Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2011

Νομοσχέδιο για τη δημιουργία Ενιαίας Αρχής Δημοσίων συμβάσεων ανεξαρτήτως ποσού


Οριστικό τέλος στον κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, στην αδικαιολόγητη πολυπλοκότητα της νομοθεσίας αλλά και στην άσκοπη και πολλές φορές αδιαφανή κατασπατάληση πόρων σε ό,τι αφορά τις δημόσιες συμβάσεις, δίνεται με το σχέδιο νόμου για τη «Σύσταση Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων». Δημιουργείται μια ανεξάρτητη νομοθετικά κατοχυρωμένη διοικητική αρχή, η οποία θα συγκεντρώσει τις αρμοδιότητες που μέχρι σήμερα ήταν διάσπαρτες σε διάφορα υπουργεία και φορείς, θα αναλάβει το δύσκολο έργο της παρακολούθησης της κωδικοποίησης και απλούστευσης του υφιστάμενου πολύπλοκου νομικού πλαισίου και θα έχει την πρωταρχική ευθύνη για τη χάραξη και παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.    
Παρουσιάζοντας το περιβάλλον που ισχύει σήμερα για τις δημόσιες συμβάσεις ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοϊδης έκανε λόγο για κατακερματισμό αρμοδιοτήτων, πολυπλοκότητα νομοθεσίας, προβλήματα συμβατότητας με την κοινοτική νομοθεσία, αδιαφάνεια, σπατάλη πόρων, καθυστερήσεις, περιττές δικαστικές εμπλοκές, ανεπαρκείς προδιαγραφές, κακή ποιότητα προμηθειών και απουσία
 ηλεκτρονικών μειοδοτικών διαγωνισμών. Όπως επισήμανε χαρακτηριστικά ο υπουργός, με τη σύσταση μιας ανεξάρτητης αρχής δημοσίων συμβάσεων θα γίνει επιτέλους εφικτή «η παρακολούθηση της εθνικής στρατηγικής ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων, η βελτίωση και ενοποίηση του συναφούς νομικού πλαισίου, ο συντονισμός και εξορθολογισμός της πρακτικής των αναθετουσών αρχών, καθώς και η προαγωγή της διαφάνειας στο πεδίο της ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων».

Οι αρμοδιότητες της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων αφορά στις δημόσιες συμβάσεις, ανεξαρτήτως οικονομικής αξίας, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών, την προμήθεια αγαθών ή την εκτέλεση έργων. Συγκεκριμένα, η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων έχει τις εξής βασικές αρμοδιότητες:

- Προτείνει σχέδια νομοθετικών και κανονιστικών ρυθμίσεων στους αρμόδιους Υπουργούς που διαθέτουν τη σχετική πρωτοβουλία.

- Υποστηρίζει το έργο των αναθετουσών αρχών.

- Συγκεντρώνει κρίσιμα στοιχεία τα οποία εξυπηρετούν, αφενός, τη διαφάνεια στο πεδίο των δημοσίων συμβάσεων, αφετέρου, τη διατύπωση των σχεδίων και προτάσεών της για τη βελτίωση του νομικού πλαισίου ανάθεσης και εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων στη χώρα μας.

Στα οφέλη που θα προκύψουν από τη σύσταση της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων συμπεριλαμβάνονται:

    1. Ο συντονισμός της εθνικής στρατηγικής στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.

    2. Η μείωση και ο έλεγχος των δαπανών του κράτους για τις δημόσιες συμβάσεις.

    3. Η διευκόλυνση και ενθάρρυνση της συμμετοχής των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων στους διαγωνισμούς του Δημοσίου.

    4. Η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού στις διαγωνιστικές διαδικασίες, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης.

    5. Η τήρηση των κανόνων και αρχών της ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας περί δημοσίων συμβάσεων.

    6. Η διατύπωση προτάσεων προς τα αρμόδια εθνικά όργανα για την προσήκουσα εναρμόνιση της εθνικής έννομης τάξης προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς και για την απλούστευση, συμπλήρωση, αναμόρφωση, κωδικοποίηση και ενοποίηση των σχετικών νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων.

Σημειώνεται ότι η σύσταση ενός ενιαίου (σε εθνικό επίπεδο), αξιόπιστου και ανεξάρτητου φορέα που ενοποιεί το δίκαιο των συμβάσεων που εφαρμόζεται στη χώρα μας, είναι πάγιο αίτημα των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δέσμευση που απορρέει από τους όρους της εφαρμογής του Μηχανισμού Στήριξης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα