Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

Εξαγορά έως και τεσσάρων ετών

Πώς θα αναγνωρίσουν πλασµατικά έτη ασφάλισης οι ελεύθεροι επαγγελµατίες 
Τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν, από το 2011, έως και 4 έτη ασφάλισης ώστε να συµπληρώσουν τα χρόνια που χρειάζονται για να συνταξιοδοτηθούν µε βάση τον νέο ασφαλιστικό νόµο έχουν οι ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισµένοι του ΟΑΕΕ.
Ο νέος ασφαλιστικός νόµος προσθέτει σταδιακά έως 5 έτη, από1/1/2011 έως το 2015, σε όσους ελεύθερους επαγγελµατίες ασφαλισµένους στον ΟΑΕΕδεν θεµελίωσαν µε το τέλος του 2010 συνταξιοδοτικό δικαίωµα, τα οποία όµως µπορούν να περιοριστούν µε την εξαγορά πλασµατικών ετών.

Σύµφωνα µε εγκύκλιο που εξέδωσε η διοίκηση του ΟΑΕΕ, τα έτηπου µπορούν να αναγνωριστούν στους ασφαλισµένους του είναι:
1. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας. 2. Ο χρόνος σπουδών για τηναπόκτηση ενός µόνο πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, καθώς και ο χρόνος σπουδών, µετά τη συµπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, σε µέσες επαγγελµατικές σχολές.

3. Ο χρόνος ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.
4. Ο πλασµατικός χρόνος των µητέρων ασφαλισµένων του ΤΣΑ (που προβλέπει ο νόµος του 2008)
ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών και 5. Ο χρόνος αποδεδειγµένης άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας πριν από την εγγραφή στα µητρώα του ΟΑΕΕ) εφόσον δεν είχαν πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Πώς θα γίνεται η εξαγορά
Για τους ασφαλισµένους του ΟΑΕΕ η εξαγορά πλασµατικών ετών θα υπολογίζεται µε βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισµένος κατά τον µήνα υποβολής της αίτησης. Σύµφωνα µε την εγκύκλιο:
n Η αναγνώριση και εξαγορά του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας γίνονται µε τις ισχύουσες διατάξεις όπως ισχύουν κάθε φορά.
Οµως, στις περιπτώσεις που θεµελιώνεται συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2011 µέχρι 31/12/2014, το ποσό για την εξαγορά του χρόνου της στρατιωτικής θητείας στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης µειώνεται κατά 30%. Για όσους θεµελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωµα από 1/1/2015 και εφεξής το ανωτέρω ποσό µειώνεται κατά 50%. Το καταβαλλόµενο ποσό και στις δύο περιπτώσεις δεν µπορεί να είναι κατώτερο αυτού που προκύπτει µε βάση υπολογισµού το 25πλάσιο του ηµεροµισθίου του ανειδίκευτου εργάτη (165 ευρώ τον µήνα).
n Για τις σπουδές ο χρόνος που θα αναγνωρίζεται θα είναι ίσος µε τα επίσηµα ακέραια έτη σπουδών της οικείας σχολής, τα οποία προβλέπονται κατά τον χρόνο της αποφοίτησης. Ωστόσο, αν κατά τον χρόνο φοίτησης στις αναφερόµενες σχολές υπήρχε ασφάλιση σε οποιονδήποτε οµοειδή φορέα ασφάλισης, δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του αντίστοιχου χρονικού διαστήµατος. n Η ρύθµιση αναφέρεται σε αποφοίτηση, δηλαδή σε περάτωση των σπουδών και δεν θα είναι δυνατή η αναγνώριση του χρόνου σπουδών αν δεν έχει αποκτηθεί το σχετικό πτυχίο ή δίπλωµα. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου σπουδών είναι: αίτηση, βεβαίωση απόκτησης πτυχίου από τη σχολή (να αναφέρεται η διάρκεια φοίτησης), αντίγραφο πτυχίου, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισµένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι δεν υπάρχει ασφάλιση για το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα σε άλλον φορέα ασφάλισης και δεν έχει επίσης αναγνωρισθεί σε άλλον φορέα.
n Για όσους είναι κάτοχοι πτυχίου εξωτερικού, θα πρέπει να προσκοµιστεί η αναγνώριση πτυχίου εξωτερικού από τον αντίστοιχο επίσηµο φορέα (∆ΟΑΤΑΠ πρώην ∆ΙΚΑΤΣΑ ή υπουργείο Εξωτερικών κ.ά.).
n Η αναγνώριση του χρόνου ανεργίας µετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του ∆ηµοσίου. Ως χρόνος ανεργίας – πέραν του χρόνου εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆ – θεωρείται κάθε κενό χρονικό διάστηµα µετά την έναρξη του εργασιακού βίου του ασφαλισµένου και την υπαγωγή του στα µητρώα οποιουδήποτε ασφαλιστικού οργανισµού, για το οποίο δεν υπάρχει ασφάλιση.
n Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αναγνώριση χρόνου ανεργίας είναι:αίτηση, βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέααπό την οποία να προκύπτει η ασφάλισή του σε ασφαλιστικό φορέα πριν από το χρονικό διάστηµα ανεργίας, υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισµένου από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα δεν έχει αναγνωρισθεί σε άλλον φορέα. Σε περίπτωση εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆, θα πρέπει να προσκοµιστεί βεβαίωση για το χρονικό διάστηµα που βρισκόταν σε ανεργία.
n Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χρόνος εγγραφής στα µητρώα του ΟΑΕ∆, θα πρέπει να συµπληρώνεται υπεύθυνη δήλωση από την οποία να προκύπτει απαραίτητα ότι για το χρονικό διάστηµα που επιθυµεί να αναγνωρίσει ο ασφαλισµένος δεν υπάρχει ασφάλιση σε άλλον φορέα κύριας ασφάλισης ή το ∆ηµόσιο.
n Ο χρόνος σπουδών καθώς και ο χρόνος ανεργίας αναγνωρίζονται τόσο για τηθεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος όσο και για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης, έπειτα από αίτηση του ασφαλισµένου. Για κάθε αναγνωριζόµενο µήνα καταβάλλεται ποσό εξαγοράς, το οποίο προκύπτει από τον υπολογισµό ποσοστού 20% για τους φορείς κύριας ασφάλισης και ποσοστού 6% για τους φορείς επικουρικής ασφάλισης, υπολογιζοµένων στο 25πλάσιο του ΗΑΕ που ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.
Ο τρόπος κα καταβολής
Τέλος, καθορίζεται ο τρόπος καταβολής του ποσού εξαγοράς που προκύπτει από τις παραπάνω αναγνωρίσεις (είτε εφάπαξ µε έκπτωση 15%, είτε σε µηνιαίες δόσεις ίσες µε τους αναγνωριζόµενους µήνες, είτε µε παρακράτηση του 1/4 του ποσού της σύνταξης)και επιπλέον προβλέπεται η επιβολή των αναλογούντων προσθέτων τελών, σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής µηνιαίας δόσης.
ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
θα υπολογίζεται µε βάση τις ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλει ο ασφαλισµένος κατά τον µήνα υποβολής της αίτησης

Δόσεις για χρέη επιχειρήσεων προς τα Ταµεία
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ τις οφειλές επιχειρήσεων προς τα ασφαλιστικά ταµεία αναµένεται να ανακοινωθούν σήµερα από το υπουργείο Εργασίας, προκειµένου να αυξηθούν τα έσοδα και να περιοριστε ί η µαύρη τρύπατηςεισφοροδι αφυγήςπου ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.
Μεταξύ αλλωνεξετάζονται νέοι τρόποι τακτοποίησης τωνοφειλών που έχουν επιχειρήσεις προς τα ασφαλιστικά ταµεία, συµπληρωµατικά µε το πάγιο σύστηµααποπληρωµής των οφειλών προς τα Ταµεία που καθιερώθηκε µε τον τελευταίο ασφαλιστικό νόµο.
Προκαταβολή και δόσεις
Στηνκατεύθυνση αυτήεξετάζεται µιαρύθµισηπου θα αφορά σε διευκόλυνση για επιχειρήσεις που χρωστάνε, µε την οποία θα προβλέπεται η καταβολή ενόςτµήµατος της οφειλής προς ταΤαµεία ως προκαταβολή και η ρύθµιση τουυπολοίπου µε δόσεις, ώστε να υπάρξει αναστολή αναγκαστικών µέτρων εκτέλεσης εις βάρος οφειλετών.
 ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Ηλίας Γεωργάκης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα