Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2016

«Καίει» το πόρισμα του ορκωτού λογιστή τον πρώην πρόεδρο του Συνεταιρισμού Δολών

Ιδιαίτερα επιβαρυντικό είναι το πόρισμα του ορκωτού ελεγκτή λογιστή που συντάχθηκε έπειτα από εντολή της γενικής συνέλευσης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δολών κατά πρώην προέδρου του για υπεξαίρεση χρημάτων.
Όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενο δημοσίευμά μας, ήδη εκδικάσθηκε αγωγή του Συνεταιρισμού κατά του πρώην προέδρου στο Πολυμελές Δικαστήριο του Πρωτοδικείου Καλαμάτας για την επιστροφή των χρημάτων και αναμένεται η έκδοση της απόφασης. Ο Συνεταιρισμός με την αγωγή του διεκδικεί την επιστροφή 513.954,36 ευρώ.
Εκκρεμεί, δε, το ποινικό μέρος της υπόθεσης, καθώς ήδη από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Καλαμάτας έχει ασκηθεί εναντίον του δίωξη για υπεξαίρεση και απιστία. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια του ανακριτή.
Όταν άρχισε να αποκαλύπτεται η υπόθεση, το Νοέμβριο του 2013 η γενική συνέλευση του Συνεταιρισμού ανέθεσε στην εταιρεία «PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές» τη σύνταξη πορίσματος διαχειριστικού ελέγχου για τις χρήσεις 2011, 2012, 2013 και την περίοδο από 1/1 έως 31/5/2014.
Ειδικότερα, ανατέθηκε η εντολή διενέργειας διαχειριστικού ελέγχου σχετικά με τον τρόπο διαχείρισης του Συνεταιρισμού, διαχείρισης εσόδων – εξόδων, διαπίστωσης παράνομων – παράτυπων ενεργειών και ποινικών πράξεων που προκύπτουν από τον έλεγχο.


Συμπεράσματα ελέγχου
Ο ορκωτός λογιστής που έκανε τον έλεγχο, αφού αναλύει όλα τα ευρήματα από την έρευνα, καταλήγει στα εξής συμπεράσματα:
Προκύπτει το σαφές συμπέρασμα ότι καθ’ όλην τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου ο τότε πρόεδρος του Συνεταιρισμού ήταν μοναδικός του εκπρόσωπος και εκτελών και χρέη ταμία (παρότι από την από 24η/11/2013 απόφαση της γενικής συνέλευσης είχε κληθεί να επιστρέψει το ταμείο), ενώ υπήρξε απουσία οποιασδήποτε, έστω και στοιχειώδους, διαδικασίας εσωτερικού ελέγχου που θα διασφάλιζε τη χρηστή διαχείριση του Συνεταιρισμού.
Αντιθέτως, διαπιστώθηκαν πλείστες περιπτώσεις κακοδιαχείρισης, με αποκορύφωμα την κατάχρηση του συνολικού υπολοίπου του λογαριασμού του ταμείου. Γεγονότα με συνέπειες τη σημαντική επιβάρυνση της περιουσίας του Συνεταιρισμού και την αντιμετώπιση δυσχερειών στη λειτουργία του, αφενός μεν λόγω έλλειψης της απαραίτητης ρευστότητας, αφετέρου δε λόγω δυσφήμησής του έναντι των συναλλασσομένων με αυτόν (πελάτες, προμηθευτές, τράπεζες και Δημόσιο).

Διαπιστώσεις
Ειδικότερα, οι διαπιστώσεις από τον έλεγχο και οι συνέπειες αυτών, είναι οι εξής:
-Πελάτης είχε εξοφλήσει το υπόλοιπο της οφειλής του, ποσού 25.001 ευρώ, αλλά δεν έχει γίνει η ανάλογη εγγραφή στα βιβλία του Συνεταιρισμού. Το γεγονός αυτό συνιστά ισόποσο έλλειμμα ταμείου και μείωση της περιουσίας του Συνεταιρισμού.
-Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι το σύνολο των εισπρακτέων επιταγών που φέρονται να περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο, συνολικού ποσού 53.316,70 ευρώ, είχαν εισπραχθεί χωρίς να έχουν γίνει οι ανάλογες εγγραφές στα βιβλία του Συνεταιρισμού. Το γεγονός αυτό συνιστά ισόποσο έλλειμμα ταμείου και μείωση της περιουσίας του Συνεταιρισμού.
-Διαπιστώθηκε η ύπαρξη ακινήτων – επισφαλών υπολοίπων, συνολικού ύψους, 15.075,88 ευρώ, τα οποία επιβαρύνουν ισόποσα την περιουσία του Συνεταιρισμού. Επιπλέον, ο ορκωτός λογιστής τονίζει στο πόρισμά του ότι χρήζει περεταίρω διερεύνησης το ενδεχόμενο κάποια ποσά να έχουν ήδη εισπραχθεί και η είσπραξη να μην έχει καταχωρηθεί στα βιβλία του Συνεταιρισμού. Γεγονός το οποίο θα συνιστά πρόσθετο έλλειμμα ταμείου.
-Κατά τον έλεγχο του ταμείου προέκυψε ότι ο τότε πρόεδρος και εκτελών χρέη ταμία του Συνεταιρισμού δεν παρέδωσε το υπόλοιπο του ταμείου, συνολικού ύψους 290.686,53 ευρώ, τα οποία επιβαρύνουν ισόποσα την περιουσία του Συνεταιρισμού.
-Προέκυψε ακόμα ότι ο Συνεταιρισμός έχει δανεισθεί, χωρίς να έχει αυτήν την ανάγκη (θεωρητικά και εφόσον τα χρήματα του ταμείου ήταν διαθέσιμα), με συνέπεια να επιβαρυνθεί με χρεωστικούς τόκους συνολικού ύψους 16.039,26 ευρώ, οι οποίοι έχουν προκαλέσει ισόποση επιβάρυνση στην περιουσία του Συνεταιρισμού και η οποία έχει ήδη αποτυπωθεί στα βιβλία του.
-Κατά τον έλεγχο του λογαριασμού «Επιταγές πληρωτέες», των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, διαπιστώθηκε ότι το υπόλοιπό του αφορά σφραγισμένη επιταγή ποσού 5.326 ευρώ. Ο ελεγκτής εκτιμά ότι κατά τη μελλοντική της εξόφληση θα επιδικασθούν τόκοι εκπροθέσμου απόδοσης και ενδεχομένως και άλλες επιβαρύνσεις (δικαστικές κ.λπ.), οι οποίες θα προκαλέσουν επιβάρυνση στην περιουσία του Συνεταιρισμού, όταν και όποτε καταβληθούν και η οποία δεν έχει αποτυπωθεί στα βιβλία του.
-Σε ό,τι αφορά τους φόρους και τα τέλη των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων, διαπιστώθηκε ότι: 1. Έχει ήδη υπάρξει επιβάρυνση της καθαρής θέσης του Συνεταιρισμού κατά ποσό 2.709,59 ευρώ, διότι κατά τη διάρκεια της ελεγχόμενης περιόδου ο Συνεταιρισμός επιβαρύνθηκε με προσαυξήσεις εκπροθέσμου απόδοσης φόρων. 2. Δεν έχουν λογιστικοποιηθεί στα βιβλία του Συνεταιρισμού οφειλές ύψους 1.945,31 ευρώ, γεγονός το οποίο θα επιφέρει ισόποση μείωση της περιουσίας του Συνεταιρισμού και η οποία δεν έχει αποτυπωθεί στα βιβλία του. 3. Για ένα σημαντικό μέρος των οφειλόμενων φόρων και τελών καθυστερεί επί μακρόν η απόδοσή τους στο Δημόσιο, με συνέπεια να συντρέχει ο λόγος καταλογισμού σημαντικών επιβαρύνσεων εκπροθέσμου καταβολής φόρων, το ύψος των οποίων, κατά την ημερομηνία σύνταξης του πορίσματος, υπολογίσθηκε μαζί με τις αναμενόμενες προσαυξήσεις εκπροθέσμου απόδοσης φόρων στο συνολικό ποσό των 127.928,94 ευρώ.

Απώλεια εσόδων
Τέλος, στο πόρισμα υπογραμμίζεται ότι, εκτός των παραπάνω, «ο Συνεταιρισμός έχει υποστεί μια αξιόλογη απώλεια εσόδων από πιστωτικούς τόκους λόγω της μη εκμετάλλευσης των σημαντικού ύψους ταμειακών του διαθεσίμων, τα οποία προφανώς κατακρατούσε και εκμεταλλευόταν για ίδιο όφελος επί μακρόν ο τότε πρόεδρος του Συνεταιρισμού και εκτελών και χρέη ταμία».
Τα διαφυγόντα έσοδα λόγω της μη εκμετάλλευσης των ταμειακών διαθεσίμων του Συνεταιρισμού, έως τη σύνταξη του πορίσματος, υπολογίσθηκαν στο συνολικό ποσό των 23.400 ευρώ.

Της Βίκυς Βετουλάκη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα