Σάββατο, 12 Ιουνίου 2021

Πως θα γίνει η αναδιάρθρωση των χρεών για τους βιώσιμους οφειλέτες


Δημοσιεύτηκε η Απόφαση για τη διαδικασία επιβεβαίωσης της βιωσιμότητας ή φερεγγυότητας του οφειλέτη, κατά περίπτωση, και διαδικασίας κατάρτισης της διμερούς σύμβασης αναδιάρθρωσης. Πως θα γίνει η αναδιάρθρωση των χρεών.
Σύμφωνα με αυτή , η αίτηση του οφειλέτη, η διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στο Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης προκειμένου στη συνέχεια κάθε φορέας να υποβάλλει πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών.
Πρόταση αναδιάρθρωσης οφειλών υποβάλλεται μόνον σε οφειλέτες οι οποίοι αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι κατά περίπτωση. Σε αντίθετη περίπτωση εάν διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν είναι βιώσιμος ή φερέγγυος, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα.
Στους οφειλέτες που αξιολογούνται ως βιώσιμοι ή φερέγγυοι, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης οφείλουν, εφόσον η αίτηση είναι πλήρης, να υποβάλλουν πρόταση αναδιάρθρωσης.
Η πρόταση αυτή υποβάλλεται ξεχωριστά από το Δημόσιο ή/και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, εντός προθεσμίας πενήντα πέντε (55) ημερολογιακών κατ’ ανώτατο όριο ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ή από την άκαρπη περάτωση της πολυμερούς διαδικασίας.
Η αποδοχή από τον αιτούντα της ρύθμισης που προτείνεται, πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών από την υποβολή της πρότασης, μέσω της προβλεπόμενης ηλεκτρονικής διαδικασίας.
Σε περίπτωση που η πρόταση αναδιάρθρωσης γίνει αποδεκτή από τον οφειλέτη και καταβληθεί η πρώτη δόση της ρύθμισης, θεωρείται ότι έχει συναφθεί σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών με το φορέα ο οποίος υπέβαλε την πρόταση αναδιάρθρωσης.
Εάν ο οφειλέτης δεν αποδεχθεί την πρόταση εντός της προθεσμίας ή απορρίψει αυτήν, η διαδικασία περαιώνεται ως άκαρπη και η αίτηση του οφειλέτη θεωρείται ως απορριφθείσα.
Στη διαδικασία μπορούν να ενταχθεί ο οφειλέτης ο οποίος, μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης, διαπιστώνεται από την ηλεκτρονική πλατφόρμα ότι:
α) i. έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και δεν έχει οφειλές σε χρηματοδοτικούς φορείς ή
ii. έχει οφειλές προς το Δημόσιο ή/και σε Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και σε χρηματοδοτικούς φορείς, δεν επιτρέπεται όμως η υποβολή αίτησης για υπαγωγή των οφειλών του σε πολυμερή διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης, επειδή ποσοστό τουλάχιστον 90% των συνολικών οφειλών του στο Δημόσιο, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και χρηματοδοτικούς φορείς οφείλεται σε έναν χρηματοδοτικό φορέα ή
iii. η διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης των οφειλών του αιτούντος περατώθηκε ως άκαρπη λόγω μη εμπρόθεσμης κατάθεσης πρότασης ρύθμισης από τους χρηματοδοτικούς φορείς και
β) το σύνολο των οφειλών του προς το Δημόσιο, ή και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και τους χρηματοδοτικούς φορείς κατά περίπτωση, υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ ανά πιστωτή.

Οι χρηματοδοτικοί φορείς, μετά τη λήψη της αίτησης του οφειλέτη, προβαίνουν στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας ή της φερεγγυότητάς του, λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες παραμέτρους:
Α) Φυσικά Πρόσωπα: Κατά την αξιολόγηση των φυσικών προσώπων εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι παράγοντες από τους πιστωτές:
 • Διαθέσιμο εισόδημα
 • Κατάσταση απασχόλησης
 • Διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία/ Αξία Ακίνητης Περιουσίας
 • Ύπαρξη εγγυητή
 • Ύψος και τύπος οφειλής στον τραπεζικό τομέα
 • Οφειλές σε λοιπούς φορείς (δημόσιο, ασφαλιστικοί φορείς κ.α.)
 • Εύλογες δαπάνες διαβίωσης
 • Ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφορά και συνεργασίας από τον δανειολήπτη
 • Ικανότητα αποπληρωμής
 • Ελάχιστη ανάκτηση
 • Αξία ρευστοποίησης
Β) Νομικά Πρόσωπα: Κατά την αξιολόγηση των νομικών προσώπων, εξετάζονται μεταξύ άλλων οι ακόλουθοι παράγοντες από τους πιστωτές:
 • Οικονομικά στοιχεία (περιουσιακά στοιχεία, χρέος, μετοχικό κεφάλαιο, έσοδα/ κερδοφορία, μελλοντικές ταμειακές ροές, χρηματοοικονομικοί δείκτες)
 • Επιχειρηματικό σχέδιο (στρατηγική, σχέδιο δράσης κ.α.)
 • Ιστορικό χρηματοοικονομικής κατάστασης (προη- γούμενες αναδιαρθρώσεις κ.α.)
 • Ύψος και τύπος οφειλής στον τραπεζικό τομέα
 • Οφειλές σε λοιπούς φορείς (δημόσιο κ.α.)
 • Τρέχουσα κατάσταση και προοπτικές του κλάδου δραστηριοποίησης
 • Ιστορικό συναλλακτικής συμπεριφορά και συνεργασίας από τον δανειολήπτη
 • Ικανότητα αποπληρωμής
 • Ελάχιστη ανάκτηση
 • Αξία ρευστοποίησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχόλια
Δεν βρέθηκαν σχόλια γι'αυτό το άρθρο.
Γίνε ο πρώτος που θα σχολιάσει το άρθρο χρησιμοποιώντας την παρακάτω φόρμα