Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ : Τα µυστικά της συνέντευξης για διευθυντές

Μέσα στον µήνα ανακοινώνονται τα αντικειµενικά µόρια των 30.000  εκπαιδευτικών που έχουν κάνει αίτηση για 15.000  θέσεις , ΤΟΥ Χρήστου Κάτσικα xkatsikas@xkatsikas.gr 
Μέσα στονΙούνιο θα ανακοινωθούν τα αντικειµενικά µόρια των πάνω από 30.0 00 εκπαιδευτικών που έχουν καταθέσει αίτηση για τη διεκδίκηση θέσης διευθυντού σχολικής µονάδας στα περίπου 15.000  σχολεία Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας. Αυτή την περίοδο τα επταµελή Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συµβούλια (ΠΥΣΠΕ - ΠΥΣ∆Ε) εξετάζουν τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων και τις επόµενες µέρες θα ανακοινώσουν τους αξιολογικούς πίνα κες µε βάση τα µετρήσιµα µόρια (Επιστηµονική και Παιδαγωγική Συγκρότηση έως 24 µονάδες, Υπηρεσιακή κατάσταση - ∆ιοικητικήκαι Καθοδηγητική Εµπειρία έως 14 µονάδες).
Μετά την ανακοίνωση των αξιολογικώνπινάκων θα δοθείένα µικρό χρονικό διάστηµα για
τυχόν ενστάσεις και µετά τον έλεγχοτων ενστάσεων και τους νέουςαξιολογικούς πίνακες θα ακολουθήσει η συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του επταµελούς Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συµβουλίου Επιλογής.
Μοριοδότηση  η ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ κάθε µέλους του Συµβουλίου αποτυπώνεται σε ξεχωριστό
έντυπο αξιολόγησης για κάθε υποψήφιο, στο οποίο καταγράφονται οι µονάδες βαθµολόγησής του µε τη σχετική αιτιολόγηση. Τελικές αξιολογικές µονάδες κάθε υποψηφίου για την κατηγορία «Προσωπικότητα – γενική συγκρότηση» είναι ο µέσος όρος των µονάδων της βαθµολογίας των παρόντων µελών του Συµβουλίου. Ο µέσος όρος στρογγυλοποιείται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο. Τα έντυπα αξιολόγησης συγκεντρώνονται από τον πρόεδρο του Συµβουλίου κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και φυλάσσονται σε φάκελο, ο οποίος µονογράφεται από τον πρόεδρο και τα µέλη του Συµβουλίου.
Τήρηση πρακτικών
ΚΑΤΑ Τη δίαρκεία της συνέντευξης, ο γραµµατέας του Συµβουλίου έχει την ευθύνη τήρησης πρακτικών της διαδικασίας, τα οποία περιλαµβάνουν την προσέλευση των υποψηφίων µε τη σειρά και την ώρα που έχουν κληθεί, τα έντυπα µε την αιτιολογηµένη βαθµολογία των µελών και, τέλος, τη λήξη των εργασιών. Τι αλλάζει
οί ΦΕΤΊΝΕΣ κρίσείσ - επιλογές των διευθυντών σχολικών µονάδων σε σχέση µε τις προηγούµενες (2006) διαφέρουν στα παρακάτω:

(1) Στις φετινές κρίσεις οι µονάδες για την Επιστηµονική Παιδαγωγική Συγκρότηση φτάνουν µέχρι τις 24 ενώ το 2006 έφταναν έως 14.

(2) Αντίθετα, φέτος µειώνονται τα µόρια για την Υπηρεσιακή Κατάσταση - ∆ιδακτική και ∆ιοικητική Εµπειρία σε 14 από 24 που ήταν το 2006.

(3) Μειώνεται επίσης η βαρύτητα της συνέντευξης (από 20 µονάδες το 2006 σε 15 µονάδες σήµερα). Ωστόσο στην πραγµατικότητα έχουµε αύξηση στη βαρύτητα της συνέντευξης καθώς φέτος τα µέλη των Υπηρεσιακών Συµβουλίων είναι 7, εκ των οποίων οι 5 είναι διορισµένοι και οι 2 αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών, ενώ το 2006 οι διορισµένοι ήταν 3 και 2 οι αιρετοί εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών.

(4) Αυτό που αλλάζει είναι οι αρµοδιότητες του διευθυντή σχολικής µονάδας. Στο πλαίσιο της νέας δοµής, ο ρόλος του διευθυντή αναβαθµίζεται σε ένα είδοςmanager ενώ, αντίθετα, ο σύλλογοςδιδασκόντων υποβαθµίζεται.


Καθορισµός τρόπου τήρησης πρακτικών συνεντεύξεων

Ο τρόπος τήρησης των πρακτικών και η διαδικασίατης συνέντευξης των υποψήφιωνστελεχών εκπαίδευσης θα έχει ως εξής:

Οι υποψήφιοικαλούνται σεσυνέντευξη ενώπιον του Συµβουλίου Επιλογής.

Οι ηµεροµηνίες προσέλευσης των υποψηφίων ορίζονται από το οικείο Συµβούλιο Επιλογής.

Υποψήφιοι, οιοποίοι δηλώνουν κώλυµα προσέλευσης κατά την καθορισµένη γι’ αυτούς ηµεροµηνία, υποβάλλουν µέσω τηλεοµοιοτυπίας (fax) ήηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail), αίτηµα αλλαγής ηµεροµηνίας προςτο οικείο Συµβούλιο Επιλογής.

Το Συµβούλιο εξετάζει την αναγκαιότητα βάσει τηςτεκµηρίωσης του αιτήµατος του υποψηφίουκαι σε εξαιρετική περίπτωση δύναται να ορίζει νέα ηµεροµηνία προσέλευσης, αµέσωςµετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας συνεντεύξεων. Υποψήφιοι, οι οποίοιδεν προσέρχονται στη συνέντευξη, αποκλείονται από την επιλογή.

η δίαδίκασία της συνέντευξης περιλαµβάνει τρεις (3) φάσεις:

(α) Προετοιµασίατου υποψηφίου πάνω σε ένα θέµα –µελέτη περίπτωσης.

(β) Εισήγηση µέλουςτου Συµβουλίου Επιλογής.

(γ) Παρουσίαση του θέµατος από τον υποψήφιο –ερωτήσειςΣυµβουλίου.

Για τη διεξαγωγή της συνέντευξης καταρτίζεται τράπεζα θεµάτων – µελετών περίπτωσης στα οποία προετοιµάζονται οι υποψήφιοι πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης. Για τον σκοπό αυτό συγκροτείται οµάδα εργασίας, έργο της οποίας είναι η επιλογή θεµάτων για την κατάρτιση πίνακα θεµάτων και η σφράγιση κάθε θέµατος σε ξεχωριστό φάκελο. Ο φάκελοςκάθε θέµατος - µελέτης περίπτωσης περιέχει δύο υποφακέλους πουπροορίζονται ένας για τον υποψήφιο και έναςγια το Συµβούλιο.

Οι φάκελοιφυλάσσονται σε ειδικό χώρο, απ’ όπου κάθε ηµέρα συνέντευξης παραλαµβάνονται, κατά τυχαίο τρόπο, από τον πρόεδρο του οικείου Συµβουλίου Επιλογής προ της εισόδου στην αίθουσα συνεδριάσεων, ισάριθµοι των υποψηφίων φάκελοι.

Ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα συνεδριάσεων του οικείου Συµβουλίου Επιλογής και επιλέγει έναν από τους σφραγισµένους φακέλους.

Ο γραµµατέας ανοίγει τον φάκελο ενώπιον τουΣυµβουλίου και του υποψηφίου και παραδίδει έναν υποφάκελο στον υποψήφιοκαι έναν στον πρόεδρο του Συµβουλίου.

Ο υποψήφιοςαποχωρεί σεειδικό χώρο προκειµένου να προετοιµαστεί επί του θέµατος - µελέτης περίπτωσης που επέλεξε.

Στην αίθουσασυνεδριάσεωντου Συµβουλίου ανοίγεται ο υποφάκελος και κάθεµέλος παραλαµβάνει αντίγραφο τουθέµατος. Το µέλος του Συµβουλίου που είχε αναλάβει τη µελέτη του φακέλου του υποψηφίου παρουσιάζει την εισήγησή του για τον υποψήφιο.

ΜΕΤΑ Το περασ του χρόνου που το Συµβούλιο Επιλογής ορίζειγια την προετοιµασία του υποψηφίου, ο υποψήφιος προσέρχεται στην αίθουσα καιπαρουσιάζει την περίπτωση πουµελέτησε εντός του χρόνου πουορίζει τοΣυµβούλιο Επιλογής.

Στη συνέχεια, µέλη του Συµβουλίου υποβάλλουν ερωτήσεις, µε σκοπό να µορφώσουν γνώµη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης για την οποία κρίνεται.

Τέλος, ο πρόεδρος ανακοινώνει την κρίση του Συµβουλίου επί των γραπτών αντιρρήσεων που τυχόν είχε υποβάλει ο υποψήφιος µετά την κοινοποίηση σε αυτόν των αξιολογικών µονάδων, τις οποίες είχε συγκεντρώσει κατάµοριοδοτούµενο κριτήριο και συνολικά.


Μαγνητοφώνηση

ΣΤΗΝ αίθουσα συνεδριάσεων του Συµβουλίου εγκαθίσταται ψηφιακός εξοπλισµός µαγνητοφώνησης (µικρόφωνα - καταγραφικά) από την εταιρεία που έχει αναλάβει τη µαγνητοφώνησητης διαδικασίας της συνέντευξης.

Με την προσέλευσητου υποψηφίου στην αίθουσασυνεδριάσεων του οικείου Συµβουλίου Επιλογής για την παρουσίαση της περίπτωσης που µελέτησε και την προσφώνηση του ονόµατός του, τίθεται σε λειτουργία το σύστηµα µαγνητοφώνησης.

Η λειτουργίατου συστήµατος διαρκεί µόνογια όσο ουποψήφιος βρίσκεται στην αίθουσα και διακόπτεται µε τοπέρας της συνέντευξης και πριν από τηναποχώρηση του υποψηφίου.

Το προϊόνµαγνητοφώνησης παραδίδεται ωςηχητικό αρχείοαπό την προαναφερόµενη εταιρεία στον πρόεδρο τουοικείου Συµβουλίου Επιλογής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα