Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2011

«Ψαλίδι» σε όλους τους μισθούς ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ άνω των 1800 € έως 25%!

Με τη μορφή «διευκρινίσεων» για την  «αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση» που εκδόθηκαν από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, ανακοινώθηκαν οι μισθολογικές αλλαγές στις ΔΕΚΟ, όπου πέφτει ψαλίδι όχι μόνο στα υψηλά εισοδήματα αλλά και σε όλους τους μισθούς πάνων από 1.800 ευρώ! Οι περικοπές των αποδοχών κυμαίνονται από 10% έως 25% του συνόλου των αποδοχών , ενώ μπαίνει πλαφόν  4.000 μικτά, εκτός από τους συμμετέχοντες στην κεντρική διοίκηση των ΔΕΚΟ.
 Η απόφαση (δείτε την ολόκληρη) αρχικά διευκρινίζει ότι καταργούνται πάσης φύσεως εξαιρέσεις που προϋπήρχαν για κάποιες ΔΕΚΟ ή ΝΠΔΔ. Στη συνέχεια αναφέρεται στη μείωση αποδοχών με παραδείγματα και ακολούθως διευκρινίζει ζητήματα ελέγχου των οικονομικών των  ΔΕΚΟ και ΝΠΔΔ  από τη «Γενική Κυβέρνηση» όπως την χαρακτηρίζει
Αναλυτικότερα:   
Με θέμα «Παροχή διευκρινήσεων σχετικά με την εφαρμογή των νόμων 3429/2005 και 3845/2010, » διευκρινίζεται ότι χωρίς εξαιρέσεις στον ίδιο κανόνα «υπάγονται πλέον όλες οι εταιρείες οι οποίες είχαν εξαιρεθεί δυνάμει υπουργικών αποφάσεων ή λόγω ειδικών διατάξεων στο καταστατικό τους, καθώς και τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση σύμφωνα με το ν. 2362/1995».
όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 3899/2010
Οι νέες αποδοχές στις ΔΕΚΟ
Οι διευκρινήσεις επί του άρθρου 2 του Ν.3899/10: «Αναπροσαρμογή αποδοχών εργαζομένων σε δημόσιες επιχειρήσεις και ΝΠΙΔ που υπάγονται στη Γενική Κυβέρνηση» αναφέρει επακριβώς τα εξής:
«Σύμφωνα με το αρ. 2 του Ν.3899/10, δυνάμει του οποίου συμπληρώθηκε το αρ.3 του Ν. 3845/2010, αναπροσαρμόζονται οι αποδοχές των εργαζομένων στις δημόσιες επιχειρήσεις και στα ΝΠΙΔ που υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση, και ειδικότερα διευκρινίζονται τα παρακάτω:

    α) Παράγραφος 17: Τίθεται νέο ανώτατο όριο μικτών αποδοχών το οποίο καθορίζεται στο ποσό των 4.000,00 ευρώ. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τους Προέδρους, Διοικητές και Δ/ντες Συμβούλους, για τους οποίους εξακολουθεί να εφαρμόζεται το όριο της παραγράφου 1 του αρ. 2 του Ν. 3833/2010 (5.856,08 ευρώ).

    β) Παράγραφος 18: Μείωση κατά 10% του συνόλου των αποδοχών, όταν αυτές υπερβαίνουν, υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση, το ποσό των 1.800,00 ευρώ. Από την μείωση εξαιρούνται το οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα.

Διευκρινίζεται ότι η μείωση θα γίνεται στο σύνολο των αποδοχών όταν αυτές υπερβαίνουν το ποσό των 1.800,00 ευρώ και όχι μόνο στο ποσό κατά το οποίο υπερβαίνουν την βάση των 1.800,00 ευρώ. Π.χ. σε μηνιαίες αποδοχές ύψους 2.000,00 ευρώ η μείωση θα υπολογιστεί ως εξής: 2.000,00 Χ 10% =200,00 ευρώ. Επομένως το ποσό που θα καταβληθεί θα είναι (2.000,00 - 200,00 =) 1.800,00 ευρώ. Αντίστοιχα σε μηνιαίες αποδοχές ύψους 1.900,00 ευρώ η μείωση θα υπολογιστεί ως εξής: 1.900,00 Χ 10% =190,00 ευρώ. Επειδή εάν αφαιρέσουμε το σύνολο της μείωσης του 10% από τις μηνιαίες αποδοχές το ποσό που υπολείπεται είναι λιγότερο από τα 1.800,00 (1.900,00 - 190,00 = 1.710,00 ευρώ) πραγματοποιούμε την μείωση μόνο μέχρι του ποσού των 1.800,00 ευρώ. Συνεπώς και στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται το ποσό των 1800,00 ευρώ.

    Σημειώνεται επίσης ότι η μείωση δεν γίνεται στο οικογενειακό και το επίδομα ανθυγιεινής ή επικίνδυνης εργασίας και τα επιδόματα εορτών, Χριστουγέννων και Πάσχα. Επομένως πριν προβούμε στην μείωση του 10% αφαιρούμε από τις συνολικές αποδοχές τα ποσά που αντιστοιχούν στα επιδόματα αυτά. Εάν μετά την αφαίρεση, το ποσό που προκύπτει είναι κατώτερο των 1.800,00 ευρώ προβαίνουμε στην μείωση σε τέτοιο ποσοστό ώστε το τελικό ποσό μαζί με τα εξαιρούμενα επιδόματα να μην είναι κατώτερο των 1.800,00 ευρώ. Π.χ. έστω ότι οι μηνιαίες αποδοχές συμπεριλαμβανομένων των εξαιρούμενων επιδομάτων ανέρχονται στο ποσό των 1.900 ευρώ (εκ των οποίων 150 ευρώ αντιστοιχούν στα εξαιρούμενα επιδόματα). Από το ποσό των 1.900 ευρώ αφαιρούμε τα 150 ευρώ και διενεργούμε τη μείωση στο ποσό των 1.750 ευρώ (1.750 x (1-10%) = 1.575). Στο ποσό των 1.575 ευρώ προσθέτουμε το ποσό των 150 ευρώ, και καταλήγουμε στα 1.725 ευρώ. Επειδή το ποσό που προκύπτει υπολείπεται του κατώτατου ορίου, γίνεται αυτόματη αναπροσαρμογή και το ποσό που δικαιούται ο υπάλληλος είναι 1.800 ευρώ.

    Δεδομένου άλλωστε ότι, ο υπολογισμός του ορίου των 1.800,00 ευρώ γίνεται, σύμφωνα με το νόμο, σε δωδεκάμηνη βάση, οι αποδοχές θα υπολογίζονται κάθε μήνα ξεχωριστά, αναγόμενες κάθε φορά σε δωδεκάμηνη βάση και στο τέλος του έτους θα γίνεται εκκαθάριση.

    γ) Παράγραφος 19: Σε κάθε περίπτωση η συνολική μείωση που επέρχεται με την εφαρμογή των ανωτέρω (ανώτατο όριο μηνιαίων αποδοχών 4.000,00 ευρώ και μείωση του 10%) δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει κατά μήνα το 25% των πάσης φύσεως αποδοχών, επιδομάτων, αποζημιώσεων και αμοιβών γενικά που θα καταβάλλονταν χωρίς την εφαρμογή των διατάξεων αυτών.

    δ) Παράγραφος 20: Οι πάσης φύσεως αμοιβές για υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εκτός έδρας μετακίνηση και οδοιπορικά απαγορεύεται σε επίπεδο φορέα να υπερβαίνουν το 10% των πάσης φύσεως αποδοχών που καταβάλλονται σε ετήσια βάση.


    Γενικά παραδείγματα:

    1) Μέγιστη δυνατή μείωση συνολικών αμοιβών 25%

    Παράδειγμα Α

    α) Μεικτές αμοιβές 2010: 5.856,00 ευρώ

    β) Με νέο πλαφόν θα έπρεπε να είναι 4.000,00 ευρώ (-31,7%)

    γ) Προσαρμογή με βάση το 25%: 4.392,00 ευρώ (-25% του 5.856,00)

    Παράδειγμα Β
    Μεικτές αμοιβές 2010: 3.200,00 ευρώ

    Μέγιστη δυνατή μείωση στα 2.400,00 ευρώ (-25% επί του 3.200,00)

    2) Επιβολή πλαφόν 4.000,00 ευρώ

    Αμοιβή 2010 από 4.001,00 έως 5.333,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 4.000,00 ευρώ

    3) Μείωση αποδοχών 10% σε αποδοχές άνω των 1.800,00 ευρώ

    α) Αμοιβή 2010 από 1.801,00 - 2.000,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 1.800,00 ευρώ

    β) Αμοιβή 2010: 2.200,00 ευρώ. Νέα αμοιβή 2011: 1.980,00 ευρώ

    4) Αμοιβές σε επίπεδο φορέα για υπερωριακή εργασία κλπ

    Σύνολο αμοιβών φορέα 200,00 εκατ. ευρώ

    Σύνολο αμοιβών για υπερωρίες κλπ 50 εκατ. ευρώ

    Νέο δυνατό σύνολο αμοιβών για υπερωρίες κλπ 20 εκατ. ευρώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα