να πληρούνται οι προϋποθέσεις και τεχνικές προδιαγραφές της αρ. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009) Υπ. Απόφασης “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με τις αριθμ. οικ. 48165/2009 (Φ.Ε.Κ.-1690/Β/17.8.2009), 15693/2013 (ΦΕΚ-1096/Β’/2.5.2013), 18239/2014 (ΦΕΚ 1289/Β’/ 21.05.2014) και 27934/2014 (Φ.Ε.Κ.-2029/Β’/25.7.2014) όμοιες καθώς και των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας ΕΛΟΤ ΕΝ 71, EN1176 και ΕΝ1177. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρηθούν όσα ορίζονται στο αρ. 9 της ως άνω Υ.Α. για Πιστοποίηση καταλληλότητας του χώρου και της λειτουργίας της παιδικής χαράς από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών ύστερα από αίτηση του Δήμου Τριφυλίας. Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
Στο 3ο Θέμα Η.Δ. <<Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για κάλυψη αναγκών αλληλογραφίας του Δήμου Τριφυλίας, καθώς και ορισμός υπολόγου>>: Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
Στο 4ο Θέμα Η.Δ. <<Τροποποίηση Προϋπολογισμού Συνδέσμου Ύδρευσης «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ», οικ. έτους 2021 (έγκριση της αριθ. 17/2021 αποφάσεως Δ.Σ. του Συνδέσμου)>>: Με προβληματίζει το γεγονός ότι η απόφαση δεν είναι ομόφωνη αλλά υπάρχει καταψήφιση της τροποποίησης προϋπολογισμού από μέλος του Δ.Σ. του Συνδέσμου. Μειώνεται κατά 25.000 ευρώ ο Κωδικός για κατασκευή φρεατίων κεντρικού αγωγού. Δεν είναι απαραίτητη η κατασκευή φρεατίων; Για κάποιο λόγο δεν είχαν προβλεφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου. Εκλείπουν πλέον οι λόγοι για κατασκευή φρεατίων; Δημιουργείται νέα πίστωση και Κωδικός για Χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης εδάφους για τοποθέτηση δεξαμενών με 25.000 ευρώ. Γιατι δεν είχε προβλεφθεί ο Κωδικός αυτός στο τεχνικό πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου και γιατι δεν είχε προβλεφθεί στον διαγωνισμό για τις δεξαμενές ο ανάδοχος να διαμορφώσει το χώρο τοποθέτησής τους; Οι 25.000 ευρώ για διαμόρφωση εδάφους ίσως είναι υπερβολικό κόστος δαπάνης. Ψηφίζω ΥΠΕΡ με επιφύλαξη
Στο 5ο Θέμα Η.Δ. <<Έγκριση της αριθ. 2972/2021 αποφάσεως Δημάρχου σχετικά με την έκτακτη ανάθεση του έργου «Αποκατάσταση αγροτικού οδικού δικτύου ΔΕ Γαργαλιάνων»>>: Η αρ. 2972/2021 απόφαση Δημάρχου αφορά Α) Την έγκριση της αρίθμ. 52/2021 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Β) Την απευθείας ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Δ.Ε. ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ» στον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΣΠ. ΓΑΛΑΝΗ, Ε.Δ.Ε., με ΑΦΜ: «022880163»,, ΔΟΥ Γ’ ΠΑΤΡΩΝ, με έδρα Ι.ΒΛΑΧΟΥ ΑΡΙΘ. 17, ΠΑΤΡΑ, Τ.Κ. 26222, τηλ. 2610336263, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. «13515/19.10.2021» προσφορά του καθώς και την υπ΄ αριθμ. 52/2021 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολιτικής Προστασίας, αντί συνολικού ποσού 22.237,71€ (με Φ.Π.Α. 24%). Δεν είμαι αρνητική στην κατασκευή δύο γεφυριών, στις θέσεις ΦΛΟΚΑ και ΚΑΝΑΛΟΣ, και στην αποκατάσταση των πρανών αγροτικής οδού στη θέση ΔΙΑΛΙΣΚΑΡΙ όμως θέλω να ρωτήσω εάν σε ολόκληρο τον Δήμο Τριφυλίας οι μοναδικές καταστροφές που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία της ΑΘΗΝΑΣ και του ΜΠΑΛΛΟΥ είναι σε αυτά τα σημεία. Στο υπόλοιπο αγροτικό δίκτυο δεν προκλήθηκαν ζημιές και καταστροφές που χρήζουν άμεσης ανάγκης εκτέλεσης τεχνικών έργων; Ψηφίζω ΥΠΕΡ
Στο 6ο Θέμα Η.Δ. <<Χορήγηση παράτασης του χρόνου περαίωσης του έργου «Κατασκευή συνθετικού τάπητα στίβου (ταρτάν) στο Δημοτικό Στάδιο Φιλιατρών» (Α.Μ. 13/2019)>>: Ψηφίζω ΥΠΕΡ σύμφωνα με το αίτημα της αναδόχου εταιρείας.
Στο 7ο Θέμα Η.Δ. <<Έγκριση της αριθ. 2082/2021 αποφάσεως κ. Δημάρχου Τριφυλίας, σχετικά με τη μετακίνηση του με αριθ. κυκλ. ΚΗΗ 4976 υπηρεσιακού οχήματος>>: Έχει παρέλθει ήδη η ημερομηνία μετακίνησης την οποία εγκρίνουμε εκ των υστέρων, σύμφωνα με τον νόμο, οπότε Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
Στο 8ο Θέμα Η.Δ. <<Έκδοση εντάλματος προπληρωμής, για την κάλυψη δαπάνης που αφορά τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου & ορισμός υπολόγου>>: Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
Στο 1ο Θέμα ΕΗΔ <<Χορήγηση παράτασης εκτέλεσης της αριθ. πρωτ. 15260/16-11-2020 σύμβασης που αφορά τις εργασίες φανοποιίας των οχημάτων – μηχανημάτων έργου Δήμου Τριφυλίας (Α.Μ. 15/2020)>>: Ψηφίζω ΥΠΕΡ.
Σταματία Αλεξοπούλου – ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα