Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2011

Δ.Σ. Τριφυλίας : Αντιπαράθεση σε υψηλούς τόνους για την απογραφή

        
ImageΜε αντιπαράθεση, σε υψηλούς τόνους, διεξήχθη χθες το απόγευμα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, με ένα και μοναδικό θέμα, την «Έγκριση απογραφής περιουσίας Δήμου Τριφυλίας - Ισολογισμού έναρξης 01/01/2011».
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, μείζονος και ελάσσονος, υπήρξαν έντονες διαφωνίες ως προς τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και ως προς το «περιεχόμενο» της απογραφής, καθώς και αντιδράσεις για το χρόνο που αυτή ολοκληρώθηκε (όπως ολοκληρώθηκε) και τέθηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μάλιστα, ιδιαίτερα «αιχμηρές» ήταν οι τοποθετήσεις που έγιναν αναφορικά με την παραίτηση του μέλους της αντιπολίτευσης, δημοτικού συμβούλου της μείζονος μειοψηφίας, Σωτήρη Μπακούρου, από την Επιτροπή Απογραφής. Αν και δεν αντικαταστάθηκε, φέρεται στην έκθεση ως μέλος αυτής, χωρίς όμως ο ίδιος να την έχει υπογράψει.

Έντονες ήταν και οι επικρίσεις που δέχθηκαν ο δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή για το γεγονός ότι, όπως είπαν από την αντιπολίτευση, δε δόθηκαν αναλυτικές διευκρινίσεις και επαρκείς εξηγήσεις για το τι ακριβώς «κληροδότησε» ο κάθε πρώην Δήμος στο νέο Δήμο Τριφυλίας και ποιες είναι συγκεκριμένα οι οφειλές τους και γιατί.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Επιτροπής Απογραφής, δημοτικός σύμβουλος της συμπολίτευσης, Γιάννης Κατσούλας αναφέρθηκε στη διαδικασία που ακολουθήθηκε από την επιτροπή, σύμφωνα με την ΥΑ 74445/29-12-2010 του υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την παρ. 7 του άρθρου 267 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα "Καλλικράτης"», για την απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων του Δήμου, ενώ μίλησε για τις αντικειμενικές δυσκολίες να ολοκληρωθεί.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο υπάλληλος του Δήμου Θεόδωρος Παπαχριστοφίλου (παρούσα ήταν και η υπάλληλος Σταυρούλα Σταματοπούλου), ο οποίος αναφέρθηκε στη δουλειά και το έργο της απογραφής, καθώς και στα στοιχεία της, ενώ ακολούθως το λόγο έλαβε η ορκωτή ελέγκτρια που είχε οριστεί, Βενετία Αναστασοπούλου, η οποία και αναφέρθηκε στον έλεγχο της έκθεσης απογραφής και τα στοιχεία της, καθώς και στις παρατηρήσεις που έκαναν επί αυτής. Όπως, δε, σημειώνεται στην εισήγηση: «Η ορθή πραγματοποίηση της απογραφής έναρξης του Δήμου έχει ειδική αξία για την ορθή λειτουργία, την πληρέστερη πληροφόρηση επί των οικονομικών του Δήμου και τον οικονομικό και ταμειακό προγραμματισμό», κάτι που και από τον πρόεδρο της Ε.Α. και το δήμαρχο Τριφυλίας τονίστηκε ότι έγινε. Έτσι, η απογραφή είναι ορθή και πραγματική και η οικονομική κατάσταση του Δήμου είναι ακριβώς όπως παρουσιάζεται.

Στοιχεία

Σύμφωνα με την Έκθεση Απογραφής, το Πάγιο Ενεργητικό του Δήμου Τριφυλίας, στο οποίο καταγράφονται και αποτιμώνται όλα τα πάγια υλικά και άυλα περιουσιακά στοιχεία του, καθώς και κάθε μορφής πάγιες και μακροπρόθεσμες επενδύσεις, ανέρχεται σε 50.974.258,85 ευρώ. Τα Αποθέματα, στα οποία καταγράφονται και αποτιμώνται κάθε μορφής αποθέματα που υπάρχουν στο Δήμο στις 31/12/2010, ανέρχονται σε 50.080,12 ευρώ. Οι Απαιτήσεις και τα Διαθέσιμα, στα οποία παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα αξιόγραφα και τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου (βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θεωρούνται εκείνες που είναι εισπρακτέες μέσα στη χρήση που ακολουθεί), ανέρχονται σε 4.629.398,06 ευρώ. Το Γενικό Σύνολο Ενεργητικού ανέρχεται σε 55.653.737,03 ευρώ. Στο Παθητικό περιλαμβάνονται: Η Καθαρή Θέση και οι Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις και παρακολουθούνται η καθαρή θέση του νέου Δήμου και οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία του Δήμου είναι εκείνη η οποία αποτελείται από το κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε αποτέλεσμα εις νέο (πλεόνασμα ή έλλειμμα), η οποία (εκτός κεφαλαίου) ανέρχεται σε 19.293.950,78 ευρώ. Οι Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις, όπου παρακολουθούνται οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του νέου Δήμου (βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις είναι εκείνες για τις οποίες η προθεσμία εξοφλήσεως λήγει τουλάχιστον μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης), ανέρχονται σε 6.565.441,58 ευρώ. Το Γενικό Σύνολο Παθητικού (εκτός Κεφαλαίου) ανέρχεται σε 25.859.392,36 ευρώ. Το Κεφάλαιο του Δήμου, όπως προσδιορίζεται μέσα από την εξίσωση: ΚΕΦΑΛΑΙΟ=ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ-ΔΩΡΕΕΣ-EΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ-ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ-ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ, ανέρχεται σε 29.794.344,67 ευρώ.


Χρέη και οφειλές

Αξίζει να σημειώσουμε πως στο Παθητικό του Δήμου Τριφυλίας περιλαμβάνονται οι Μακροπρόθεσμες και Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (τα χρέη και οι οφειλές, δηλαδή, που «κληροδότησαν» στο νέο Δήμο οι πρώην Δήμοι και δήμαρχοι), οι οποίες ανέρχονται σε 10.641.495,46 ευρώ και έχουν ως εξής:

α) Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις - Δάνεια από Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (4.095.614,53 ευρώ): Δήμος Αετού 556.373,56 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 362.534,88 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 71.987,64 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 2.693.029,71 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 411.688,74 ευρώ,

β) Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις (6.545.880,93 ευρώ):

-Σε προμηθευτές (5.216.104,18 ευρώ): Δήμος Αετού 1.008.453,62 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 1.090.028,48 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 1.459.224,10 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 558.802,62 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 1.084.793,80 ευρώ και Κοινότητα Τριπύλης 14.801,56 ευρώ

-Σε Τράπεζες / Λογαριασμοί Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων (90.491,79 ευρώ): Δήμος Φιλιατρών 90.491,79 ευρώ

-Σε Υποχρεώσεις από φόρους - τέλη προς το Ελληνικό Δημόσιο και Λοιπούς Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου (12.000,54 ευρώ): Δήμος Γαργαλιάνων 285,45 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 11.715,09 ευρώ.

-Σε Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (55.106,39): Δήμος Αετού 770,75 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 5.106,66 ευρώ, Δήμος Φιλιατρών 48.995,32 ευρώ και Κοινότητα Τριπύλης 233,66 ευρώ

-Σε Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις Πληρωτέες στην Επόμενη Χρήση, και περιλαμβάνει τα χρεολύσια των δανείων που θα πληρωθούν το έτος 2011 (474.988,93 ευρώ): Δήμος Αετού 61.854,63 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 44.217,87 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 6.562,07 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 332.360,62 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 29.993,74 ευρώ

-Σε Υποχρεώσεις του Δήμου από οφειλές Αμοιβών Προσωπικού, Αιρετών, Διαφόρων Τρίτων Πιστωτών (697.189,10 ευρώ): Δήμος Αετού 52.035,83 ευρώ, Δήμος Αυλώνος 81.071,67 ευρώ, Δήμος Κυπαρισσίας 201.800,26 ευρώ, Δήμος Γαργαλιάνων 87.597,14 ευρώ και Δήμος Φιλιατρών 274.684,20 ευρώ.
Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα