Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011

ΤΕΛΟΣ οι προσλήψεις στους υπερχρεωμένους δήμους

Με μαζικές μετακινήσεις προσωπικού σε φορείς του Δημοσίου και με απαγόρευση - δια ροπάλου - των προσλήψεων με οποιαδήποτε σύμβαση εργασίας, επιχειρεί η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των υπερχρεωμένων δήμων.
Αυτό προκύπτει από σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργού Εσωτερικών κ. Χάρη Καστανίδη με την οποία τίθεται άμεσα σε ισχύ το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης των υπερχρεωμένων δήμων την περίοδο 2012-2014.
Συγκεκριμένα, το ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης, όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, περιλαμβάνει τους κανόνες της πιστοληπτικής πολιτικής, τα νέα διαχειριστικά εργαλεία, τα μέτρα ελέγχου εσόδων, δαπανών και διαφάνειας και παρέχει το πλαίσιο και τα μέσα για την ορθολογική διαχείριση των ΟΤΑ και την εξάλειψη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα του προβλήματος της υπερχρέωσής τους......
Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τη βαρύτητα και τη φύση του προβλήματος που αντιμετωπίζει κάθε δήμος, δεν μπορεί να ξεπερνά μία δημοτική περίοδο. Η εφαρμογή του περιλαμβάνει τα εξής δικαιώματα και απαιτήσεις για τους δήμους:
- Ρύθμιση των δανειακών υποχρεώσεών τους από χορηγηθέντα δάνεια από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, βάσει σχετικής απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου και αντίστοιχες ρυθμίσεις άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
- Διακανονισμό των ληξιπρόθεσμων χρεών τους προς ιδιώτες, με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και εφόσον αυτό επιτευχθεί εγγραφή στο σκέλος των δαπανών του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, μόνο του μέρους της διακανονισθείσας οφειλής και όχι του συνόλου αυτής.
- Πρόσβαση των ενταγμένων στο πρόγραμμα δήμων στον Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης του άρθρου 263 του Ν. 3852/2010, μετά από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής που είναι αρμόδια για την υλοποίηση του προγράμματος, προς κάλυψη του κόστους επιτοκίου των δανείων τους και των χρεολυσίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
- Ισοσκέλιση του προϋπολογισμού τους, οικονομικού έτους 2012, με την εγγραφή σ' αυτόν του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος της διαφοράς εσόδων και δαπανών τους, συμπεριλαμβανομένων και των χρεών τους.
- Μείωσης του μισθολογικού τους κόστους, με μετατάξεις υπαλλήλων σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες και ΟΤΑ.
Ανάλογα με την ειδικότερη οικονομική κατάσταση, όπως αυτή πιστοποιείται από την έκθεση αξιολόγησης της οικονομικής υπηρεσίας ή των ορκωτών ελεγκτών, στο πρόγραμμα εξυγίανσης μπορεί να συμπεριλαμβάνονται, σύμφωνα με τις ανάγκες, και οι εξής υποχρεώσεις:
- Παρακολούθηση και τεχνική υποστήριξη της εξέλιξης του δημοτικού ή περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης από την Ελεγκτική Επιτροπή.
- Περιορισμό των προσλήψεων κάθε μορφής συμβάσεων. Ο ακριβής αριθμός και το ποσοστό περιορισμού των προγραμματισμένων προσλήψεων θα αναγράφεται υποχρεωτικά στο πρόγραμμα εξυγίανσης και θα συναρτάται με την οικονομική κατάσταση του δήμου και την επάρκεια του υπάρχοντος προσωπικού.
- Διάθεση μέρους ή του συνόλου των εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από ΣΑΤΑ, εκτός εκείνων που προορίζονται για έργα και εργασίες συντήρησης και επισκευής υποδομών του δήμου, προς επίτευξη των στόχων του επιχειρησιακού προγράμματος εξυγίανσης.
- Διαβίβαση ετήσιων αναφορών προόδου του δήμου στην Ελεγκτική Επιτροπή.
Στο ειδικό πρόγραμμα εξυγίανσης μπορούν να ενταχθούν δήμοι μετά από αίτησή τους:
- εφόσον οι ετήσιες υποχρεώσεις τους σε τοκοχρεολύσια, υπερβαίνουν το 20% των τακτικών τους εσόδων, ή το συνολικό χρέος τους, στο οποίο δεν συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις αυτών από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από εθνικούς πόρους (π. χ. ΘΗΣΕΑΣ), υπερβαίνει το σύνολο των τακτικών τους εσόδων, συμπεριλαμβανομένης της ΣΑΤΑ.
- υπάρχει αδυναμία κατάρτισης ισοσκελισμένου προϋπολογισμού τους λόγω ανεπάρκειας των εσόδων για την κάλυψη των
ανεξόφλητων υποχρεώσεών τους.
Ειδικά για τη δημοτική περίοδο 2011 - 2014, ένας δήμος μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα με αίτησή του την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ως τις 4 Δεκεμβρίου 2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα