Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Δύο νέες εγκύκλιοι του ΥΠΕΣ για την «διαύγεια» των ΟΤΑ και τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις


Δύο νέες εγκύκλιοι του ΥΠ.ΕΣ. από τον υπουργό Εσωτερικών Γ. Ραγκούση και τον υφυπουργό Γ. Ντόλιο για την υποχρεωτική συμμετοχή ΟΤΑ και Αποκεντρωμένων διοικήσεων στη «Διάυγεια». Από τις 15 Μαρτίου όλοι οι ΟΤΑ και τα νομικά πρόσωπα - επιχειρήσεις που ελέγχουν, θα πρέπει υποχρεωτικά να αναρτούν στο Διαδίκτυο τους νόμους και τις πράξεις των κυβερνητικών και των διοικητικών οργάνων, διότι αλλιώς διαπράττουν πειθαρχικό παράπτωμα. Με άλλη εγκύκλιο μέχρι 31 Ιανουαρίου, πρέπει να συσταθούν οι Ειδικές Επιτροπές Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών οι οποίες περνούν στις «Αποκεντρωμένες Διοικήσεις» και αναλαμβάνουν όλες τις αρμοδιότητες των προηγούμενων κρατικών περιφερειών.
Αναλυτικότερα:
Με εγκύκλιό του ο υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης, διευκρινίζοντας ότι δεν θα πρέπει να γίνει καμία νέα αγορά, καμία πρόσθετη πρόσληψη προσωπικού ή άλλη δαπάνη, ζητά από τους ΟΤΑ, την άμεση και υποχρεωτική συμμετοχή τους στο πρόγραμμα «Διαύγεια».Η εγκύκλιος έχει ως εξής:

«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των αυτοδιοικητικών οργάνων και των εποπτευόμενων φορέων τους στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια".
Σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α'/13.07.2010)
«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις»), υπενθυμίζουμε τα κάτωθι:
Με τον ως άνω νόμο, εισάγεται η υποχρέωση ανάρτησης των πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο, λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για τις πράξεις που αφορούν την εθνική άμυνα και ασφάλεια της χώρας, καθώς και τα ευαίσθητα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.
Με την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/οικ. 16752/22.07.2010 εγκύκλιο καθώς και την αριθμ. 20868/29.9.2010 συμπληρωματική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, οι οποίες έχουν καταχωρηθεί στο δικτυακό τόπο της Υπηρεσίας μας -www.gspa.gr- στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/ Σχέσεις Κράτους-Πολίτη, παρασχέθηκαν σχετικές πληροφορίες και διευκρινίσεις.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου αυτού, οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α΄ και β΄ βαθμού καθώς και τα νομικά πρόσωπα και οι επιχειρήσεις τους έχουν υποχρέωση να αναρτούν τις σχετικές αποφάσεις τους, όπως αυτές προβλέπονται από την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 και με τις επιφυλάξεις και εξαιρέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 5 και στην περ. 4 παρ. 4 του άρθρου 2 του ιδίου νόμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια, από την 15 Μαρτίου 2011.
Ενόψει της έναρξης εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 3861/2010 στους πιο πάνω φορείς, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Α) Οι κατά νόμο δημοσιευτέες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ισχύουν από τη δημοσίευση, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
Β) Οι λοιπές δεν εκτελούνται εάν δεν έχουν λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ) που αποδίδεται με την καταχώρησή τους στους δικτυακούς τόπους του Δι@ύγεια. Τούτο σημαίνει ότι στην περίπτωση αυτή η εκτελεστότητα της συγκεκριμένης πράξης συναρτάται άμεσα με την ανάρτησή της στο Διαδίκτυο, αφού η ανάρτηση ανάγεται σε όρο εκτέλεσης της πράξης.
Επισημαίνεται ότι η παράβαση της υποχρέωσης για καταχώρηση και ανάρτηση των νόμων και των αποφάσεων στο Διαδίκτυο συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Υ.Κ. και του Κ.Κ.Δ.Κ.Υ. (άρθρο 107, περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 3528/2007 και άρθρο 111, περ. ε΄ και στ΄ του Ν. 3584/2007 αντίστοιχα).
Οι υπόχρεοι φορείς δεν χρειάζεται να προβούν σε καμιά αγορά εξοπλισμού ή λογισμικού καθώς η υπηρεσία υλοποίησης του Προγράμματος Δι@ύγεια παρέχεται κεντρικά. Οι αποφάσεις αναρτώνται στους κατά περίπτωση δικτυακούς τόπους ειδικού σκοπού που παρέχονται επίσης κεντρικά από το Πρόγραμμα Δι@ύγεια.
Η εφαρμογή της διαδικασίας καταχώρησης και ανάρτησης καθώς και η προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 6 του ως νόμου συγκρότηση Ομάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) σε κάθε φορέα που είναι υπόχρεος για ανάρτηση των πράξεών του στο διαδίκτυο δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση τη σύσταση νέων οργανικών μονάδων στους υπόχρεους φορείς ή όργανα ή την πρόσληψη νέου προσωπικού ειδικά για το σκοπό αυτό. Κατά συνέπεια, η διαδικασία καταχώρησης θα πραγματοποιείται από τους υπόχρεους στο πλαίσιο της προβλεπόμενης από τις ισχύουσες οργανικές διατάξεις οργανωτικής δομής και λειτουργίας των υπηρεσιών τους και με το υπάρχον προσωπικό.
Για την επαρκή στελέχωση των ΟΔΕ του Προγράμματος Δι@ύγεια, με υπαλλήλους του οικείου φορέα οι οποίοι διαθέτουν κατάλληλες διοικητικές και τεχνικές γνώσεις, υπάρχουν οι παρακάτω εναλλακτικές διαδικασίες:
  • Για τους Δήμους, οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα στη διεύθυνση http://apps.gov.gr/ode (υπηρεσία που προσφέρεται κεντρικά για την καλύτερη οργάνωση της διαδικασίας στελέχωσης)
  • Για τους υπόλοιπους φορείς προτείνεται η μέθοδος πρόσκλησης και στελέχωσης να είναι ανοιχτή και να βασίζεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υπαλλήλους, όπου αυτό είναι εφικτό.
  • Σε διαφορετική περίπτωση ή αν δεν υπάρξει ενδιαφέρον συμμετοχής, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος με βάση την προβλεπόμενη από το νόμο προθεσμία, η οικεία υπηρεσία προβαίνει με πρωτοβουλία της στη συγκρότηση αυτής.
Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον οργανισμό και έχει ολοκληρωθεί ο σχηματισμός αρμόδιας οργανικής μονάδας Διαφάνειας, προτείνεται η ΟΔΕ να περιλαμβάνει και υπαλλήλους της μονάδας αυτής.
Οι εν λόγω ΟΔΕ πρέπει να συγκροτηθούν τριάντα (30) ημέρες πριν από την έναρξη ισχύος του νόμου για τους φορείς αυτούς, δηλαδή, για τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τους εποπτευόμενους φορείς τους, μέχρι 15 Φεβρουαρίου 2011 και στη συνέχεια να αιτηθούν άμεσα πρόσβαση στις εφαρμογές του Προγράμματος Δι@ύγεια επισκεπτόμενοι το δικτυακό τόπο  http://diavgeia.gov.gr/efarmogi.
Κατόπιν, οι ΟΔΕ θα παραλάβουν, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που οι ίδιοι θα δηλώσουν, στοιχεία πρόσβασης και κατάλληλες οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής καταχώρησης των αποφάσεών τους στην ειδική εφαρμογή του Προγράμματος Δι@ύγεια.
Επισημαίνεται ότι οι ΟΔΕ των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού έχουν την ευθύνη υποστήριξης και ενημέρωσης των εποπτευόμενων Φορέων τους αναφορικά με την εφαρμογή του Προγράμματος. Διευκρινίζεται ότι στα μέλη των ΟΔΕ, σύμφωνα με ρητή αναφορά του νόμου (παρ. 1 του άρθρου 6), δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.
Παρακαλείται η Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Ο.Τ.Α. της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης να κοινοποιήσει την παρούσα στους Ο.Τ.Α. α' βαθμού με την επισήμανση να γνωστοποιηθεί άμεσα και σε όλους τους φορείς που εκείνοι εποπτεύουν. Επίσης, οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων καθώς και των Περιφερειών παρακαλούνται να γνωστοποιήσουν άμεσα την εγκύκλιο αυτή σε όλους τους φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που εποπτεύουν.
Για ερωτήσεις που αφορούν σε θέματα επιχειρησιακά και διαδικαστικά καθώς και σε θέματα τεχνικής φύσεως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν αρχικά στη λίστα συχνών ερωτήσεων στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@ύγεια http :// diavgeia . gov . gr , καθώς και να συμπληρώσουν τη φόρμα επικοινωνίας και υποβολής ερωτημάτων και παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμη στην επιλογή "Επικοινωνία / Απορίες" στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος Δι@ύγεια http :// diavgeia . gov . gr . Προτείνεται επίσης να επισκέπτονται συχνά τον ίδιο δικτυακό τόπο για τυχόν διευκρινίσεις και υποστηρικτικό υλικό που θα αναρτάται εκεί προς ενημέρωση. Ειδικά για θέματα νομικής φύσης, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να τα διαχειριστούν σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία του φορέα τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει νομική υπηρεσία στον φορέα, υποβάλλεται σχετικό επεξεργασμένο ερώτημα στην ΟΔΕ του Προγράμματος Δι@ύγεια του εποπτεύοντος φορέα έτσι ώστε αυτό να προωθηθεί στην αρμόδια διεύθυνση ή υπηρεσία.
Υπενθυμίζεται ότι, στην περίπτωση των εποπτευόμενων νομικών προσώπων και επιχειρήσεων, εκείνοι θα πρέπει πρώτα να απευθύνονται στις ΟΔΕ των αντίστοιχων ΟΤΑ α΄ ή β΄ βαθμού από τους οποίους εποπτεύονται για να λάβουν σχετική πληροφόρηση και υποστήριξη για θέματα και προβλήματα που δεν μπορούν να καλυφθούν από τις παραπάνω πηγές.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.), διοργανώνονται επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τη διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, με έμφαση στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε συνεργασία και παροχή περαιτέρω Διευκρινίσεων».

Η εγκύκλιος Ντόλιου για τις Περιφέρειες

Με εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών κ. Ντόλιος καλεί να τεθούν σε εφαρμογή στις επόμενες ...τέσσερις ημέρες τα εξής:

 «Λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών μετά την έναρξη Εφαρμογής του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α') ''Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης''»
Αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου παρ.2 εδ. Β, του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-1999) προβλέπεται η σύσταση στην έδρα κάθε Περιφέρειας, Ειδικής Επιτροπής Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας με αντικείμενο την εξέταση αιτημάτων πολιτών για καταβολή αποζημίωσης στις
περιπτώσεις που υπέστησαν βλάβη από τη μη τήρηση, από τις υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που λειτουργούν στην οικεία Περιφέρεια, των προθεσμιών που προβλέπονται στις διατάξεις του ν. 2690/1999 για τη διεκπεραίωση των υποθέσεών τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες διατάξεις οι Επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας και αποτελούνται από συμβούλους ή παρέδρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή εφέτες διοικητικών δικαστηρίων και υπαλλήλους της οικείας Περιφέρειας.
Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται, επίσης, ο αριθμός και η ιδιότητα των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής και ορίζεται και ο γραμματέας της Επιτροπής με τον αναπληρωτή του, από υπαλλήλους της Περιφέρειας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010), από 1-1-2011 συνιστώνται ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους επτά (7) Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις, σε κάθε μια από τις οποίες προΐσταται Γενικός Γραμματέας.
Περαιτέρω, με τις διατάξεις του άρθρου 280, παρ.1, του ανωτέρω νόμου, προβλέπεται ότι οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις ασκούν τις αρμοδιότητες των κρατικών Περιφερειών, περιλαμβανομένων και εκείνων των αντίστοιχων συλλογικών οργάνων τους, όπως αυτές καθορίζονται στον ιδρυτικό τους νόμο 2503/1997 (ΦΕΚ 107 Α΄). Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 283 παρ.4 του νόμου αυτού, προβλέπεται ρητά ότι από την έναρξη λειτουργίας των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων καταργούνται οι ως άνω Περιφέρειες και οι νέες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις υπεισέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των καταργούμενων Περιφερειών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι εκκρεμείς δίκες
των πιο πάνω Περιφερειών, οι οποίες συνεχίζονται αυτοδικαίως από τις νέες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις χωρίς να απαιτείται ειδική διαδικαστική πράξη συνέχισης για κάθε μία από αυτές.
Κατόπιν των ανωτέρω από την 1η Ιανουαρίου 2011, η αρμοδιότητα της λειτουργίας των Ειδικών Επιτροπών Ελέγχου Εφαρμογής Νομοθεσίας των Περιφερειών περιέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, με πεδίο ευθύνης τους τα όρια των
καταργούμενων Περιφερειών στα οποία κάθε μια από αυτές εκτείνεται.
Συνεπώς οι Διευθύνσεις Διοίκησης / Προσωπικού των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων πρέπει άμεσα και με δική τους μέριμνα να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:
Α) Να συστήσουν τις ανωτέρω Ειδικές Επιτροπές το αργότερο μέχρι
τις 31-1-2011.
Β) να αποστείλουν στο Τμήμα Πληροφόρησης και Ανοικτής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Δ.&Η.Δ. του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ., στοιχεία της οικείας Επιτροπής, βάσει του υποδείγματος που επισυνάπτεται στην εγκύκλιό μας αυτή.
Γ) να αναρτήσουν τα πληροφοριακά στοιχεία της εν λόγω Επιτροπής (π.χ. ονοματεπώνυμο Γραμματέα, τηλέφωνα, e-mail, fax, ταχ. διεύθυνση κ.λ.π.) στους οικείους διαδικτυακούς τόπους για την ενημέρωση των ενδιαφερομένων,
Δ)να συγκεντρώσουν τις τυχόν εκκρεμείς αιτήσεις των καταργούμενων Επιτροπών των Περιφερειών ευθύνης τους και να τις προωθήσουν άμεσα στις νέες Επιτροπές για εξέταση κατά προτεραιότητα.
Μέχρι την ολοκλήρωση των ανωτέρω ενεργειών, η αρμοδιότητα παραλαβής των αιτήσεων για καταβολή αποζημίωσης που αφορούν στο πεδίο ευθύνης των οικείων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, περιέρχεται προσωρινά στις οικείες Διευθύνσεις Διοίκησης/Προσωπικού αυτών, προκειμένου εν συνεχεία να διαβιβαστούν στην αρμόδια Επιτροπή.
Η Διεύθυνση Σχέσεων Κράτους - Πολίτη της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα