Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2016

Προυπολογισμός - Αναλυτικά τα Φορολογικά έσοδα και οι μεταρρυθμίσεις στον φορολογικό τομέα

Έσοδα

Τα καθαρά έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, σε ταμειακή βάση, προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 50.374 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 2.271 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. 

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προέλθει, κυρίως, από:

•    Τις αναμενόμενες αποδόσεις των θεσμοθετημένων παρεμβάσεων που εφαρμόσθηκαν ήδη από το 2016, όσο και αυτών των οποίων η εφαρμογή θα ξεκινήσει το 2017 και ειδικότερα από:

-    την αναμόρφωση της φορολογίας εισοδήματος, όσον αφορά στην παραχώρηση εταιρικών οχημάτων,
-    την αναμόρφωση της φορολογίας στους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων,
-    την επιβολή τέλους συνδρομητών στη σταθερή τηλεφωνία,
-    την αύξηση του φόρου κατανάλωσης επί των τσιγάρων και του καπνού (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών τσιγάρων),
-    την επιβολή φόρου κατανάλωσης στον καφέ.

•    Τα αυξημένα έσοδα λόγω της είσπραξης της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ 2016 τον Ιανουάριο 2017, εκτιμώμενου ποσού 323 εκατ. ευρώ. Ωστόσο το ποσό αυτό, σε δημοσιονομική βάση, θα καταγραφεί στο έτος 2016.

•    Το τίμημα από την πώληση των περιφερειακών αεροδρομίων, ύψους 1.234 εκατ. ευρώ.

Άμεσοι φόροι

Οι άμεσοι φόροι προβλέπεται ότι θα διαμορφωθούν στα 20.415 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 296 εκατ. ευρώ, έναντι του 2016. Ειδικότερα:

-Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, αναμένεται να διαμορφωθεί στα 9.172 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 1.161 εκατ. ευρώ έναντι του 2016, λόγω κυρίως της αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος.

-Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων προβλέπεται να παρουσιάσει μείωση κατά 242 εκατ. ευρώ έναντι του 2016 και να διαμορφωθεί στα 3.236 εκατ. ευρώ, λόγω της επίδρασης του αυξημένου ποσοστού προκαταβολής το 2016.

-Οι φόροι περιουσίας προβλέπεται να φθάσουν στα 3.132 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 401 εκατ. ευρώ, έναντι του 2016, λόγω της διαφοροποίησης είσπραξης των δόσεων ΕΝΦΙΑ. Πιο συγκεκριμένα το 2016 εισπράχθηκαν δύο δόσεις του ΕΝΦΙΑ 2015, ενώ το 2017 θα εισπραχθεί μία δόση του ΕΝΦΙΑ 2016.

-Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 1.291 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 332 εκατ. ευρώ έναντι του 2016, ενώ οι λοιποί άμεσοι φόροι θα διαμορφωθούν στα 2.333 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 546 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το ποσό των εισφορών των εργαζομένων στο Δημόσιο, εκτιμώμενου ύψους 664 εκατ. ευρώ, από το 2017 κι εφεξής θα αποτελεί πόρο του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4387/2016.


Έμμεσοι φόροι

-Οι έμμεσοι φόροι προβλέπεται να διαμορφωθούν στα 26.443 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1.335 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. Ειδικότερα:

-Τα έσοδα από ΦΠΑ αναμένεται να ανέλθουν στα 15.476 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 769 εκατ. ευρώ έναντι του 2016. Η αύξηση αυτή οφείλεται τόσο στην εφαρμογή της αύξησης των συντελεστών σε πλήρες έτος, όσο και στην προβλεπόμενη αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς.

-Οι φόροι κατανάλωσης θα διαμορφωθούν στα 9.547 εκατ. ευρώ αυξημένοι κατά 712 εκατ. ευρώ έναντι του 2016, λόγω κυρίως των νέων παρεμβάσεων (αναμόρφωση του ΕΦΚ των ενεργειακών και των καπνικών προϊόντων, επιβολή φόρου κατανάλωσης στον καφέ, τέλος συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας).

-Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ θα διαμορφωθούν στα 549 εκατ. ευρώ, μειωμένοι κατά 168 εκατ. ευρώ έναντι του 2016.

Φορολογική πολιτική

Κατά το έτος 2016 ξεκίνησε η διενέργεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά το έτος 2017 και θα συμπληρωθούν με νέες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

Ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού

•    Σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τη διαχείριση και παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών (μέσω νέου ΕΣΠΑ 2014-2020).
•    Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης (έργο ΕΦΚΑ).
•    Ενίσχυση των δράσεων φορολογικής συμμόρφωσης με στόχο την αύξηση της οικειοθελούς συμμόρφωσης.
•    Διασύνδεση με το Πληροφοριακό Σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

•    Αξιοποίηση διεθνών εργαλείων, πληροφοριών και δράσεων για την αποτροπή φοροδιαφυγής από ιδιώτες και εταιρικές ομάδες (CRS, FATCA κ.λπ.).
•    Διενέργεια πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με άλλες χώρες.
•    Ανάπτυξη του e-περιουσιολογίου, με σταδιακή επέκταση του υφιστάμενου περιουσιολογίου σε περισσότερα αντικείμενα.
•    Επέκταση του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ&ΛΠ) και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
•    Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με σκοπό την αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών.
•    Σύσταση πρόσθετων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (ΚΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.
•    Αξιοποίηση του πρόσφατα αποκτηθέντος αυτοκινούμενου συστήματος (x-ray) ανίχνευσης εμπορευματοκιβωτίων (containers) και ενίσχυση των Τελωνειακών Αρχών με μέσα δίωξης.
•    Σύσταση Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.
•    Ανάπτυξη περιβάλλοντος αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος Εισρών – Εκροών με στόχο τον εντοπισμό περιπτώσεων λαθρεμπορίας καυσίμων.
•    Καθιέρωση Ενιαίου Κεντρικού Μητρώου Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΕΚΜΕΑ) καπνού και βιομηχανοποιημένων προϊόντων. 
•    Εισαγωγή διαλειτουργικού συστήματος εντοπισμού και παρακολούθησης καπνικών προϊόντων (ιχνηλασιμότητα).

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και ενίσχυση της διαφάνειας

•    Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
•    Περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών με σκοπό την εξυπηρέτηση του πολίτη (ενδεικτικά η αυτοματοποίηση επιστροφών/συμψηφισμών, η υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Κεφαλαίου).
•    Σταδιακή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
•    Σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου με έμφαση στην υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας- Single Window (ν. 4336/2015).

Σύγχρονη και ευέλικτη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση

•    Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (αυτονόμου φορέα) με το ν. 4389/2016.
•    Συνεχής εκσυγχρονισμός των δομών της Αρχής.
•    Εφαρμογή σύγχρονου συστήματος στοχοθεσίας.
•    Εφαρμογή συστήματος συνεχούς επανεξέτασης, αξιολόγησης και βελτίωσης των λειτουργικών διαδικασιών.
•    Παραγωγική λειτουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.

Υπουργείο Οικονομικών

Στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, πέραν των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί για τη λειτουργία των υπηρεσιών του, περιλαμβάνονται πιστώσεις και για τη Γενική Γραμματεία της Κυ-βέρνησης, τη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, το πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, τα πολιτικά γραφεία των Υπουργών Επικρατείας, το πολιτικό γραφείο του Υφυπουργού στον Πρωθυπουργό, τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, την Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, καθώς και την Αρχή Καταπο-λέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στον προϋπολο-γισμό του Υπουργείου Οικονομικών περιλαμβάνονται οι πιστώσεις για τη νεοσύστατη Ανεξάρτη-τη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, όπως επίσης και οι επιχορηγήσεις κυρίως στην ΕΛΣΤΑΤ και στον ΟΔΔΗΧ.

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Από 1/1/2017 (Ν. 4389/16/ ΦΕΚ 94Α) καταργείται η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και συνιστάται Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή με την ονομασία «Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσό-δων», της οποίας ο προϋπολογισμός συμπεριλαμβάνεται στον Κρατικό Προϋπολογισμό και ειδι-κότερα στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών, σε ειδικούς φορείς της κεντρικής του υπηρεσίας και των περιφερειακών του υπηρεσιών (ειδικός φορέας 23-180 και ειδικοί φορείς 231 και 233 των Νομών και Νομαρχιών) έχουν προβλεφθεί οι σχετικές πιστώσεις. Για την απρόσκοπτη εκτέλεση του σκοπού της, το συνολικό ύψος των πιστώσεων που έχουν προβλεφθεί ανέρχεται στα 412 εκατ. ευρώ.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σχετική εγκύκλιο κατάρτισης του προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης οικονομικού έτους 2017, τα αιτήματα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για εγγραφή επιπλέον πιστώσεων και την τελική της πρόταση, που υποβλήθηκε μέσω της Κύριας Κεντρικής Οικονομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών για το έτος 2017, έχουν προβλεφθεί πι-στώσεις για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων συνολικού ύψους 412 εκατ. ευρώ έναντι της τελικής πρότασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για το έτος 2017 συνολικού ύψους 401 εκατ. ευρώ. Η διαφορά οφείλεται στην εγγραφή επιπρόσθετων πιστώσεων στη μείζονα κατηγορία «Αποδοχές και συντάξεις» μετά από επανεκτίμηση του ύψους των απαραίτητων πι-στώσεων για τις αποδοχές του προσωπικού της Αρχής για το έτος 2017.

Πηγή: Taxheaven 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα